Szabados - Szabó (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

Szabó Dániel

lilantiroitak úgy a maguk, valamint a nagyszámú rokonság »evében is mélv fájdalom­étól megtört kebellel tudatjuk, a forrón szeretett féri, gondos atya, nagy- és dédatya % vő és í'ok on . SZABÓ DÁNIEL, timármsster és ifid birtokosnak, 3 hónapi súlyos szenvedés után, 77 eves kora Lan; íqiyó 1900, évi február hó 28-dik nap- . ján, déli 12 órakor történt csendes elhunyták A dr.igi hal h ó »2 end to’ ,- ) hó 2-dik napján délután 2 órakor, Báthory-utcza 3-dik számú háztól — az rv. rcf. egyház szertartása szerint — fognak a szatmá/részi sir kertben örök nyugalomra tétetni. Legyen örökre áld o.t t emléke! Szatmártt, 1900. máezius 1. Ö’V Szabó Din;élné, szil'eteti Nagy Mária, mint neje. Nagy Ad ám és neje lótli Juliánná, mint após és anyós. Szabó Janómé, született Szender Mariska, mint menye. Varya János, mint vó. Özv. Szabó Endrévé, születeti Szabó Juliánná, Szabó János, kir. aljárásbiré. Varija Jánosáé, szül. S-fíbó Róza. Szabó Emma, Szabó Danika, mint gyermekei. Pásztor Béta, Pásztor Kaimén. Szabó Mariska. Szabó Margit. Szabó Janika. Varga Józsika, mint unskái. Pástion Béla, mint dédunoka. Nagy Lajosné könyvnyomdája Szatmáron. I90#

Next

/
Oldalképek
Tartalom