A Győri Püspökség Körlevelei, 1912

Tartalomjegyzék

78 létükre külön követet küldtek ki. X. Pius pápa Ó Szentsége a készülőben levő bécsi kongresszusról nem kevesebb szeretettel emlékezett meg, buzdítván a katholikus hívőket a részvételre. Dicsőséges uralkodó királyunk, /. Ferenc József Ő Felsége legmagasabb személyé­ben vállalta a kongresszus védnökségét. A magyarországi katholikusok méltó rész­vételének előkészítése céljából a katholikus társadalom előkelőségei és jelesei ajánlot­ták fel közreműködésüket. A magyar csoport Fővédői: Vaszary Ko­los Ferenc bíboros hercegprímás. Ö császári és királyi Fensége Izabella főhercegasszony. Védők: Ő császári és királyi Fenségeik Klotild, Auguszta és Erzsébet főhercegasszo­nyok, Samassa József, Csernoch János, Szmre- csányi Lajos, Balás Lajos, Batthyány Vilmos gróf, Boromisza Tibor, Csáky Károly gróf, Fischer-Ctdbrie Ágost, Glattfelder Gyula, Hajdú Tibor, Hornig Károly báró, Hosszú; Vazul, Mailáth Gusztáv Károly gróf, Mikes János gróf, Papp Antal, Párvy Sándor, Pro- hászka Ottokár, Radnai Farkas, Radu Demeter, Széchenyi Miklós gróf, Várady L. Árpád, Zichy Gyula gróf, Kohl Medárd, Rajner Lajos. Elnökök: Esterházy Miklós hg., Fischer- Colbrie Ágost, Pálffy Miklósné hercegné, Pal- lavicini Edéné őrgrófné. Tanácsosok: Mailáth József gróf, Pálffy Miklós herceg, Zichy János gróf. Középponti bizottság: az Országos Kath. Szövetség: Zichy János gróf, elnök. Zsem- bery István dr., ügyvivő alelnök. Hindy Zol­tán, igazgató. Alelnökök: Almásy Imre gróf, Beszkid Antal, Bozóky Géza dr., Blanckenstein Pál gr., idősebb Bulla György, Csekonics Endre gróf, Cziráky Antal gróf, Erdődy Tamás gr., Ester­házy Rudolf herceg, Esterházy Sándor gróf, Franciscy Lajos dr., Galcsek György, Horváth Győző dr., Karczub Endre, Korniss Károly gr., Kretschy Sándor dr., Kumlik Tivadar, Magyar József, Mattyasovszky Lajos, Schell Gyula br., Schönborn-Buchheim F. Károly gróf, Soms- sich Béla gróf, Szabó Albert dr., Széchenyi Emil gróf, Tilles Béla dr., Uhlárik Mátyás dr., Wenckheim Ferenc gróf, Zandt Ödön. Özvegy Asbóth Jánosné, Chotek Rezsőné grófné, Csáky Gusztávné grófné, özv. Cziráky Béláné grófné, Dessewffy Miklósné grófné, özv. Esterházy Jánosné grófné, Farkas Edith, Festetics Tassilóné hercegné, özv. Gonda Je- nőné, Hohenlohe Clodvigné hercegné, Károlyi Lászlóné grófné, Kócsy jánosné, Magyar Jó- zsefné, Mailáth Józsefné grófné, Popovics Mik­lósné, Rapcsák Imréné, Schwarcz Mária, Sizzo- Norris Kristófné grófné, Somssich Béláné grófné, özv. Szegedy Györgyné, Széchenyi An­dor Pálné grófné, Széli Józsefné, Szögyény- Marich Julia, Uhlárik Mátyásné, Vécsey Esz­ter bárónő, Wenckheim Frigyesné grófné, Zichy Lujza grófnő, Zselénszki Róbertné gr.-né. A magyar bizottság f. évi május hó 17-én Budapesten Izabella főhercegasz- szony őfenségének elnöklete alatt meg­alakult; a követő napon pedig megtarta­tott az első elnökségi értekezlet, amelyen a szükséges központi irodai és egyéb, a célszerű rendezéshez szükséges teendők teljesítésével az Országos Katholikus Szö­vetség (Budapest, IV., Ferenciek-tere 7.) bízatott meg. Ilyformán gondoskodva lévén arról, hogy a magyarországi katholikusok a kon­gresszuson való részvételükben kellő tá­mogatásban és útbaigazításban részesülje­nek, szeretett Papságom és a hívek to­vábbi, megfelelő tájékozása céljából köz­lendőnek tartottam a körlevelek utján a kongresszust illető tudnivalókat. Az első kérdés, amely felmerül, az, hogy kik vegyenek részt a kongresz- szusban? Hivatalosak az ünnepségre a föld ke­rekségének katholikusai, mert valamennyi gyermekei a kath. Anyaszentegyháznak, valamennyit, akiben csak katholikus hit él és buzog, ugyanazon imádat, hála, szeretet kötelékei fűznek a szentségi Jézushoz. Mivel azonban nem mindenkinek körülményei,

Next

/
Oldalképek
Tartalom