Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Győr, 1870

8 kés-rája, Eberhardt tábornok arcképe és kézirata. Bády Izidor-, bencés plébános által Kolonich János bírótól 1 db ujabb ezüstérem. Pfeffel Kalaszant-, szent-iváni bencés plébánostól dülényfélszegusz-hal. A bencések szék­házától: 8 db római réz-, 1 db ezüstérem, 3 db rézemlékérem, 17 db ujabb réz-, 27 db ezüstérem, kéziratok, proclamatiók. Vaszary Kolos-, bencés házfőnök- s igazgatótól: 1 db Ferdinánd-tizes, hármas, 1 db hatkrajczáros 1849-ből. Orsonich Iván-, bencés könyvtáraoktól veresbélü dió, régi kézirat. Császár Koszta-, bencés tanártól 1 db angol érem. Telkesi Virgilbencés tanártól 4 db római rézérem. Tomek Neszte-, bencés tanártól régi kéziratu imakönyv, szivalaku burgonya, 1 db ujabb ezüstérem, bombatöredék. Bierbauer Lipót-, bencés tanár­tól 4 db ezüstérem. Bertalanffy Tóda-, bencés tanártól kigylapohár Borostyánkőről. Pokorny Frigyes-, bencés plébánostól 3 római réz-, 2 db ujabb ezüstérem. Somlay Detre-, bencés tanártól 1 haris. Gosztonyi Fábián-, bencés tanártól Széchenyi István iratának másolata. Villányi Szaniszló-, bencés tanártól II. Lajos- ezüst- s 3 db ujabb rézérem. Ferenczy Béla-, bencés tanártól a győri Hazánk egy évfolyama. Luncz Alajos-, pannonhegyi bencés növendéktől pécsi céhbizonyitvány, Pécs város régi rajzával. Falkovics Károly, 18 4 s/ í 9-ben esztergommegyei kormánybiztos, fogolykorabeli faragványa. Kamocsay Laura és Irén kisasszony 1 db ezüst­érmet. Rónay Gyula-, az Orient-gőzhajón ellenőrtől szép fehér korall Gralacz vidékéről. Keller Hermin kisasz­szonytól, magyar selyemszinlap 1808. Vurdics Ignác-, pannonhegyi bencés tanártól 1 db IV. Béla- rézérem. Lichauer N.-, selmeci bányásztanácsos- és tanártól 1 db jegült arany, 1 db irástellur Verespatakról. Hinterreiter Katalinnötől képek és régi kézirat. Röszler István-, akadémiai- tanártól padlatmozaik a budai római fürdőkből, ásványok, történelmi rajz. Nagel Sándor-, kereskedőtől mitrailleuse- és pápai gyútüpuska-töltény. Nácz József-, növendékpaptól 4 db római réz-, 1 db ezüst-, 3 db rézérem. Fleischmann Antal-, kereskedőtől régi dombormivű ájtatossági-érem ezüstből. Lászi-, magyar színésztől sarkantyú- és edénytöredékek az uj szállásokról. Dubovszky Ágost-, zenetanártól 3 db római-, 6 db ujabb rézérem. Ugrinovich Ernőtől 3 db ujabb ezüstérem. Kossovich Mátyás-, ikrényi tiszttartótól fehér egér. Tóth Béla-, kereskedőtől 1 db keneny, 1 db rézkovand, Tár­csáról. Sikor Sándor-, szabómestertől közép-lile. Ofner József-, sebésztől bronznyaklánc. Simon Ferenc-, gyógy­szerésztől kövület. Stróbl Sándor-, erdőmestertől gyönyörű Probus Clementia augusti. Baccacich Vince-, magán­zótól 5 db Kossuth-bankjegy, 5 db ujabb rézérem, 1 db fekete bankó. Balanek Károly-, negyedmestertől 2 db pecsétnyomó, 4 db ezüst-, 5 db ujabb rézérem, 1 db termésólom, 3 db Kossuth-bankjegy. Horváth Károly kismegyeri ispántól 1 db 10 fttos, 1 db 30 kros Kossuth-bankjegy, 1 db Duarius. Dachauer Antaltól 125 éves kályhatöredék, oszlopfőalakban. Zechmeister Károlytól: pelikánalaku 1746-diki, debreceni 1780-diki, polgár­cimerü 1802-diki bábsütőminta, talicskatoló, medvetáncoltató, cipőalaku, karikás 1802-ből, győri taligás 1814-ből, „dolligoch von Raab" felirattal. Zombori Józseftől festőminták. Kvassay Jenő-, műegyetemi hallgatótól Március 15-dike és Pesti hirlap több példánya. Czametzer János-, győr-szigeti községőrmester- és adó­gyüjtőtől Frigyes-Vilmos- ezüstérem , lipcsei érdemjel, kagylókövület, 1 db római réz-, 2 db ujabb ezüstérem. Ifjabb Mayer Nándortól 3 db ajtatossági-, 1 db országházi emlék-, 7 db játékérem, 2 db francia ezüst-, 1 db berni, 2 db norvég, 2 db dán-, 1 db német réz-, 1 db ezüstérem, agancs, utánzott kolibri, karperec- és edény­töredék az uj szállásokról, vaskérgület, bélyeggyűjtemény, 2 db római ezüstérem, mészülledék, ujabb szerkezetű nyil. Tóth J., őrmestertől szurony a custozzai Csatatérről. Horváth János-, győr-szigeti taligástól pávaékit­ményü római mécs. Zétler Mártontól 1 db Lipót- ezüstérem. Nedeczky Sándortól 1 db ezüstérem. Fléva József-, egyházfitól teknőchéj. Jankó Ferenctől 1 db ujabb ezüstérem. Trimmel Endrenétől C. A. jegyű tál 1689-ből. Dobrovits Ottótól kályhatöredék. Raffinger Sándortól üvegtöredék római tálban. Rengey Ernőtől oklevél, a szappanos céh ciboriuxnalaku aranyozott társpohara 1802-ből „VIVÁT" das ersamme hantwerg solleben" felirattal s a szappanosok címerével, kupakján szappantáblát és gyertyacsomagot tartó aranyzott alak­kal, a szappanoscéh ezüst pecsétnyomója, SIGIL. CEHAE MAGIST. SMEGMAT. CATHOL. IAVRIN. céhbizonyitvány, egyik budai 1816-ból, a másik bécsi 1806-ból a városok régi várszerű rajzával, latin kézirat 1761-ből, a szappanoscéh foliojegyzőkönyve. Gégi Rezső-, pénzügyi hivatalnoktól 1 db Lipót-ezüstérem. Hübéry Páltól 1 db ametiszt és mészkérgület. A Streibig-Sauervein-féle nyomdától tűzoltásra vonatkozó rende­let 1813-ból, 2 régi kalendáriuma e sajtónak, egyik a tisztviselők részletes kimutatásával. Kupy Endre-, volt honvédzászlótartó-, most városhajdu-káplártól 1 db ezüst- ujabb, 1 db játékérem. Llh. Szabadhegy. Káspár Henriktől 1 fülnyes. Vida József-, városhajdutól 2 db Lipót-ezüstérem, 1 db ujabb rézérem. Fügi János-, sütőmestertől 1 db török érem. Török József-, kovácstól 1 db kardkéz véd, sarkantyú. Llh. Abdán. Horváth Sándor-, fáskerti felügyelőtől gömbded könnyfogó, 2 római edény, 3 db ezüst-, 2 db rézérem. Brückler Józseftől, a győri czizmadiasegédek egyletének alapszabályai 1717- s jegyzőkönyve 1692-ből. „Egész csizmazia ifjúság korsója" 1844-ből, 20 itcés, Pilvaksz Ferencz-, negyedmestertől 18 db Rozsos-féle másolat, 92 db családi nemes pecsét, köztök Vesselényi Miklós nádoré. Andrásek Ferenc-, egyházfitól 1 db II. Ferd., 2 db Lipót-ezüst-, 1 db

Next

/
Oldalképek
Tartalom