Gazdák Lapja, 1908. december (7. évfolyam, 49–52. szám)

1908-12-04 / 49. szám

VII. évfolyam. >v\ Szatmár, 1903. december 4.-------------——■—■■—■—~~—­49-ik szám. MEGJELENIK MINDEN PÉNTEKEN. ára egész évre 10 korona. ára 6 korona. Szatmármcgyei Lóverseny Egylet tagjai díjmentesen kapják. Közlemények csak a forrás megnevezése mellett vehetők át. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szatmár, Rákóci-utca 36. szám, hová úgy a lap szollemi részét illető közlemények, mint a megren­delések, reklamációk és hirdetési ajánlatok is intézendők. Kéziratok nem adatnak vissza. Telefon 14. szám KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁG! HETILAP. SZATMÁRMEGYEf GAZDASÁGI EGYESÜLET FOGYASZTÁSI ÉS ÉRTÉKESÍTŐ SZÖVETKEZETE, SZATMÁRMEGYEI LÓVERS. EGYLET-, A SZATMÁRMEGYEI AGARÁSZ EGYLET ÉS AZ ÉSZAKKELETI VÁRMEGYEI SZÖVETKEZETEK SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE A falu gondozása. A falu egy család. Legalább az volt ré­gen. Ma is az, de mintha kötelékei meglazul­tak volna, mintha az a szeretet, a mely egykor a falusi életet jellemezte, kihalóban volna belőle. Kutatva az okokat, a melyek a régi falu képét, világát megváltoztatták, rá fogunk jönni, hogy ezek : a haladó korral megkívánt értelem fejlesztésének elhanyagolása a faluban, eiidege- nités a földtől, az összetartozandóság érzetének kihalása, a magára hagyatottság. Az értelem fejlesztésének elhanyagolása, az elmaradottság, a haladó korral élni nem tu­dás, igen ez is egyik megbontója a szép falusi életnek. Mert ma egészen mást kíván az élet a falutól is, más szokásokat a boldoguláshoz. A változott viszonyok közepette, az apánktól, déd­apánkból reánk örökségképen megmaradt gaz­dálkodási rendszerrel nem sokra megyünk, ma a föld is mostohább, az idő is és több a gazda­ember ellensége, mint a jóbarátja. S a régi­módi, maradi gazda, a ki nem tanul, a ki nem tudja magát az uj életbe beletalálni, nem tud védekezni s tétlenül áll a mostohább viszo­nyokkal szemben, természetes, hogy elmarad, elkedvetlenedik, elszegényedik, elpusztul. Elidegenedik a földtől is, látva, hogy nem bír megküzdeni vele s magára hagyatottan otyan gondolatok szállják meg, a melyek addig motoszkálnak a fejében, a mig egészen meg­veszik. így válik a falu népe idegenné a magyar föld iránt. És ezzel folytonosan bomlik a családi élet, hol egyik, hol a másik szomszéd, rokon, jó barát szűnik meg a falunak hasznos tagja lenni, mert elmegy, fel a városokba, gyárakba, messze országokba, s útjában kísérője lesz az elégedetlenség és a szegénység. Ez a két rossz barát, a mely a proletarizmusba csábítja a falu népét. Azt a népet, a mely alapmunkása az államnak, fenntartó eleme a gazdasági közön­ségnek. Szabad-e azt a népet semmibe sem ven­nünk. Szabad-e elhanyagolnunk a falut ? Nem-e kell mélyebben szántanunk abban az életben, a mely a falut — mint egy családot kell, hogy boldogítsa ? De vájjon kik szántsanak ott intenzi­vebben ? Az állam, a társadalom, egyesek ? Vagy mind közösen egymást támogatva ? Igen. E munkából ki kell vennie részét mindenkinek, együtt és külön tehetsége s képessége szerint. Különösen pedig annak, a ki ott él a nép között, a ki szintén a falu lakója. Kezdve az értelmesebb kisgazdától, a ta­nító, pap, gazdatiszt, földbirtokos, ezek azok, a Poszvék Nándor Gazdasági SzalíiroMia Szatííiáron ..GÄ2DAK LAPJA“ szerkesztősége és kiadóhivatala Az Agrár és járadékbank kér. képviselete. Üzletágak : Birtokok adás-vételének közvetítése. — Kölcsönök közvetítése. — Konvertálások. Szakértői véleményezések. — Fuvarlevelek, számlák felülvizsgálata. Termények és állatok bizományi adás-vétele. — Mezőgazdasági gépraktár. — Gépek és min­denféle gazdasági szükségleti cikkek beszerzése. Lapunk mai száma 20 oldal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom