MSZMP Eger Városi Bizottsága Végrehajtó bizottsági ülései (XXXV-29-3) Rendkívüli végrehajtó bizottsági ülés • 1968. május. 28.

263. ő. e. (10. doboz) • Rendkívüli végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve • 1968. V. 28. - Napirend: - 1. Trezsenyik Sándor jelölése a városi bizottság titkári funkciójára.

i ~)ÖL Istv |n elvtárs A végreliajtóbizottsági ülést megnyitja, Üdvözli Hazai Béla elv­társat. A mai végrehajtóbizottsági ülés összehívása szerves folytatása annak a végrehajtóbizottságnak, melyet március 8-án tartottunk. Ebből adódik az a probléma, hogy a városi Bizottság titkára személyét illetően állást kell foglalnunk a megyei végrehajtó­bizottság feléilletve abbén az ügyben döntés végett a városi pártbizottság felé előterjesztést kell tenni. Először arról adnék rövidebb tájékoztatást, hogy Magvasi elv­társ kérése hogyan oldódik meg? Köztudomású, hogy ő konkrét formában is megjelölte illetve kérte, hogy a BUBI7 egri gyár­egysége igazgatója lehessen. A kérésnek megfelelően megyei szer­vekkel egyetértésben Magvasi elvtárs június 1-vel uj munkaköré­be átkerül. Rövid ideig mig Csik elvtárs nyugdíjaztatása meg nem oldódik, igazgatóhelyettesként dolgozik uj munkahelyén. E rövid ismertetés után javaéjom térjünk át arra a témára, amely miatt a mai rendkivüli végrehajtóbizottsági ülést össze­hívtuk. Beszámol arról az előkészitő tevékenységről, amely a javaslatot megelőzte. Elmondta, hogy Hazai elvtárs vezetésével a megyei PXO együttműködésével nagyon körültekintően foglalkoztak a városi bizottság titkári személyének kiválasztásával. Elmondja, hogy. vizsgálták az apparátuson belüli és vizsgálták az appa­rátuson kivüli megoldás lehetőségét. Az a konkrét javaslat ér­lelődött meg, hogy legegészségesebb ha apparátuson belül old­juk meg a kérdést és ebből kiindulva Trezsenyik Sándor elvtárs személyéig jutottunk el, akit mi magunk részéről legjobbnak tartunk. Ezek után ismerteti Trezsenyik Sándor életrajzát illetőleg káderanyagát. Mielőtt Trezsenyik elvtárs beállításának kérdését vitára bo­csa jtsjiánk, röviden tájékoztatást ad az apparátuson belüli munkaköri elhatárolásokról, majd kéri a végrehajtóbizottságotj hogy beterjesztett javaslatát kellffi gondossággal és alaposság­gal vitassak meg. A végrehajtóbizottsági ülésen megjelent Trezsenyik Sándor elvtárs. Sipos elvtárs kéri,' hogy amennyiben kérdés van a végrehajtóbi­zottság tagjainak Trezsenyik Sándor elvtárs felé, ugy azt tegyék meg. Kovács János- elvtárs \ :t kérdezi, hogy miután a munkaköri felsorolásból hiányzott a mezőgazdasági terület, azzal ki fog foglalkozni? •iaos István elvtárs' Megválaszol ja Kovács elvtárs kérdését és elmondja, hogy a titkárok közötti feladatelhatárolás függvénye annak, hogy milyen szakmai képzettségű személy kerül titkárnak beállitás­ra, egyébként is .szükséges, hegy az apparátuson belül felül­vizsgáljuk az eddigi területelhatárolásokat. Ezzel kapcsola-

Next

/
Oldalképek
Tartalom