A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve 8. 1981 (Debrecen, 1981)

Bibliográfia - Bényei Mikós: Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1979-1980

dalomtörténeti Közlemények, 1979. 5— 6. sz. 610—618. p. [A „Csokonainak s baráti körének is­meretlen levelei” c. cikkhez kapcsoló­dik.] Szilágyi Ferenc: Toldy Csokonai-kiadá­sának történetéhez. = Magyar Könyv­szemle, 1979. 2. sz. 188—191. p. [1844—1847.] Illés Endre: A botanikusok. Diószegi [Sá­muel] és Fazekas [Mihály], = I. E.: Mestereim, barátaim, szerelmeim. (Bp. 1979.) Magvető. 1. köt. 40—45. p. Fehér Lajos: így történt. [Visszaemlékezé­sek.] Bp. (1979.) Magvető. 578 p. 20 t. (Tények és tanúk.) [65—134. p.: A "debreceni Márciusi Front. — További részletek Debrecen­ről.] Bata Imre: Gulyás Pál 80. születésnapjá­ra. = Kritika, 1979. 10. sz. 2. p. Pomogáts Béla: Mítoszok határán. Gulyás Pál. = P. B.: Sorsát kereső irodalom. (Bp. 1979.) Magvető. 279—296. p. Vigh Károly: Portrévázlat Juhász Nagy Sándorról. (1883—1946.) = Folia Histo- rica, 6. 1978. [1979.] 191—225. p. Fried István: Felvilágosodás és szellemes­ség. (Julow Viktor tanulmányainak margójára.) = Alföld, 1979. 8. sz. 92— 94. p. [60. születésnapja alkalmából.] Fried István: Julow Viktor hatvan éves. = Irodalomtörténeti Közlemények, 1979. 4. sz. 497. p. Kardos Pál: Kardos Albert születésének századik évfordulója alkalmából. = K. P.: Irodalmi tanulmányok. Bp. 1979. Gondolat. 137—149. p. [A cikk első ízben 1962-ben jelent meg.] Váczi Lajos: In memoriam Loránd Kesz­tyűs. = Acta Microbiologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 1979. 3. sz. 263—264. p. Molnár Ambrus: A diakónus Kiss Ferenc esperesi szolgálata. Emlékezés halála harmincadik évfordulójára. = Reformá­tus Egyház, 1979. 5. sz. 111—114. p. Bolyki János: Komáromi Csipkés György: Pestis pestise (1664). = Orvostörténeti Közlemények, 86. 1978. 4. sz. 81—89. p. László Gyula: Medgyessy Ferenc emléke­zete. = Kortárs, 1979. 10. sz. 1631— 1638. p. Szállási Árpád: Medgyessy Ferenc medi­kuskori rajzaiból. = Orvostörténeti Közlemények, 87—88. 1979. 1—2. sz. 315—319. p. Nagy Géza: Melius négyszáz éves Herbá­riumának új kiadása. (Négyszáz éves füvészkönyv — és mai jelentése.) = Korunk, 1979. 4. sz. 269—274. p. Priszter Szaniszló: Négyszáz éves az első magyar növénytani könyv. = Botanikai Közlemények, 1979. 1. sz. 65—69. p. [Melius Juhász Péter Herbárium c. mű­ve.] Kardos Pál: Móricz Zsigmond vallomásai Debrecenbe írt leveleiben. = K. P.: Iro­dalmi tanulmányok. Bp. 1979. Gondo­lat. 181—286. p. Kürti Katalin, Sz.: Barátsága Medgyessy Ferenccel. = Alföld, 1979. 7. sz. 106— 108. p. [Móricz Zsigmondról. Zömmel debre­ceni vonatkozások.] Mocsár Gábor: Ég veled, Móricz Zsig­mond? = Alföld, 1979. 7. sz. 17—21. p. [Debrecenhez fűződő kapcsolatairól.] Móricz-dokumentumok. = Confessio, 1979. 3. sz. 109—119. p. [Egy részük debreceni vonatkozású (Re­formátus Kollégium, református egy­ház).] Móricz Virág: Apám utolsó tavasza. = Alföld, 1979. 7. sz. 97—102. p. [Móricz Zsigmond 1942-es debreceni lá­togatásáról, levélszövegekkel.] Tóth Endre: Délibáb Debrecenben. Mó­ricz Zsigmond és Oláh Gábor egymás­ról. = Kortárs, 1979. 7. sz. 1052—1060. p. Tóth Endre: Találkozásaim. = Alföld, 1979. 7. sz. 13—16. p. [Móricz Zsigmond debreceni látogatá­sa 1940-ben és 1942-ben.] Illés Endre: A bihari trubadúr. Nadányi Zoltán. = I. E.: Mestereim, barátaim, szerelmeim. (Bp. 1979.) Magvető. 2. köt. 295—302. p. Tandori Dezső: Nadányiról. = T. D.: A zsalu sarokvasa. Bp. (1979.) Magvető. 66—78. p. Kardos Pál: Nagy Zoltán költészete. = K. P.: Irodalmi tanulmányok. Bp. 1979. Gondolat. 150—180. p. Haranghy György: Biharország helytör­ténésze. = Honismeret, 1979. 1. sz. 39— 41. p. [K. Nagy Sándorról.] Szőllősi Kálmán: K. Nagy Sándor bihari helytörténetíróról. = Honismeret, 1979. 4. sz. 57—58. p. Tóth Endre: Válságos évek — világhábo­rú. (Részlet Oláh Gábor életrajzából.) = Alföld, 1979. 5. sz. 65—74. p. Patkó József: In memoriam dr. Orbán György (1903—1977). = A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem év­könyve 1977—78. tanév. [Db. 1979.] 103—105. p. [KLTE Alkalmazott Fizikai Tanszék.] Kiss Tamás: Emlékezés Pákozdy Ferenc- re. = Alföld, 1979. 10. sz. 26—27. p. 196

Next

/
Oldalképek
Tartalom