Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Győr, 1929

84­Dalos rovarok. (U. o., I. 9. sz.) Barcza Leánder dr. : Valló István : Györ c. könyvben a Szent Benedek­rendi templom és székház ismertetése ; A győri vargák céhe, tanulmány a Dunántúli Hirlap 1930. junius 15.-iki számában. . Fehér Bálint : Claudii (regénysorozat a Iuventus-ban) ; u. o. több apróbb cikk. Cicero : De signis c. beszédének jegyzetes kiadása. (Bibliotheca Disci­pulorum, 13. sz. Budapest, Szent István-Társulat ) Ferenczy Viktor három előadást tartott a Szabadegyetemen a hang- és elektromos rezgésekről, egyet a Mansz. körében, Jedlik Ányosról. Maros Cirjék három előadást tartott a Győri Szabadegyetemen a vita­min kérdésről és több szentbeszédet mondott Győr különböző templomaiban. Gábriel Gotthárd a győrrévfalui népmüvelődési főiskolán két előadást tartott Goethe Faust-járói. A Mansz. Leánykörben vetített képekkel kísért előadást tartott a cserkészet világhódító eszméjéről. Szigeti Abel lelkigyakorlatot tartott Kőszegen a bencés diákoknak 6 beszédben, Budapesten missiót a Regnum Marianum egyházközség híveinek 12 beszédben. Kokas Rajmund: A Győri Szabadegyetemen előadást tartott Kisfaludy Károly és Sándor drámai működéséről. Schmuck Paskál 14 előadást tartott a Győri Szabadegyetemen a magyar népéletről, népszokásokról és népdalról ; a győrrévfalui népművelődési főisko­lán 2 előadást a magyar népszokásokról ; a Kath. Leányklubban 2 előadást a magyar csipkeverésről és Mosonban 1 előadást Kisfaludy Károlyról. Magasi Artúr dr. a Győri Szabadegyetemen 6 előadást tartott a magyar nyelv szellemtörténetéről ; a győrrévfalui népművelődési főiskolán 3 előadást tartott a magyar hazafias líráról; a győri Mansz. körben két előadást tartott a legújabb líráról; a győri Kisfaludy Körben verseit adta elő; Győr külön­böző templomaiban és a vidéken több szentbeszédet mondott. — Versei nagy számban jelentek meg a Győri Hírlapban, Dunántúli Hírlapban, Kath. Szemlében, Nemzeti Újságban, Pásztortűzben. Könyvkritikát írt a Győri Hír­lapba és a Pannonhalmi Szemlébe. Szent Imre alakja a magyar irodalom­ban cimen hosszabb értekezést írt a Pannonhalmi Szemlébe. 10. A bencés diákszövetség az újjászervezés előtt állva is folytatta működését, a győri osztály több egyetemi hallgatón segített tandíj vagy vizsgálati díjak kifizetésével. Az 1929/30. iskolai évben e cimen 470 pengőt osztottunk ki. Ápolta a rendhez, Szent Benedek szelleméhez való ragaszkodást és öregdiákjaink rendezésében folyt márc. 29-én a következő műsorú ünnepség : 1. Himnusz Szent Benedekről. Vegyeskar. (Az áll. tanítónőképző növendékeinek válogatott kara és műkedvelő öregdiákok.) 2. Szent Benedek emlékezete. Mondja Kemény Kolumbán dr. öregdiák. 3. Boldogasszony siralmai: I. „Ah jaj nekem, szomorúnak . . ." (Kisdi B. 1651.) — altszóló vegyeskarral, énekli Pokorny Margit úrhölgy, zongorán kíséri Irtzing Ferenc úr. — 11. „Keservesen siratja . . ." (Bozóky M. 1797.) férfikar.

Next

/
Oldalképek
Tartalom