Schmid - Sismis (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

szolomy Sierawsky Wladimir

Legmélyebb fájdalomtól lesújtva tudatjuk a szerető hü hitvesnek és sógornak szolomy SIERAWSKY WLADIMIR nagyméltóságií gróf Károlyi György nyug. gazdatisztjének folyó hó 26-án éjjel VU2 órakor, életének 81-dik, boldog házasságának 48-ik évében, rövid szenvedés es a halotti szentségek ájtatos felvétele után történt elhunytát. A kedves halott földi részei folyó hó 29-én délután 2 órakor fognak a Varga-utcza 7-ik sorszámú háztól, a róm. kath, szertartás szerint, a Szent-Anna-utczai sirkertben örök nyugalomra helyeztetni. bemutattad eng6SZteI0 szent'mise áldozat f- hó 30-án d. e. 9 órakor fog az egek Urának Mely végtisztességtételére az elhunytnak rokonait, jó barátait s a ^sztvevö közön­ségét bánatos szívvel meghívjuk. Debreczen, 1899. október 27. Bánatos neje: özv. szolomy Sierawski Wladimirné sz. csépay Faragó Isabella. Sógorok: csépay Faragó István. Dr. Franck Ivánná sz. csépay Faragó Etelka. BANKÓ M. tem. int. Az örök világosság fényeskedjék neki I •IOFFMANN ES KRONOVITZ KnNYVNY0M0ÄJA.89Cl

Next

/
Oldalképek
Tartalom