Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Győr, 1929

78­öreg diákokat, akiknek nevében Hász István dr. tábori püspök köszöntötte az intézetet. A könnyezve elmondott és könnyek között hallgatott beszéd után Karle Sándor h igazgató üdvözölte meghatódva az iskolatársakat. Végül az áldott emlékű, mindenkitől csak szeretett ősz Teli Anasztáz dr. szólt volt kedves tanítványaihoz. Majd három hősi halált halt társuk : Feichtinger Ernő dr., Láng Gyula és Reichenfeld Rezső dr. emléktábláját koszorúzták meg, amikor Papp Kálmán prépostplébános mondott megható beszédet. Koszorút tettek volt igazgatójuknak, Acsay Ferencnek, a belvárosi temetőben lévő sirjára, ahol Harsányi Lajos adózott költői szárnyalású beszéddel a nagy igazgató emlékének. A dolog természeténél fogva még ennél is meghatóbb volt május 27-én a gimnázium ötven évvel ezelőtt végzett növendékeinek találkozója. Meg­jelentek Balogh Jenő dr. ny. igazságügyminiszter, - a M. T Akadémia főtit­kára, Gaár Vilmos dr. kúriai bíró, felsőházi tag, Mayer Árpád dr. főorvos, Budapestről, Déry Henrik ny. főorvos a most szerb megszállás alatt lévő régi Kossuthfalváról, Kék István ny. MAV. főfelügyelő, Bánóczy Gyula dr. ny. t. főorvos és kormányfőtanácsos és Horváth Bálint ny. kormánybiztos Győrből, míg Mórocz Emilián celldömölki bencés perjel, Rozsos Ferenc bükki esperesplébános, Ranschburg Viktor könyvkiadó-vállalat tulajdonos, Budapest, Argay Béla dr. temesvári táblabíró, Segner István ny. dunacsunyi plébános, Gulyás Dezső aljárásbiró és Treiber István ny. plébános betegségük miatt voltak kénytelenek elmaradni. Az ünnepség délelőtt 11 órakor a bencés templomban Te Deummal kezdődött, melyen az öregdiákokon kivül résztvett a gimnázium tanárikara és ifjúsága. Majd az igazgatónál tettek tisztelgő látogatást az öregdiákok, akik­nek nevében Bánóczy Gyula dr. üdvözölte a Rendet, az iskolát, melynek mostani vezetője meghatva mondott hálás köszönetet A szükséget szenvedő kisdiákok támogatására 510 pengőt adtak át az intézetnek. Felejthetetle­nül szép jelenet következett ezután. A gimnáziumnak 12 mostani tanulója — minden osztályból egy-egy — vonult be az igazgatói szobába. Nevükben Zantleitner József VIII. oszt. tanuló köszöntötte az öregdiákokat, akiket el­választ tőlük a kor, de összeköt az intézetnek a lelke, szelleme, melyet a példaadó öregdiákok nyomában ők is hűséggel fognak megőrizni, s így lesz­nek méltók elődeikhez és közös iskolájukhoz. Szem nem maradt szárazon, midőn Balogh Jenő dr. ny. igazságügyminiszter felelt. Isten-, ember- és haza­szeretetben egyesültek a szivek, az öregdiákok szive, a kisdiákok szive és a tanároké, akik mögött a régi diákok lelke ott látta volt tanáraik alakját, a két Vaszaryt : Kolost és Dózsát, Bierbauer Lipótot, Francsics Norbertet, Méry Etelt, Villányi Szaniszlót . . . Pünkösdvasárnapján a Benjáminok jöttek össze: a tiz éve végzettek: Bausz István káplán, Csepreg, Fülöp Kálmán dr. főispáni titkár, Győr, Halmi Dénes dr. kórházi alorvos, Győr, Hencz László nőorvos, Budapest, Horváth László máv. tiszt, Moson, Kiss István Gy. S. E. V. főtiszt, Győr, Klempa

Next

/
Oldalképek
Tartalom