Gazdák Lapja, 1909. március (8. évfolyam, 10–13. szám)

1909-03-05 / 10. szám

ff ifi '/> Lapylfl V'íl. évfolyam. mai szama 3 ezer példányban jelent meg. Szatmár, 1909. március 5. 10-ik szám. KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI HETILAP. A SZATMÁRMEGYEI GAZDASÁGI EGYESÜLET FOGYASZTÁSI ÉS ÉRTÉKESÍTŐ SZŐVETKEZETE­a szatmármegyei lóvers. egylet-, a szatmármegyei agarász egyletjés az északkeleti VÁRMEGYEI SZÖVETKEZETEK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE MEGJELENIK MINDEN PENTEKEN. Előfizetési á^a egész évre 10 korona. Kedvezményes ára le készeknek, tanítói nak stb. kívánatra 6 kor. A Szatntárm. Lóverseny Egylet tagjai kedvezményes áron kapják. Közlemények csak a forrás megnevezése mellett vehetők át. • zerkesztnség és kiadóhivatal: Szatmár, Rákóci-utca 36. szám, hová ugv a lap szellemi részét illető közlemények, min: a megren­delések, reklamációk és hirdetési ajánlatok is intézendők. Kéziratok nem adatnak vissza. Telefon 14. szám Meghívó. A Szatmármegyei Lóversenyegylet igazgató­választmánya folyó cin március hó 10-én, szer­dán délután 4 órakor Szatniáron, a Pannónia szálló külön termében ülést tart, melyre az igaz­gatóság tagjait tisztelettel meghívom. Szatmár, 1909. március 4. berencei Kováts Jenő elnök. T á r I y a k: L Jelentés az elnöki pénztárvizsgálatról s az egy­let vagyoni helyzetéről. 2. Számvizsgáló bizottság kiküldése. d. A folvó évi verseny határnapjának megállapí­tásáról való közhírré tétel. 4. A versenyfeltételek megállapítására vonatkozó intézkedések. 5. Intézkedés a hivatalos lap ügyében. A tagosítás. (A) Régi panasza a gazda közönségnek és különösen a kisgazdáknak, hogy Magyarorszá­gon a tagositási eljárásra vonatkozólag mind­! ezideig tulajdonkepen nem volt kimondott törvény s a birtokrendezési eljárás a bíróságonként vál- í tozó hézagos és elavult rendelkezésekre támasz- I kodó bírói gyakorlaton nyugodott. A tagosítás rendkívüli fontosságával minden I gyakorlati gazda tisztában van. Helyes gazdál- ' kodás cl sem képzelhető olyan birtok megoszlás | mellett, midőn a kisgazda néhány hold földje a határ különböző részein 8—10 helyen is I egy-két száz négyszögöles parcellákban van szétszórva. A tagositott határban ezzel ellentét- i ben használhat a gazda célszerű vetésforgót, jó talaj mivelő gépeket és eszközöket, birtoka egy helyen lévén a járás-kelésből származó inprodoktiv munka a minimumra csökken. Az egyetlen felhozható hátrány, hogy az egy tag­ban fekvő birtok az elemi csapásoknak jobban ki van téve, az előnyökkel összehasonlítva oly csekély, hogy említésbe sem jöhet. A tagosítás nagy fontosságának ellenére eddig csupán az ország erdélyi részeiben volt az eljárás részletesen szabályozva. Nagy hé­A Szatmármegyei Gazdasági Egyesület Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezete összes fiók­jainak önállósítása folytán szatmári központi áruraktárát kiárusítja. A rendkívüli előnyös beszerzési forrásra felhívjuk a gazdaközönség figyelmét. Raktáron vannak: zsákok, ponyvák, kötél és zsineg áruk, petróleum, gépolajok, gépkenöes, kocsikenőe?, mű­trágyák, takarmány csontliszt, rézgálic, szőlő permetező anyagok, raftia, jármok, favillák, kubikos talicskák, ásók, lapátok, vasvillák, kapák, kaszák, fűrészek, kazalmetszők, aszfalt fedéllemez, vaka­rok, kefék, lópokrócok, szegek, patkósarkok, vastengelyek, tüskés sodronyok, kerítés sodrony s egyéb vasáruk, gépek, ekék s egyéb talajmivelő eszközök, bácskai ekefők, ekekések, horgany itató vedrek stb. Szövetkezetek részére : bor és egyéb szeszes italok, rizs. kávé és a legkülönfélébb fűszer áruk, rőfös áruk, szövetkezeti bolt berendezések stb. állnak rendelkezésre Részletes tájékozás szerezhető : a Szatmári Központi irodában Rákóczim. 36. sz. alatt. Lapunk mai száma 20 oldal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom