Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Győr, 1895

198 4 frt értékben. A fögymn. iljuság 54 kötetet, 50 frt értékben. Grosz Gusztáv 10 frt értékű rajzszereket. Összesen 175 kötet, 204 frt 42 kr értékben. Pénzben: . . .738 frt 18 kr. Könyvekben : . 204 frt 42 kr. Összesen 942 frt 60 kr. Segélyezés: A jelen évben 48 tanuló kapott 256 könyvet. Kiadás: Rajner könyvkereskedőnek 57 frt 93 kr. Kókai könyvkereskedőnek 106 frt 20 kr. Máxa könyvkereskedőnek 3 frt 20 kr. Wrabel könyvkötőnek 36 frt 54 kr. Bélyegző és tinta 3 frt 30 1er. Postai költség 1 frt 60 kr. Összesen 208 frt 77 kr. A könyvsegélyző egyesület vagyoni állapota : Jedlik-alapítvány 300 frt — kr. Kegyes adományok 62406. sz. tpztári könyvben 234 frt 27 kr. Összesen 534 frt 27 kr. Könyvekben: 314 kötet, 366 frt 75 kr. értékben. Az alapot az igazgató kezeli ; a segélyzö-köny vtárt Kuczmann Fülöp, tanár. 7. Az intézet kegyura 24 tanulónak engedte el teljesen vag) 7 részben a tandijat; az igy elengedett tandíj 270 írtnak felel meg. 8. Néhai dr. Jedlik Ányos 1894. okt. 20-án egy db. 100 frtról (200 koronáról) szóló kötvényt adott át az igazgatónak oly czélból, hogy ka­mataira a tanári kar évenkint pályázatot tűzzön ki a VII. és VIII tanulók­nak a physika köréből. Ez alapot az igazgató kezeli Jedlik-alapítvány czimen s a jelen évben már életbe lépett. Ugyancsak az ő emlékének megörökítésére adott az intézet kegyura 100 frtot, hasonlókép physikai pályatételekre. Ez összeg Jedlik-pályadij cimen a győri első takarék­pénztárban van elhelyezve s jövő évben lép életbe. 9. Ngos Szabó Károly, sopronmegyei tanfelügyelő ur 50 koronáról szóló kötvényt ajándékozott az intézetnek a végből, hogy ez összeg ka­matját a tanári kar a szorgalmas, jó tanulók jutalmazására fordítsa. 10. Nemzetünk ezeréves fennállásának emlékünnepe alkalmából f. é. május hó 8-án a tanári testület 150 frt alapítványt tett a végből, hogy kamataira évenkint pályatételek tűzessenek ki felváltva a vallástan és magyar irodalom köréből. Ez összeg: a fögymn. tanári kar milleniumi pályadíj-alapja cimen a győri első takarékpénztárban van elhelyezve s a jövő évben lép életbe. 11. Jóviseletü és szorgalmas tanulók jutalmazására ngos dr. bejei Németh Antal, tank. kir. főigazgató 13 kötet könyvet, ngos Mohi Antal, apátkanonok, esperes-plebános ur 2 db cs. és k. aranyat, ngos Mlado­niczky Ignácz, kanonok ur 2 db cs. és k. aranyat és 30 kötet könyvet, nagys. Francsics Norbert, orsz. képviselő ur 2 db 10 frkos aranyat, az igaz­gató 6 db aranyat és 18 kötet könyvet, ngos dr. Bertha János, prépost-ka­nonok ur 2 db. cs. és k. aranyat ajándékoztak az ifjúság szorgalmának

Next

/
Oldalképek
Tartalom