Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Győr, 1895

197 6. Könyvsegélyzö-egyesület. Az igazgató indítványára a tanári kar elhatározta 1895. jun. 17-én tartott értekezletén, hogy a millennium emlé­kére a szegény tanulók helyzetének könnyítése végett segély ző könyvtárt alapít. K célból adományok gyűjtése végett a nagylelkű közönség áldozat­készségéhez fordult s várakozásában nem csalódott. A gyűjtés eredménye a következő. h) Az igazgató gyüjtőivén adakoztak: Kokas József kanonok ur 15 frtot ; Szely Lajos kanonok ur 10 frtot ; Holdházy János c. püspök ur 3 db. es. és kir. aranyat : Mester István kanonok ur 10 frtot : Surányi János kanonok ur X db. aranyat ; Nogáll Károly c. püspök ur 10 frtot ; Schlegel Péter kanonok ur 3 frtot ; Ladányi Alajos orvos ur 2 frtot. Összesen 72 frt 80 kr. • b) Kuczmann Fülöp tanár ivén : a gyűjtő 5 frt., dr. Karay Lajos táblai biró 3 frt., Acsay Ferencz 10 frt., Récsei Farkas 2 frt., Osztovics Gellért 2 frt., Lászlófi Kamill I frt., Grátzer Pius 2 frt., N. N. 50 kr., Németh Regináid 2 frt., Börzsönyi Arnold 2 frt., Perényi Otmár I frt., Ábrahám János 2 frt., Hanniker Timót I frt., N. N. I frt., Kisfaludi Tóbiás I frt., Teli Anasztáz 2 frt ; Saly Brúnó I frt., Németh Ambrus 3 frt., Lendvai Hugó i frt., Kohl Medárd 5 frt., Francsics Norbert I db. 10 frankos arany, Halbik Czip­rián 5 frt., Villányi Szaniszló 5 frt., Mihályfi Iván 18 frt.. Király Károly 40 kr., Pacher Donát 10 frt., Kroller Miksa 5 frt., Bódiss Jusztin 2 frt., Borbély Kornél 2 frt., Wágner Lőrincz 1 frt., dr. Öcsényi Anzelm 50 kr., dr. Erdélyi László 1 frt., Serédi Marczell 50 kr., Janda Bernandin I frt., Malaiin Gotthárd I frt., dr. Récsei Viktor I frt., Vértesi Leander I frt., dr. Wurdics Ignácz 50 kr., dr. Wargha Samu I frt., Bausz Theodorik 50 kr., Prikkel Márián 20 kr., Krampol Kolumbán 20 kr., Bánki Gualbert 30 kr., Berger Ármánd 20 kr., Horváth Czézár 30 kr., Szakács Béla 20 kr.. Sörös Pongrácz I frt., Miskovits Henrik 10 kr., Varga Szevér 20 kr., Danka Elemér 20 kr., Weber Jáczint 20 kr., dr. Zoltvány Irén 50 kr., dr. Szinek Izidor I frt., dr. Mázy Engelbert I frt.. Engl Guido 50 kr., Bálint Venánt 2 frt., Németh János IO frt; Weöreös Jenő 3 frt. Összesen: 129 frt 70 kr. c) Späth Gyula ur gyüjtőivén adakoztak : Späth Gyuláné 5 frt., Srikker Erzsi 2 frt., Späth Gyula 10 frt., Srikker László 2 frt., Jankovits Károly 5 frt., Janicsek József I frt.. Schöpf István 1 frt. Összesen : 26 frt. (1) Dr. Pfeiffer Fülöp ur gyüjtőivén adakoztak : dr. Pfeiffer Fülöp 10 frt., Keppich Illés 10 frt., Fleischmann Mihály 5 frt., Wolf Miksa 5 frt., Meiler Ignácz és t. olajgyára 5 frt., Back Hermann 20 frt., Kohn S. B. 5 frt., Jankovits Ferencz gőzmalma 10 frt., Mehlschmidt József 5 frt., Nirnsee Ferencz 10 frt., Krausz Miksa 5 frt., Gold Miksáné 5 frt., Fischer Mika 3 frt., Stein Bernát 3 frt., Krämer Henrik 3 frt., Grosz Gusztáv 10 frt rajzeszközökben. Összesen 114 frt. e) Steiner Mór ur gyüjtőivén adakoztak: dr. Steiner Mór 5 frt., Kohn Fülöp l frt; Deutsch Sándor 2 frt., dr. Rapoch Frigyes I frt., Meiler Ignácz I frt., Katzander I frt., Weisz Samuel 1 frt., Perl Arnold I frt., dr. Reichenfeld I frt; Perl József 5 frt., dr. Riesz 3 frt., Kohn Ignácz 5 frt., dr. Guttinann 2 frt; Bossányi Zsigmond I frt. Összesen 30 frt. f) A segélyző egyesület mult évi maradványa 75 frt 68 kr. pl Fehér Ipoly, pannonhalmi főapát ur ömga, dr. Jedlik Ányos emlékére Jedlik­könyvsegélyzö-alap czimen 300 frt. A pénzben befolyt adományok összege, ( leszámítva Grosz Gusztáv ur adományát rajzszerekben) 738 frt 18 kr. Könyveket adományoztak: Lampel Róbert 63 kötetet 76 frt 82 kr. értékben. Kggenberger-féltí könyvkereskedés 17 kötetet 18 frt 50 kr értékben. Kókai Lajos 16 kötetet, 17 frt 90 kr értékben. A gymn. igazgatósága 16 kötetet, 17 frt 26 kr értékben. Németh Antal kir. főigazgató ur 10 kötetet 10 frt értékben. Franklin-társulat 3 kötetet

Next

/
Oldalképek
Tartalom