A Győri Püspökség Körlevelei, 1901

Tartalomjegyzék

99 a második része a második félévnek sikeres befejezése után válik esedékessé. Azon­ban a központi bizottság határozata szerint: „az ösztöndíj csak azon esetben fize­tendő ki, ha az ösztöndíjas kifogástalan magaviselet mellett legalább is általános jó osztályzatú bizonyítványt mutat fel.“ A pénz rendesen bélyegzett s az intézeti igaz­gató által is aláirt nyugtára a bizottság elnökénél Esztergomban vehető fel. Mellé­kelni kell a nyert bizonyítvány hiteles másolatát is. Megjegyeztetik azonban, hogy: a kik ösztöndíjukat augusztus 15-ig fel nem veszik, elvesztik jogigényüket és az ösztöndíjasok sorából töröltetnek.“ XI. Tárgyalás alá vétettek a segélyezés iránt beadott folyamodványok. Beérkezett összesen ........... 166 Kifogásoltatott ............ 5 Maradt jogosult folyamodó 161 A bizottság a folyamodványokat átvizsgálta és elhatározta, hogy IX. pont­ban kiutalt 4000 korona kiosztását akként eszközli, hogy száz folyamodót egyen- kint 40 korona segélyben részesít. A segély osztásnál a kellőleg fel nem szerelt s nem az egyházmegyei hatóság (egyházmegyei iroda) útján, vagy a kitűzött határidőn (julius 31.) túl be­érkezett folyamodványok a jegyzékbe nem foglaltattak és figyelembe nem vétettek. A jogosult folyamodók közül még azok részesítettek elsőbbségben, kik három éven belül a segélyalap jótéteményében nem részesültek. A segélyzettek a következők: Beszterczebánya egyházm. Holičská János bábakeszi, Peterecz Ignácz garamvéri, Stubnya Ignácz sálfalvai, Szmetana Szaniszló korponai, Tomanek József bars-berzenczei, Vojczik Ignácz dovali, Molcsán István dobróczi, Szopkó József alsó- lehotai tanítók, összesen 8. Eger egyházm. özv. Bacskay Mihályné erdőkövesdi, özv. Friedrich Antalné szent-erzsébeti, özv. Nagy Károlyné egri, Vécsy Ágoston tiszaroffi tanitók, összesen 4, Eperjes egyházm. özv. Andráskó Józsefné eperjesi, Császárik Vazul orlói, Czómpalyi Ede haváji, Donátnik György nechválypolyánkai. Gojdics András stefurói, Kertik Péter vidrányi, Krenyiczky Péter tilinyei, özv. Moszkva Jánosné eperjesi. Nevíczky István mező-laborczi, özv. Sárpataki Sándorné eperjesi, Szaffka Vazul pillér. pekleni, özv. Takács Péterné pitrovai, Tinyi Imre zdobai, özv. Vrábely Jánosné sabineczi, özv. Zsalkovics Andrásné homonya-rikítói tanítók, összesen 15. Erdély egyházm. özv. Bartha Józsefné csik-somlyói, Bálint István zetalaki, Biró József csik-delnei, özv. Boga Jánosné gyergyó-szárhegyi, Borsos Mihály köszvényes- remetei, Gergely József csik-szent-simoni, György András hatolykai, özv. Imre Ferenczné atyhai, özv. László Istvánná gyergyó-ditrói, Lőríncz Péter hideg-kuti, Mihály István felvinczi, Orbán János udvarhely-szentléleki, Orbán Ferencz csöbi, özv. Pál Balázsné csik-mindszenti, özv. Sándor Mihályné udvarhely-szentléleki, Vinczefi László buzás-bessenyői tanítók, összesen 16. Esztergom főegyházm, özv. Dualszky Károlyné nahácsi, özv. Farkas Jánosné kelenyei, Hanusz Győző kis-váradi, özv. Háray Jánosné vadkerti, Horák Bernát hont-nádasi, özv. Janda Rezsőné szent-kereszti, Juhász József névedi, Kanka

Next

/
Oldalképek
Tartalom