Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Győr, 1877

— 130 — ur ő nagyságától: IX. Pius pápaő szentsége kézirata, Eszter­házy Miklós nádoré; régészeti catalogus, egyéb kéz­iratok ; 3. a gyó'ri kath. főgymn. l87 6/ 7-ik tanévi 8-ik osztályú ta­nulóinak megállapodási irata, melyben fogadják, hogy 1887. au­gusztus első keddén Győrött egybegyűlnek. Beadták Nagy Pál és társai; 4. Eitner Józseftől, Sümegről : Festetits Gy ö rgy levele Kisfaludy Sándorhoz 1818. jun. 20-ról; 5. Bier­bauer Lipót bencés tanártól : Rónay Jácint János püs­pök ur ő méltósága levele 1876-ik december 16-ról; 6. Abday A s z t r i k bencés tanártól: oklevele a philologiai társaságtól, más kézirat; 7. Villányi Szaniszló bencés tanár által, Ko v á c s Nándor államnyomdai tiszttől: T o m p a Mihály 1863 cimü költeménye, a költő névaláírásával ;8. Kutasy József fény­mázolótól: irat a pancsovai veszteglőházak ügyében, M. Terézia sajátkezű aláírásával; 9. Cherny Istvántól, Pozsonyból: Czuczor Gergely előadásaiból Nyáryról; 10. Bóka Jánostól Szemeréről: Széchenyi jövendölései és Kosuth igazolása; 11. a győri bencések székházától: Zöch Fridolin táb­labiró-levele 1845-ből; 12. Zittritsch Mátyás kereskedőtől: Győri Belső Városban Lévő Utcáknak Reparatióról való fölvetés avagy Limitatio 1678-ról; 13. Kindermann János kereske­dőtől: Győrvárosi esküformák, több kézirat a quodlibetben, egyéb kéziratok ; 13. tanítványainktól: 30 db. kézirat. 14. Z e c h m e i­ster Károlytól: Z. P. emlékkönyve 1794-től, rajzok- és jel­mondatokkal ; 15. az 187 7/ 8. főgymn. 8 oszt. megállapodási irata az 1888-iki találkozásról. Összesen 79. IV. A nyomtatványokhoz. Bertha János kanonok ur ő nagyságától: áldozatok a haza oltárára, a szabadságharc idejéből; Ebenhöch Ferenc kanonok ur ő nagyságától: pótszámok az első győri lapokhoz, 6 kötet folyóirat, különféle nyelvű, nemzetiségű, nemű lap ; könyv, röpirat, hirdetés ; Ecker gyűjteményéből : színlapok, hirdetések, tel­jes évfolyamok, Ecker bírálatával, költség és tiszta haszon feljegy­zésével : 1837/8-, 1845-, 1850-ről; Frisch Györgynétől a győri Vaterland 1844-dik évfolyama; Petz Adolf ügyvédtől: Leibizer kertészeti műve 1798-ból; Pakrócz Nándortól: Luther bibliája 1505-ből s Hazart-Dirhaimens História ecclesiasti­cája 1669-ből; Kindermann Jánostól: régi győri lapok,

Next

/
Oldalképek
Tartalom