Kricsfalusi - Lautsek (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

özv. kricsfalvi és darvai Kricsfalusy Sándorné bilkei Gorzó Zsófia

Kricsfalvi és darvai Kricsfalusy Sándor nejével, Kricsfalusy Jolán férj. Fiedler Lajosné, Kricsfalusy János, Kricsfalusy Ferenc, Kricsfalusy Vilmos mint gyermekei, Farkas József és Aranka, továbbá Kricsfalusy Laci, Lajos és Ilonka, végre Kricsfalusy Gyula mint unokái és az összes rokonság nevében fájdalmas szívvel jelentik, hogy szeretett édes anyjuk, anyósuk és nagyanyjuk özv. kricsfalvi és darvai KRICSFALUSY SÁNDORNÉ szül: bUkei GORZÓ ZSÓFIA az utolsó szentségek felvétele után Szaniszlón márczius hó 8-án d. e. 12 órakor 68 éves korában lelkét visszaadta Teremtőjének. A megboldogult hült tetemeit magyar gör. kath. egyház szertartásai szerint március hó 9-én szentelik be Szaniszlón s hulláját elszállítva, március 10-én Hodászon helyezik nyu- galomra a föltámadásig. Lelki üdvéért a szaniszlói és a hodászi valamint a Kricsfalvi és Darvai gk. temp- lomaiban márczius hó 11-én 8 órakor mutatják be a szent mise áldozatot. Szaniszlón, 1916. március hó 8-án. Áldás és béke lengjen porai felett! »KÖLCSEY« NYOMDA R.-T. NAGYKÁROLY.

Next

/
Oldalképek
Tartalom