A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve 18. 1991 (Debrecen, 1991)

Műhely - Papp József: Debrecen város mikrofilmtára és a helytörténetírás

Építési és háztörzskönyvi tervtár: A mindenkori építési hatóság kötelező tevékenységével a város köz- igazgatási határain belül hatalmas mennyiségű információbázist terem­tett, amelyben a műszaki adatok mellett egzakt és autentikus egyéb fel­világosítást találunk például a birtokosokról,1 egy adott ingatlanon folyta­tott tevékenységről,2 az ott élők életmódjáról éppúgy, mint az épületek, építmények állapotáról,3 de a hivatalos eljárásokról is mintegy 100 évre 1 Részletek a Piac utca 10. sz. ház törzskönyvéből: — 7568/1886. sz. végzés szerint Sz. Nagy Károly kér és kap építési engedélyt a Piacz utcza 338. sz. telekre 1886. novemberben. — 8205/1911. sz. határozat szerint Szilágyi Imre ügyvéd kap engedélyt a Piacz u. 10. sz. ház bontási és építési munkáira. 1911. július hó. — 31133/1927. VII. műsz. ügyosztály határozat a Korona Gőzkenyér Gyár Ipari és Kereskedelmi Rt. kérelmére Goldberger Sám F. és Fia által létesítendő üzlet átalakításához. 1927. deczember. — 3681/1940. VII. műsz. ügyosztály sz. határozathoz beadott 4942. sz. telekkönyvi betétmásolat szerint az „A. Birtoklap 1. sorszám alatt 4199 hrsz. Ház 10. sz. alatt udvarral a Ferencz József úton, 248,70 nöl. B. Tulajdoni lap... Ma­gyar Leszámítoló és Pénzváltó Bank budapesti, V. Dorottya u. 6. sz. alatti bejegyzett cég, ... árverési vétel jogcímen ... 1936. szeptember 12-én .. — 12484/1948. sz. alatt Db. város műszaki ügyosztályától: Magyar Leszámítoló Bank háborús sérülés helyreállítási házadókedvezmény ügye. — 1949. június 2-án dr. Héger Flóris levelére írott megjegyzésből: a „ház a KIK (Közületi Ingatlan Központ Debreceni Kirendeltsége — szerző) kezelésé­ben áll...” 2 A Füvészkert utca — Perényi utca saroktelken 1926. januárban építési enge­délyt kap a város bérház építésére. Ebben a „Dr. Szász-féle hidegvízgyógy inté­zet” is helyt kap. — 1947. szeptember 24-i tanácsi határozatban (27.667/1947. VII.) engedélyt ad a Baltazár Dezső utcai (Perényi utcai) részen a műszaki osztály részére „orosz városparancsnoksági legénységi laktanya építésére”. — 583/76/1954. VII. sz. véghatározatban a Magyar Dolgozók Pártja kap enge­délyt székháza „kiegészítésére”. — VI. 19.934/1964. sz. II. kér. Hiv. műsz. o. határozatában az MSZMP Hajdú- Bihar megyei Bizottsága kap 2000 adagos konyha megépítésére engedélyt. — 1990-ben bíróság kialakítására kap engedélyt a hatóságtól az épületben az Igazságügyi Minisztérium. 3 Részletek a Piac u. 85. (Ságvári Endre u. 2. sz.) ház törzskönyvéből: — 50.964/1939. VII. sz. határozat a Rákosi Jenő utca (Ságvári Endre utca) 2. sz. hibás kéményfej miatti építésrendőri ügyben. — 16.906/1941. VII. sz. határozat az épületben a szükségóvóhely kialakításával kapcsolatban. — 30.176/1945. VII. sz. véghatározatban az épületet romépületté nyilvánítják. — Előzőhöz kapcsolódva az А/l és A/2. sz. űrlap 6. pontja szerint „teletalálat kö­vetkeztében a ház utca felőli része alapfalig lerombolva”. — A Rákosi Jenő utca 2. sz. А/l ésA/2 sz. űrlapja 6. pontja szerint: „telitalálat következtében rommá vált a lakásból 3 helyiség, a Rákosi Jenő utcai fronton tetőkár, ajtó- és ablakkárok érték.” — 36.478/1947. VII. sz. határozatból: „...a házban a tetőfedés hiánya miatt a 2. emeleti lakások egyáltalán nem lakhatók. Az állandó beázás az első eme­leti lakásokra és a földszinti üzletekre is káros behatással van. Ingatlantulaj­donos a tető helyreállításához nem kezdett hozzá.” — 37.242/1948. VII. használatbavételi engedélyt kap a helyreállított, átalakított épületre a Debreceni Építés és Közmunkaügyi Főigazgató. — 583/46—1952. VII. sz. alatt használati engedélyt kap a telken a Debreceni Ter­vező Iroda új irodaépületére. — VI. 15.413/1961. sz. alatt a Db.-i Tervező Vállalat kap engedélyt a tetőtér be­építésére. — VI. 23.372/1971. sz. határozat a Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság ré­szére ad engedélyt átalakításra és felújítási munkák elvégzésére. 168

Next

/
Oldalképek
Tartalom