Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Győr, 1903

55 b) A tanári karban végbement változások. Életrajzi és a tanárok irodalmi működésére vonatkozó adatok. A hitszónok-tanári állásban és tanszéken folytatólag Mollik Ferenc működött. 1818. tavaszán soproni kanonokká nevezte ki a király, de az iskolaév végéig meg kellett maradnia tanszékén. Mivel a következő iskolaév elején még nem volt senki kinevezve, a főigazgató Bresztyenszky Béla (Adalbert) bölcseletkari tanárra bizta a helyettesítést. Időközben, november havában a király Böle Mihály világi papot nevezte ki ; ez azonban nem foglalta el állását, mivel plébániát kapott. A helyettesítést tehát Bresz­tyenszky folytatta az 1818/9. iskolaév végéig, amiért a tanulmányi alapból külön díjazásban részesült. A tanév folyamata alatt a főigazgató megsür­gette az üres állás betöltését. A helytartó-tanács azt felelte, hogy ez a bencés főapátság dolga. 1 Ez viszont azt válaszolta, hogy mivel az 1816-iki királyi végzésben a szóban forgó állásról nem történik említés, azért hatá­rozott kijelentést vár erre vonatkozólag. Miután a helytartó-tanács a fel­szólítást megtette, a főapát Pendl Alajos rendtagot nevezte ki, aki 1819. nov. 8-ikán foglalta el állását. 2 Serény, pontos, ügyes és széleskörű kép­zettségű tanár s Győrmegye táblabírája volt. 8 Utódául a főapát 1823. okt. 23-ikán Kucsera Marián hittudományi doktort nevezte ki. A helytartó­tanács nem akarta megerősíteni, mivel a főigazgató nem jelentette be. A főigazgató okul azt emiitette, hogy fölöslegesnek találta, mivel az egy­házmegyei névtár felküldésével eleget vélt tenni ebbeli kötelességének. Erre megtörtént a megerősítés, de avval a meghagyással, hogy a főigaz­gatói bejelentás ezután ne maradjon el. 4 — Kucsera 1830-ban az akadémia igazgatója lett. A főigazgató felszólította a főapátot, nevezzen ki előirt képesítéssel ellátott hitszónok-tanárt. Kovács Tamás főapát arra kérte a főigazgatót, illetőleg a helytartó-tanácsot, hadd tartsa meg Kucsera tan­székét az iskolaév végéig, hogy ez idő alatt e fontos állásra alkalmas egyént választhasson és készíttessen elő. A helyt.-tanács nem tett kifogást. 5 A főapát Polák Sándor volt gimnáziumi tanárral töltötte be az üres állást. Polákot Győr megye beválasztotta táblabirái közé. Nem sokáig működött^ mert 1833-ban az iskolaév befejezte után a főapáttól plébániát kért és kapott. Helyébe Molnár Titus került. „Institutiones religionis christiano­catholicae" (usibus praelectionum academicarum) cimen tankönyvet irt, de a helyt.-tanács nem engedte meg használatát, mivel a Szaniszló-féle tan­könyv volt előírva. Tagja volt a Győr és Sopron megyék s a bácsai és vecsei egyházi nemesi székek táblabírói testületének. 6 Utóda 1843. október l-jétől fogva Simon Zsigmond, volt győri gimnáziumi tanár lett. 7 A hely­tartó-tanács 1845-ben a doktori szigorlat megszerzésére szólította fel, de » 181 K/9, prot. 71. — 1 U. 0. 76, 183, 283. — 1819/20: 173. — 8 Főigazgatói minősí­tés. — 4 1823/4: 167. és 193. — 8 1829/30: 63,89. és 168. - « 1830/1: 21, 64. és 1832 3: 258. — ' 1842/3: 12. és 1845,6 : 65.

Next

/
Oldalképek
Tartalom