Hegyesi Márton: Bihar vármegye 1848-49-ben - Hajdú-Bihar Megyei Levéltár közleményei 24. (Debrecen, 2000)

Személynévmutató

névalakoktól — egyikükhöz: főszabály szerint az illető személy által leginkább használthoz, ha ez nem derült volna ki, akkor az eseti mérlegeléssel eldöntött alakhoz „rendeltem hozzá" az előfordulási lapszámokat. A többi alakot is fölvettem ugyan a mutatóba, ám ezekről csak a „kiválasztott" névalakra utaltam. Mivel ugyanazon nevet többen is viselhették, e Személynévmutatóban őket — eltérő földrajzi és/vagy egyéb adatok — közlésével különböztettem meg. A nem magyar nevek esetében is tartottam magam a fentebb írtakhoz. Ezek mai helyesírás szerinti átírását kerültem, ha viszont Tóth Bélánál vagy Bona Gábornál ezen alakok is fóllelhetők, akkor természetesen ezeket is fölvettem. Azon személyek neve mellé, akik 1848 és 1892 között országgyűlési képviselők (is) voltak, egy T betű után a Tóth Béla művében kapott azonosítási sorszámukat is föltüntettem. A dőlten szedett T-szám azt jelzi, hogy az illető 1848-1849-ben (is) honatya volt. E hivatkozott mű: ADALBERT TÓTH: Partéién umd Reichstagswahlen in Ungarn. 1848­1892. München, 1973.; benne a képviselők adatai: 216-343.; vö. PÁLMÁNY BÉLA: A 1848-[\%\49. évi népképviselők névtára. = A magyar országgyűlés 1848/49-ben. Szerk. SZABAD GYÖRGY. [Bp., 1998.] 339-374. Mivel a személynévmutató neveinek birtokosai között szép számmal akadnak honvéd és nemzetőr tisztek, azonosításukat megkönnyítendő Bona Gábor munkáiban follelhetőkkel azonosítottam őket, s ezt — az eltérő névalakokkal együtt — e mutatóban is föltüntettem. A rövidítések: Bt = BONA GÁBOR: Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban. 1848 - [\8]49. Bp. 1983. A kettőspont (:) utáni sorszám az illetőnek a sorszámára utal; a c. = címzetes; a k. = kilépett. Bk = BONA GÁBOR: Kossuth Lajos kapitányai. Bp., 1988. — A kettőspont (:) utáni — pont nélküli — szám a kötet lapszámára utal. Bh = BONA GÁBOR: Hadnagyok és főhadnagyok az 1848/49. évi szabadságharcban. 1-2. Bp., 1998., 3. k. Bp., 1999. — A betűjel utáni szám a kötetre, az utána a kettőspontot (:) követő pont nélküli szám a kötet lapszámára utal. Nem egy esetben van némi eltérés Hegyesi és Bona adatai között — különösen a kinevezéseket, előléptetéseket illetően. Ez leginkább az utóbbi javára oldható föl. Néhány esetben forditva. Mivel a személynévmutató műfaja eme eltérések megnyugtató eldöntésére nem alkalmas, azt a jövendő kutatások körébe utalom. Egyedül Ambrus József honvédtiszttel teszek kivételt, aki egészen biztosan nem azonos a belényesi főszolgabíróval, ő ugyanis utóbb a tenkei választókerület képviselője lett. Az azonosítás kérdéses voltát zárójeles kérdőjellel (?), az azonosság megállapítása mellett is észlelt eltérést zárójeles felkiáltójellel (!) jelzem. Más adatokat e Személynévmutató nem tartalmazhat. A dőlt számok Bihar vm. állandó bizottmányi tagságát mutatják a Függelék 1 (X/A). sz. okmánya alapján, a vastag számok pedig az illető személyre vonatkozó teljes fejezetre (utószóra) utalnak. R. J.

Next

/
Oldalképek
Tartalom