A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve 8. 1981 (Debrecen, 1981)

Közlemények - Béres András: Kéziratos debreceni nyelvemlékek

3. Nemzetiség szerint: Görög, Németh, Török. 4. Hely szerint: Budai, Büdi, Genesi, Géczi, Hencsi, Herdi, Himesi, Kálmánchelyi, Megyeri, Thassi, Tóthfalussy. 5. Személynevekből családnév: Bertalan, Sándor, Simon, Szaniszló. 6. Egyéb nevek: Barta, Веке, Böder, Bur, Bona. 7. Íródeákok: Bona deák, Gergely deák, György deák, János (kántor) deák, Márton deák. A családnevek mellé önkéntelenül kívánkozik a személynevek rövid elemzése az adott korból, amely nem általánosítható, de egy rövid korra vonatkozóan is tájékoztatást nyújt a kor névdivatjára vonatkozóan, ha sza­bad akkor még divatról beszélni. E szerint a leggyakoribbak sorrendben így következnek: János (9), Antal, Gergely, István, Márton (5), Balázs, Má­té, Péter (4), András, Ferenc, Imre, Pál, Tamás (3), Ambrus, Bálint, Gáspár, György, Józsa, László, Lukács (2), és az egyszer előforduló nevek, mint: Benedek, Dávid, Demeter, Illés, Kálmán, Mátyás, Mihály, Miklós, Sebestyén és Simon. Ügy tűnik, hogy a női nevek közül leggyakrabban előforduló ne­vek az Anna, Katalin (többször Katus alakban), Klára és a Sára. A személynevek mellett hadd említsem az utcaneveket, amelyek kö­zött a legrégebbiek a Péterfia, a Szt. Anna Asszony utzája, Mester utca, Czegléd ucza, Piacz ucza, s régi hagyományokat őriznek, de a Péterfia és Mester ucca kivételével sok mással együtt más elnevezésnek adták át he­lyüket. Nyilvánvalóan érdemes volna a már eddig kiadott magistratusi jegyző­könyvek kínálkozó adatait is megvizsgálni, mert eddigi ismereteinkhez is számos adalékot hozhatnak, amelyek a város lakossága korai összetételére is fényt derítenek. Az összehasonlító vizsgálat alapján megállapításokat le­het leszűrni a népesedési adatok tükrében, s Debrecen arculatának eddig kevéssé ismert vonásait mutatják meg. A most bemutatott néhány adat korántsem a teljesség igényét mutatja. Csupán szemelvények ezek a rendelkezésre álló bő választékból, a függe­lékben közöltekkel együtt. A felvillantott XVI. századi debreceni nyelvi emlékekre utaló adatok rövid ismertetésével inkább azt akartam elérni, hogy a legilletékesebbek, a nyelvészek figyelmét felhívjam arra, hogy a régi debreceni nyelv feltárásával még van hozzátennivaló a magyar nyelv történeti kutatásához. A nyelvészetben elmélyedni kívánó egyetemi hall­gatók számára is számos szakdolgozati téma kibontása kínálkozik a Hajdú- Bihar megyei levéltárban. A korai debreceni nyelvemlékek tanulmányozá­sa eredményei mellett hiányt is pótolhat.8 8 Utólagosan is köszönettel emlékezem dr. Komoróczy Györgyre, a Hajdú-Bihar me­gyei Levéltár korábbi és néhai igazgatójára, aki e kérdés tanulmányozására a figyel­memet felhívta. 96

Next

/
Oldalképek
Tartalom