MSZMP Eger Városi Bizottsága Végrehajtó bizottsági ülései (XXXV-29-3) 1980. július. 16.

575. ő. e. (27. doboz) • Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve • 1980. VII. 16. - Napirend: - 1. Jelentés az 1979-1980-as pártoktatási és feladatainak végrehajtásról. - 2. Javaslat az 1980-1981-es pártoktatási év feladataira. - 3. Tájékoztató a megyei kórház rekonstrukciójának helyzetéről. - 4. Személyi kérdések: párttagfelvételi kérelmek; javaslat Sedon Béla igazgatói kinevezésére (egészségügyi szakközépiskola); javaslat dr. Dobos József igazgatói kinevezésére (Petőfi Sándor középiskolai kollégium); javaslat Kurczina István igazgatói munkaköréből történő felmentésére; javaslat Mongyi Ferenc igazgatói munkakörbe történő kinevezésre.

b/ Javaslat Sedon Béla igazgatói kinevezésére Pócs János elvtárs; Sedon Béla elvtársat többen ismerik, jelenlegi munkahelyén munkájával elégedettek, jól, beosületesen látja el felada­tát. Kérése egyértelműen az, hogy iskolában akar lenni, pe­dagógus volt, élethivatásának ezt tekinti. Felkészültsége, tapasztalata biztositék arra, hogy helyt álljon mint igaz­gató, ha az előterjesztést elfogadta a vb. A párt-végrehajtóbizottság egyhangú szavazattal elfogadta Sedon Béla igazgatóvá történő kinevezését. c/ J avaslat dr. Dobos József igazgatói kinevezésére Pócs János elvtárs; Dr. Dobos elvtársat a megyei, városi művelődésügyi osztály javaslata alapján, személyes beszélgetésünkből ugy érzem, hogy határozott, tettrekéez és tapasztalt pedagógus, közéle­ti ember kerül a kollégium élére. A párt-végrehajtóbizottság egyhangú szavazattal elfogadta dr. Dobos József igazgatóvá történő kinevezését. d/ Javaslat Kurczina István igazgatói beosztásából történő felmentésre Pócs János elvtárs; Az igazgató elvtárs személye eddig nem szerepelt a vb. ha­táskörében, mivel mint intézmény albérletben működött. Az 1978-as kiegészítő minősítéskor kértük a megyei művelő­désügyi osztályt, hogy az uj intézmény nagysága, a közel 1000 fős tanulói létszám, a kollégium szükségessé teszi, hogy hatáskörbe kerüljön. így 1979* tavaszán Kurczina elvtársat a megyei művelődés­ügyi osztály ideiglenesen bizta meg azzal /a városi párt­bizottság egyetértésével, 20 éves igazgatói tevékenységét figyelembe véve/, hogy készítse elő az uj iskola beindítá­sát az 1979-ee évre, valamint vigye tovább az igazgatói beosztásban. Az eltelt egy év során a beindulásnál, később a gazdasági tevékenységnél jelentkező szervezési, irányítás és veze­tési hibák alapján alkalmatlanná vált igazgatói funkció ellátására. Egészségi állapotának gyors romálása és a fent emiitettek hozzájárultak ahhoz, hogy Kurczina et. 1980. május 20-án kérte igazgatói beosztásából felmentését, kér­te, hogy az iskolában maradhasson gyakorlati oktatás veze­tőként. A megyei, városi tanácsok művelődésügyi osztályai helyt adtak az igazgató kérésének, a városi pártbizottság ezzel egyetértett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom