A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve 17. 1990 (Debrecen, 1990)

Kronológia - Gazdag István: Debrecen város történeti kronológiája 1881-1900

november 12. A református kollégium oratóriumában a debreceni evan­gélikus gyülekezet kimondta önálló anyaegyházközséggé alakulását. Első missziós lelkésze Czékus Gyula rozsnyói segédlelkész lett. 1883. március 26—27. Tisza Kálmán miniszterelnök résztvett Debrecenben a tiszántúli egyházkerület ülésén. május 6. A debreceni „lóvasalási polgári tanfolyam” a tanuló kovácsok vizsgájával befejeződött. A város jutalmazásra 10 aranyat adott, május 10. Debrecenben megalakult a vörös-kereszt fiókegylet, május 12. Bukovinai magyarok népes küldöttsége utazott át Debrecenen. A 900 fős vendégsereget a város és a polgárok szívélyesen megvendégelték, június 17. József főherceg, a honvédség főparancsnoka Debrecenbe érke­zett és meglátogatta a városban állomásozó honvéd tanzászlóaljat. A fő­herceg szeptember 11-én hasonló látogatást tett. június 17. Megalakult Debrecenben az Iparoskor. Elnöke Jóna Dániel, július 9. Gr. Dégenfeld József Hajdú megye és Debrecen főispánja Debre­cen város közgyűlése előtt letette a hivatali esküt. július —24. gr. Széchényi Pál földművelési, ipari és kereskedelmi mi­niszter Debrecenbe érkezett. Meglátogatta a pallagi földműves iskolát, majd kirándult a Hortobágyra. Programja befejezéseként felkereste a Város guthi erdőbirtokát. október 7—13. A kertész egylet a városháza kistermében sikeres gyümölcs­kiállítást szervezett. október 18. Az újonnan felépített gazdasági tanintézetet ünnepélyesen megnyitották. december 21. Megjelent Debrecenben Kutassy Imre szerkesztésében a Protestáns Népiskolai Lap. december 26. Megalakult a Debreceni Kölcsönös Segély Egylet. Elnökévé Simonffy Imre polgármestert választották. 1884. január 24. Debrecenben tartotta 50 éves színészi pályájának jubileumát Jókainé Laborfalvi Róza. A város a színésznőt aranykoszorúval tüntette ki. Az ünnepségen Jókai Mór is részt vett. február 24. Ünnepélyesen beiktatták az ágostai evangélikus egyház újon­nan választott lelkészét, Materny Lajost. június 1—2. József főherceg, a honvédség főparancsnoka Debrecenbe ér­kezett és szemlét tartott a városban állomásozó honvéd csapatok felett, június íl. Debrecen város törvényhatósági bizottságának közgyűlése 24 hold területet átengedett a dohánygyár építésére. június 13. Debrecen országgyűlési képviselőjének megválasztották az I. kerületben Thaly Kálmánt, a II. kerületben Kiss Lajost, a III. kerületben Kőrössy Sándort. július 7. A magyar és osztrák vasutak igazgatóságának néhány vezetője rövid időt Debrecenben töltött. 178

Next

/
Oldalképek
Tartalom