MSZMP Eger Városi Bizottsága Végrehajtó bizottsági ülései (XXXV-29-3) 1966. szeptember. 6.

217. ő. e. (8. doboz) • Végrehajtó bizottsági ülés jegyzőkönyve • 1966. IX. 6. - Napirend: - 1. Kácsor Jánosné I. titkári funkcióból való felmentésének ügye. - 2. A fűrészüzem pártszervezetének eszmei-politikai munkája. - 3. Különfélék: párttagfelvételi kérelmek; pártfegyelmi büntetések előterjesztése; László Bernát kitüntetési javaslata.

Még azt elfelejtettem mondani, hogy 1966. szept. 15-ével ja­vasoljuk a Kácsorné elvtársnő felmentését. Az Iskolai munka szükségessé teszi ezt, hogy ott ne nagy késéssel indulhassono Átmenetileg kis terhelésre kérjük, amit a pártértekezletig vállaljon. A városi pártbizottsági és VB tagsága ügyében ké­sőbb lesz döntés* Az a szándékunk, hogy ujjáválasztás után is tagja maradjon a Megyei Pártbizottságnak. A Megyei Pártbizott­ság munkájában való részvétele, módot ad arra, hogy kapcsolata tovvábbiakban sem szakadjon meg a Pártbizottsággal, tapasztala­tait felhasználva elősegítheti a munka szinvonalának az emelé­sét. Farkas Ottó Volt egy végrehajtó bizottsági ülés, amikor a Kácsorné elvtárs­nő ügyét lezártuk, azt szeretném most megkérdezni, hogy mi tet­te szükségessé, hogy a Főiskolára menjen, mért nem dolgozhat párt apparátusban? Sípos István Én nem voltam itt azon a VB ülésen, amelyről a Farkas elvtárs beszélt. Mi 4 éve együtt dolgozunk; azt szeretném megkérdezni mi a Megyei Pártbizottság véleménye a munkastílus kérdésében a Végrehajtó Bizottság tekintetében? Magvasi Flórián A munkastílus, a munkamódszer elmarasztalóan, negatív szempont­ból merült fel. A munkamegosztás és egyéb dolgok; azt is tudo­másul kell venni, hogy a körülmények is befolyásolják a munka­stílust. Azt az igényt már nem egy esetben jeletük a megye fe­lé, hogy ez nem megoldás ami nálunk van. Amikor visszalabdáz­nak a tanácstól is ezer és ezer dolgot, sok esetben felmerült, hogy ilyen körülmények között nem lehet elmélyült, elemző az a tevékenység, ami a városi bizottságnál ilyen körülmények kö­zött folyik. Amikor erről a kérdésről beszélünk, jó volna ezt a problémát is újólag megbeszélni. Hazai Béla A kérdés pontosan jul. 26-án vetődött fel, amikor a járási, városi testületek munkájáról szót váltottunk, akkor ismételte meg a Kácsorné elvtársnő, hogy kéri a felmentését. Nem volt olyan véleményünk, hogy nem dolgozhat a pártappará­tusban, 6 maga kérte, hogy más területre irányítsák. Neki volt a kérése kifejezetten ! Semmiféle státusz problémával nem függ össze. Arra nincs módom, hogy részletesen kifejtsem miről volt itt szó, mi ezt a titkárokkal részletesen értékeltük. Elmondottuk, hogyan látjuk a testületek és a titkárok munkáját. Ezt, itt most nem lehet megtenni 1 óra, 1 és 3/4 órás értékelésbe be­lemenjünk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom