Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Győr, 1877

— 119 — u.a.; 12) Mindszentről, M a g y a r y S u 1 p i c bencóütől: OTACILIA SEVERA )( CONCORDIA, Commodus, Maxentius ; 13) a megye bizonytalan helyeiről: 1) Vétel utján: IMP. NERVA CAES. AVG. P. M. TR P. COS. II. P. P., Ti. Claudius, IMP. CAES. VESP. AVG. P. M. TR. P. COS. V. CENS. P. )( FELICITAS PVBLICA. S. C., Traján, OTACILIA SEVERA )< CONCORDIA e. é., IMP. C. C. VIB. TREB. GALLUS P. )( AVG. )( LIBERTÁS PUBLICA., Licinius, IMP. M. IVL. PHI­LIPPVS, Constantinus 4 db, Constantius 8 dl>., Constans 3 db., Gratianus. 2) Ajándékozás utján: Zsalud-intézettől: IMP. CAES. NERVA TRAIAN. AVG. GER. P. M )( TR. POT. COS. 111. P. P. S. C Ülő nő; Schachter Bernát, elemi főtaní­i túl: IMP.CAES.NERVAE TRAIANO AVG. GER. DAC. P. M. TR. P. COS V. P. P. )(S. P. Q. R„ OPTIMO PRINC1PI. ARAB. ADQVIS. Arabia alakja, tevével; Pintértől: P. SEPT. GETA CAES. PONT. )( PRÍNCEPS IWENTVTIS, Geta, megette tro­phaoum e. é., Hadrianus br. é. ; Illés Károlytól: Constan­tius, Prozinger Istvántól, Pátkáról: Sept. Severus )( P. M., CONSTANTINVS IVN. NOB. C. F. babér koszorús fej )( PROVIDENTIAS CAESS. E. SIS.; M a y e r M i h á 1 y t ó 1: IMP. GORDIANVS PIVSFEL. AVG. )( LAETITIA AVG.,)( P. M. TR. P. COS. II. P. P.,)(ROMAE AETERNAE. e.é., ] db. Faustina, 1 db. Claudius, 1 db. Licinius, 15 db. Constantinus-féle bronzérem ; Somlai Theodor ik bencés tanártól: Constantinus )( SECVRI­TAS REIPVBL1CAE.; Villányi Szaniszló bencés tanártól: Constantinus-félék. Összesen 95. Hl. Nem gy&rmegyeiek. I) Mosony-megyébó'l, O v á r r ó 1: idősb Krieger Fe r. bérlőtől: 1 db. familiaris e. é., 1 db. IMP.CAESAR VESPASIA­NVS AVG. Visszás körirattal )( COS. Vesp. ülve, ezüstérem, Sev. Alexander )( P. M. TR. P. VI. COS. III e. é., 1 db. IVLIA MAMAEA AVG. )( IVNO CONSERVATRIX. .luno fátyollal, jobbjában csésze, alul páva, baljában lándzsa, e. é., 1 db. Antoninus Pius, 1 db. Maximianus )( SACRA MONET. AVG. ET CAESS. NOSTR., 1 db Constantius 11., 1 db. Valentinianus, 1 db. Traja­nus-utáuzat. II) Komárom megyéből, Szőnyből, 1) P i t r o ff Kornél törvényszéki birótól : 1 db. Ti. CLAUDIVS, 1 db. Had­rianus, 1 db. Constantius bronzérem ; S c h r i k k e r Sándor-

Next

/
Oldalképek
Tartalom