Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Győr, 1888

— 136 — VI. A győri kath. főgymnasium természetraizi és régi­ségtári muzeum tárgyai gyarapodásának statisztikai kimutatása. A természetrajzi és régiségtári tárgyak­nak darabszáma az 1887/88. iskolaév végéig volt: A jelen iskolaévi sza­porodás Összesen van A szerzett tárgyak érteke Állattani gyűjtemény 7,220 42 7,262 32 f't Növénytani gyűjtemény 13,106 26 13,132 3 frt Ásvány-, kőzet- és kövülettani gyűjtemény 2,510 ­2,510 Os- és római készítmény 3,972 27 3,999 41 frt Ujabb készítmény 13,441 31 13,472 5 frt Római pénz 8,461 72 8,533 10 frt Magyar és külföldi pénz 10,188 25 10,213 30 frt Összesen 58,898 223 59,121 121 frt A lefolyt iskolaévben gyűjteményünket gyarapították: Mélt. gr. Laszberg Rezső alispán úr Győrből: szárcsával, vizi csibe és vadréczével; ngos Ebenhöch Ferencz apátkanonok úr Győrből: Miskolcz vidékéről való s ketté hasított csontszilán­kokkal (palaeolith), csonka kővéső (lelőhely: Csicsó), agyag­gyöngygyel és háló súlylyal (I. Árpás), két db. bronz Osiris­szoborral, melyek közöl egyik ép, a másik csonka (1. Kis-Jenő, Veszprémm.); továbbá római ollóval, bronz fibula- és faragott csontpálczikákkal (1. Szemere, Győrm.), Győrvárost föltüntető fametszettel és több bárczával ; ngos Tóth István kanonok úr

Next

/
Oldalképek
Tartalom