Szathmári - Szentessy (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

özv. Szender Istvánné Vetzák Augusztina

jfpABÓ JÁNOS és neje SZENDER MÁRIA. SZABÓ MARGIT, SZABÓ JANI KA, NIKELSZKY BÉLA, és N1KELSZKY GÉZA úgy a magok, mint az összes íokonrág nevében megszo- morodott szívvel jelentik a forrón szeretett anyós, a legjobb és gondos anya, nagyanya és sze: etett !okonnak (>'׳• SZENDÉK ISTVÁNNÉ szül. Vetzák ^ugusztinának élete 75 ik. özvegységének 34 évében, folyó hó 10.-én délután fél 5 órakor, az ájtatos szentségek fel- vétele és hosszas betegség után történt gyászos elhunytét. A drága halott földi maradványai folyó hó 12.-én délután 3 órakor Fehérgyarmaton a róm. kath. gyászszertartás szerint fognak örök nyugalomra tétetni. Az engesztelő szent mise áldozat í. hé 16.-án délelőtt 10 órakor fog az egek urának bemutattatni. Fehér-Gyarmat, 1S99. október hó 11. és béke lengjen drága porai fölölt / örök világosság íér.yeskedjék neki / / \leiu Eehúr-Gyarmat.

Next

/
Oldalképek
Tartalom