Richter - Schlosser (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

Schadek Károly

i.TJ.ély fájdalomtól megtört szivvel tudatjuk a felejthetetlen jó férj, szerető édes apa, nagyapa, hű testvér, szerető vő, jó sógor és rokon néhai SCHADEK KÁROLY HELYI FÜTŐHÁZI FŐNÖKNEK f. hó 11-én d. u. 4 órakor, életének 57-ik, boldog házasságának 8-ik évében történt csendes elhunytát. Felejthetetlen halottunk földi részei f. hó 13-án d. e. 11 órakor fog, a róm. kath. egyház szertar­tása szerint, a helyi vasúti állomáson levő lakásunkon beszenteltetni s d. u. 3 órakor történendő egyházi szertartás után a Szent-Anna-utczai temetőben örök nyugalomra helyeztetni. Az engesztelő szentmise-áldozat pedig f. hó 15-én d. e. 9 órakor fog az egek Urának bemutattatni. Mely végtisztességtételre rokonainkat, ismerőseinket s az elhunytnak kartársait szomorodott szivvel meghívjuk. Debreczen. 19D9 márczius 12. Az örök világosság fényeskedjen neki! Testvérei: Springer Vinczéné szül. Schadek Henriette, Schadek Ede, Soltész Mihályné szül. Schadek Róza. Apósa: Neubauer János nejével és gyermekeivel. Sógorok, sógornők és rokonok nevében is. űanko M. utooa: Oankó Bela temetkezési intézete. Bánatos neje: özv. Schadek Károlyné szül. Neubauer Ilona. Gyermekei: Hennin, Henriette férjével Horai Imrével, Ferencz nejével Zsidek Mariskával, János és Zoltán. Unokái: Ernő, Imre, Károly, László. 1 »ebrnc/.Hit MZ kir váron k>uy vnyomda-vállalatM. 190 • 710.

Next

/
Oldalképek
Tartalom