Dobozi levelek 1703-1709 - Hajdú-Bihar Megyei Levéltár forráskiadványai 14. (Debrecen, 1986)

városunk dolgaival együtt alázatos bizodalommal recommendálok Nagyságodnak. Nagyságod parancsolatjára fél rúd aczélt elküldöttem. Auripegmentum egy csepp sincs, elkopott a patikánknak. Alázatosan követem Nagyságodat, hogy nincs mivel kedveskedni, kivált az levelek késó' érkezése miatt. Siettetni kellet vén embereinket, a károlyi búzából sült egy kevés perecet küldtem. Jó kegyelmes uram ő felsége s Nagy­ságod udvarlására alázatos készséggel megyek vala, de terhes nyavalyám után még eddig sem vehettem annyira való erőt magamnak. Ezzel ajánlom szegény városomat s magamat Nagyságod méltóságos és jó grátiájába és maradok Nagyságod alázatos szolgája Dobozi István Debr. 29. jan. 1708. Ps. Szerencsére két Őzem érkezve, elküldöttem Jelzet nélkül, 1708.1. 29. 100. Debrecen, 1708. január 30. (Nem Dobozi írása) Méltóságos generális, nekem jó Uram! Ezen földnek javára és securitá (eltörlődött) gának eleresztetése iránt, minapi levelemben alázatosan írtam vala Nagyságodnak, melyre méltóztatott is Nagyságod választ adni, hogy Clara András uramra volna bízva. Még abbul eddig, semmi sem tölt, úgy hallom annyira megtölt a Tisza, magában is kijönne, ha a dobiak szüntelen nem gátolnák. Alázatosan juttatom most is eszébe Nagyságodnak, ha jó­nak ítéli, ideje most lévén, méltóztassék parancsolni felőle. Másként nem magam ja­vát keresem, hanem a földnek közönséges javát látom benne. S ha szintén valamely kára következhetnék is a dobiaknak, ez a föld refundálhatná. Ezzel Nagyságod mél­tóságos grátiájába ajánlom (többi eltörlődött) Nagyságodnak alázatos szolgája Debreczini. 30. Jan. Anni. 1708. Dobozi István 1708. Jan. Fasc. 2. B. 45. 101. Debrecen, 1708. február 10. Méltóságos generális, nekem nagy jó Uram! Nagyságos Szaniszlóról 8-czadik költ méltóságos levelét alázatosan tegnap dél­után elvettem. Abban letött parancsolatiban minden erőmmel fáradoznom kész va­gyok és valami kitelhető, szegény város effectuálni kész. Noha mindeneknek szűk volta Nagyságodnál is úgy látom constál. Az időnek alkalmatlansága, úgy az útnak terhes volta és a vonó marháknak erőtlensége miatt, ha késedelem talál lenni, arról nem tehetek. Tudván pedig a kártyát szükségesebbnek és sietobbnek lenni, nem is nagy vectura kívántatván alá, íme mind az egypárt elküldtem, más úri vagy labetus (így) nem találtathatott, hanem csak éppen ilyen, mely is csak kongóhoz való játékra méltó. Hihető az ilyenen nyerette el tekintetes Keczer Sándor úr 50 vagy 60 mása kongókat és azért nem állíthatja elő, de talán a fejér pénzt sem hagyja az ilyen meg­gyűlni és azért nem lehet az adósságot fizetni. Ezzel ajánlom Nagyságod méltóságos grátiájában magamat, maradok Nagyságodnak alázatos szolgája Debr. 10. Febr. 1708. Dobozi István mp. 1708. Febr. Fasc. 1. A. 35.

Next

/
Oldalképek
Tartalom