A Győri Püspökség Körlevelei, 1951

lelkészségeken a plébániatemplomon kivul más oftran k:nn/en megkö­zelíthet templom vagy nyixv .nos jellegű kápolna- is van, amelyben x$ ./alább havonta egyszer szentmise szokott lenni, a piéb.nin /ili lelkésze égi/-. templomon kiVui ez /ezek/' is/kijeiont te iplogi nh számítandó.' A templomon kijelölésének jogát h.kér; lati espe­reseknek ad*m meg, akik a he^yi. viszonyok ismeretében•jelöljék ki a., egyes pia bániák területin a jubileumi- búcsú elnyeréséhez meg - látogatandó templomokat. * • ‘ . A szükséges témplomlátogatásokát a hívek 'Saját templomaikon kívül a szomszéd plébánián, 'sct más egyházmegyékben kij-ehoit temp­lomokban is elv .gázhetik. ....végből elrendelem, hogy az -s'szes temp­lomok /kápolnák/ hirdet, tábláin tüntessék fel, hogy az illet he­lyen mexy templomok vagy- kapóinak vannak'hivatalosan kijelölve a •' jubileumi látogatások elvégzésére, ms melyikben hány látogatás sai teljesíthető-a búcsú elnyerésének feltétele, ezenfelül ’jeiaz zék a tempiomiátogatásoknái elvégzendő imádságokat. A kijelölt templomikat az 1951-es szent évbeli is nyitva ken tartani, a meg felelő köteles óvóiutézkedésékkel. A jubileumi búcsút a hívek jáind maguk, , mind a megholtak ja­vára. elnyerhetik annyiszor, ahányszor a feltételeket teljesítik A templomíátogatások száma csökkenthető, -illet-.,xeg más gyako'riá tokra vagy jócselekedetekre változtatható át a fogházakban, bűn tető vagy javítóintézetben'őrzött híveknél, betegeknél és gyengéi ked,knéx, mindazoknál, akik különös körülményeik miatt akadályoz­va vannak a templomíátogatások elvégzésében,, továbbá munkásoknál és munkásnőknél, akik lekötöttségük miatt csak nehezen tudnáhak tempicnlatogatásra' i'dot szakítani, végül a 70 évnéi id sebb nivek- női . A jubileumi búcsú smyeréséíien többi föltételei és a temp- • iomi itogat.'sokra' vonatkozó egyéb j szabályok azonosak az előző évi sző Írásokkal. 2./ A g.yóntatuknak adott rendkívüli feihátalmazásök mgg ki- v .nják könnyitehi~á bünbnqsánát elnyerésének föltételeit. A rend aivüii f elhat alma zás c-k a kővetkezők a/ Az összes gyóntatők visszanyerik az előző évben felfüg­gj. te o vj fölhatalmazásokat b/ A gydntatók gyóntatás közben pro foro interno feloldozhat i-ür. • ., püspöknek es -az Apóstoli Szentszéknek etiam ..speciali modo :.o i tamen specialissimo modo fenntartott minden cenzúra ás bűn ázol', . .etiam a censura ab homine lata, ó.z' a feloldódás csupán in fc-ro conscientiae érvényes es ezen rendkívüli jo-Jatósággal csak a- soa egyszeri esetben élhetnek, amikor a gyónó először részesül az 1S51 es "a zent éyi búcsúban és szénit gyónás át -a. jubileumi búcsú el njeresének szándékával végzi, nz a három, feltétel strictissime er­telmeze .dó ./habár”az”apostoli kanstitue'ió a szentelés után ex dé ii ctö occulto fellépő irregulariiáaó'k, eretnekek és siakadárok ■Is bizonyos házassági akadályok ffeioldozására is ad a gyóntatók­nak joghatóságot, ezek az -esetek mindenkor felterjesztendők az egyházmegyei hatósághoz./ . n.« \ Az exö-ző bekezdésben közölt rendkívüli föío_doz-ási jogha­tóság nem alkalmazható tehát a ózentatyának personaliter, vagy • specialissimo fenntartott esetekre, azon coeiibatusra kötelezet­temre, akik házasságkötést kíséreltek meg. A S.C.S öff. 194-9. juiius x—i decr.etumávax kiközösítettek és a tiltott -társaságok tagjai csak az esetben oJdozhatók fel, si sincere -et efficaciter r jsipuerint.. A: falsa denuntiati..- sollicitationis esetében a pae-,.. nit siis csak a - faxs?. denuntiatio visszavonása után oido.áatŐ fel. Az excommunicatio fenyítékével tilalmazott könyvek oivasói csak a könyvek megsemmisítése után nyerhetnek fexoldozást;­— £ — i ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom