Csobai - Deák (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

Dávidházy Bandika

BANDIBANAK folyó hó 4-én d. u. Va 1 órakor, életének 15-ik havában, 1 heti súlyos betegség után történt gyászos elhunytát. Kedves halottunk hűlt tetemei f. hó 6-án délután 3 órakor fognak, az ev. ref. egyház szertartása szerint, a Péterfia 38-dik számú háznál tartandó gyászima után, a Kossuth-utczai temetőbe utolsó földi nyúgalomra tétetni. Debreczen, 1902 Junius 4-én. DÄely fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, felejthetetlen jó kis fiúnknak és unokánknak Nagy szülők : Bánatos szülei: Dávidházy János és neje Szabó Mária; Dávidházy Sándor és neje Szaniszló Viktória. Özv. Szaniszló Gáborné szül. Nagy Juliánná. Áldás és béke korán elhunyt poraira! GEBAUER K. temetkezési intézete. Dcb'eczen, Nyomatott a város könyvnyomdájában |Q(j2

Next

/
Oldalképek
Tartalom