A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve 31. 2006–2009 (Debrecen, 2009)

Tanulmányok - Varga Norbert: A polgári közigazgatás kiépítése felé tett lépések a dualizmus időszakában

főispán alatti egyesítése a törvény szerint megengedett volt.4J Az örö- kös főispáni tisztséget azonban a köztörvényhatósági törvény meg­szüntette.43 44 A debreceni nép csalódott a kinevezésben. Patay Debrecenben nem rendelkezett vagyonnal, kétéves kora óta nem lakott itt, a város helyi viszonyaival soha nem volt alkalma foglalkozni. Hasonló volt a helyzet Nagyváradon is. A város közvéleménye zúgolódás és az al­kotmányos elvek hangoztatása mellett belenyugodott a nem éppen következetes megoldásba.4' Szeged augusztus 1-jén kapta meg a főispáni kinevezést, ame­lyet „őszinte örömmel” üdvözölt. A városi polgárok Dáni megválasz­tását szerencsésnek tartották. Ahhoz, hogy jobban megérthessük a főispánok fogadtatását és megítélését, érdemes nagyon röviden meg­nézni a két személy életpályájának alakulását. Debrecen polgársága Patay Andrást (Mezőkaszony, 1837. - Pestszentlőrinc, 1916.) együttműködésre kész kormányzati tisztvise­lőként ismerhette meg. A főispán „az elsők között harcolt Debrecen polgári társadalmának megvalósításáért.”46 47 Középiskoláit Dáni Fe­renchez hasonlóan szülővárosában végezte el. Néhány évet töltött a bécsi műegyetemen is. 1861-ben Szabolcs megye másodalispánja lett. (Mindkét főispán életében a katonaság jelentős nyomot hagyott.). A hajdúkerület főkapitánya is volt.4/ A nyírbátori járás főszolgabírói Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXXI. 239 Szerk. Gaál Endre. I—11. Szeged 1991. II. 640. Habermann Gusztáv. Személyi adat­tár a szegedi polgár-családok történetéhez. In: Tanulmányok Csongrád Megye törté­netéből. Szerk. Blazovich László. Szeged 1992. XIX. 53. Nagyvárad és Arad szer­vezése ügyében: Db. 1871. november 25. 233. sz. A törvényhatóságok szervezése. Db. 1871. november 27. 234. sz. A törvényhatóságok szervezése. Db. 1871. novem­ber 29. 236. sz. A törvényhatóságok szervezése. Alföldi Hírlap (továbbiakban: AH.) AH. 1871. szeptember 9. 106. sz. Városunk egyetemes hatósági és községi kor­mányzatának újra szervezése. AH. 1871. szeptember 13. 108. sz. Városunk törvény- hatósági, községi és gazdasági szervezetének terjedelme. Patay Andrásról: AH 1871. július 26. 87. sz. Patay András kinevezése. 43 Sarlós B.\ Közigazgatás i. m. 85. 44 Uo. 85. Korábban volt örökös és örökletes fóispánság. Az első esetében a főispá­ni méltóságot egy másik világi vagy egyházi méltósághoz kapcsolták. Az örökletes főispánság esetében pedig ez a méltóság egy családon belül öröklődött. 45 Db. 1871. július 31. 149. sz. A városi főispánok. 46 Gazdag István: Patay András, Debrecen első főispánja. Hajdú-Bihari Napló. 1994. május 3. 47 Csobán Endre - Lendvay Ferenc: A szabadságharctól a forradalmig. In: Debre­cen sz. kir. Város és Hajdú vármegye. Szerk. Csobán Endre. Bp. 1940. 78. _________

Next

/
Oldalképek
Tartalom