Gazdák Lapja, 1909. december (8. évfolyam, 49–52. szám)

1909-12-05 / 49. szám

Szatmár, 1909. dec. 5. 49-ík szám. T ^ KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI HETILAP. KISBIRTOKOSOK GAZDASÁGI SZAKKÖZLÖN^E, AZ ÉSZAKKELETI VÁRMEGYEI SZÖVETKEZETEK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. Előfizetési ára egész évre 10 korona. Kedvezményes ára lelkészeknek, tanítóknak és kisgazdáknak 0 korona. A Szatmármegyei Lóverseny Egylet tagjai kedvezményes áron kapják. Közlemények csak a forrás megnevezése mellett vehetők át. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szatmár, Kazinczy-utca 7. sz., hová ugy a lap szellemi részét illető közlemények, mint a megrendelések, reklamációk és hirdetési ajánlatok is intézendők. Kéziratok nem adatnak vissza. Telefon 14. sz. Ha rövid a kardod, told meg egy lépéssel! Meglepetést terveztünk olvasó­inknak. Lapunk több tekintetben hát­rányos, kicsiny alakját megváltoztatva, jóval tekintélyesebb formába öntöttük. "•Csak uj évtől terveztük ugyan ezt az átalakítást, de utóbb mégis elhatároz­tuk, hogy már most az év végi utolsó számokat is oiyan köntösbe öltöztet­jük, amilyen a jövő évben állandóan lesz. Azok, akik lapunkat beköttetik, e négy számot köttethetik a jövő év­folyamhoz. E változtatás bár részünkről nagy anyagi áldozatba kerül, lapunkat oly mértékben emelni fogja, amiért ezt az áldozatot is meg kellett hoznunk. Ezzel is azt akarjuk bebizonyítani, hogy minden tekintetben modern, nagy terjedelmű lapot akarunk olvasóink kezébe adni. — A Gazdák Lapja nem lesz többé az a kis formájú, kez­detleges lapocska, hanem azokat a nagyjelentőségű érdekeket, melyeket zászlójára irt, komoly belső tarta­lommal, formájával is számottevő alakban, impozáns terjedelemmel fogja szolgálni. — Kissé rövid volt a kardunk, megtoldottuk egy lé­péssel. Hogy olvasóink e változtatást szívesen fogják venni, a fölött nem kételkedünk, hisz olvasóink érdeke egy a lap érdekével, hogy az magának a í szakirodalomban céljának megfelelő méltó helyet foglaljon el. Dacára, hogy a Gazdák Lapja terjedelme az alakváltoztatással kap­csolatban szintén megnőtt, az előfize­tési árakat nem változtatjuk, abban a reményben, hogy a gazdaközönség törekvésünket méltányolni s lapunkat — az ő lapjukat a jövőben még in­kább felkarolni fogja s ez által lehe­tővé teszik, hogy azokat a specialis célokat, melyeket nyíltan irtunk ki zászlónkra, t. i. a kis- és közép­birtokos osztály érdekét tartani szem előtt — mentői eredményesebben szolgálhassuk. A kiadóhivatal. TÁRCA. Túl az Óceánon. — A „Gazdák Lapja“ eredeti tárcája. — Lengyelből átdolgozta: Csáky Gusztáv. (Folytatás.) — Woll, boys ! (Rajta fiuk!) Aki a legjobb földet akarja, siessen aláírni. Kár az időért! Jobb alkalom nem lesz soha! Ezekre a szavakra Barta Dani is föl­ugrott, kiitta maradék sörét, ami csak fokozta akaratát és bátorságát, azután oda­ment a bódéhoz. Társai mindenütt habozva tanakodtak és a legtöbb kétkedve tekintett az „iroda“ felé. — Mit gondolsz, jó üzlet? — kér­dezte a határozatlanok egyike az épen mel­lette elhaladó Barta Danitól. — Hiszen láthatod! Hát hogyne volna jó! ? — felelte Dani és sietve besurrant a bódéba. Az irodában Darvas ült egy nagy könyv előtt. Mellette a bódé falán egy nagy térkép függött. Az asztal körül néhány em­ber állt, óvatosan szedegetve ki a kebelü­kön jól elrejtett összegyűjtött pénzt. — Nekem az kell ott, — szólt Dani megjelölve a kiválasztott földdarabot. Darvas tollal körülrajzolta a térképen az illető barabot, aztán igy szólt: — A föld száma: 34. Ára 600 dollár, értéke ezer. Dani kebelébe nyúlt, kifizette az elő­leget, kapott róla egy hatalmas pecsétes nyugtát és rövid alkudozás után ügyetlen betűkkel aláírta' a szerződést, mely szerint havonként ennyit és ennyit fizet a megvá­sárolt földért s aztán kipirulva, kimelegedve, boldogan elhagyta az irodát. Künn a friss levegőben inge ujjával letörölte izzadt homlokát és mélyen felléleg­zett, mintha valami nagy, nehéz munkán esett volna túl. „Gazdák Lapja“ POSZVÉK NÁNDOR SZATMÁR szerkesztősége és p{» ? H n c á o* i QTílkírndfliíS Kazinczy-utca 7. sz. kiadóhivatala UaZUaSag! SZdKll ÜUdJd Telefon 14. sz. Magyar Nyugdíjbiztosító Részvénytársaság Szatmármegyei vezérképviselete. — Birtokok adásvételének, valamint bérletének közvetítése. Kölcsönök és konvertálások közvetítése; gépek és mindenféle gazdasági cikkek beszer- 261 zése és értékesítése. Lapunk mai száma 12 oldal

Next

/
Oldalképek
Tartalom