Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Győr, 1889

— 149 — $ tunviss. Unterricht, Paedagogium, Studien u. Mittheilungen aus dem Benedict. Orden, Revue des deux Mondes. b) Ajándék utján: A ntn. vall. és közokt. m. k. Mi­nisztériumtól : Danezer, A mi hadseregünk. XVIII. jelentés a köz­oktatás állapotáról. A M. T. Akadémiától: a kiadványok. ü. könyvkiadóktól: 32 isk. könyv. Récsei Viktor úrtól: A felsőmagyarországi muzeum­egylet X. évkönyve. Az ifjúsági könyvtár ez évi gyarapodása: a) Vétel utján: Arany J. hátrahagyott munkái. — 1 Badies, Petőfi költeményei. — Bozóky, Római világ. — Budapesti szemle. — Deák F. emlékezete. — Deák F. beszédei.— Finály, Hogy is mondják ezt magyarán ? — Füssy, XIII. Leo pápa. — Heinrich, Német irodalomtörténet. — Holub, Afrikai utazások. — Hübner, Séta a világ körül. — Jókai, Egy az Isten. — Jókai, Benyovszky. — Jósika, Eszter. — Jósika, A két jó barát. — Ipolyi, Kisebb munkák. — Kisfaludy : Levelek. — Kovách : Gr. Széchenyi István. — Kölcsey, Összes munkák. — Magyar Nyelvőr. — Magyar nyelvtörténeti szótár. — Magyar történeti életrajzok. Maszlaghy, Kisebb uti rajzok. — Mikszáth munkái. — Mind­szenty, Költemények. — Olcsó könyvtár 250—254; 256—260. — Osztrák-magyar monarchia. — Palágyi, Petőfi. — Petőfi mu­zeum. — Salamon, Irodalmi tanulmányok. — Századok. — Szt.­István-társulat, Házi könyvtár. — Tanulók olvasótára 4 — 14. — Tennyson, Királyidyllek. — Tolstoi, Sebastopol. — Tóth K., Költe­mények. — Vértessy, A divat bolondjai. — Verne, Egy sorsjegy. — Verne, Lángban álló szigettenger. — Verne, Haza Franczia­országba. — Wallace, Ben Hur. — Zádory, A római katakom­bák. — Az ifjúság öröme. b) Ajándékképen: Dr. Németh A. tank. k. főigazgató úrtól, Gyöngyök Pázmány P. összes műveiből. VIII. Szertárak. A természettani szertár 10 dbbal szaporodott, a földrajzi 4 térképpel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom