Gazdák Lapja, 1908. november (7. évfolyam, 45–48. szám)

1908-11-06 / 45. szám

VII. évfolyam. 6*6zatmár, 1908. november 6. 45-ik szám. GAZD&MftPJB KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASAGI HETILAP. A SZATtMÁRMEGVEI GAZD. EGYESÜLET-, A SZATMÁRMEGYEI LÓVERS. EGYLET-, A SZATMÁRMEGYEí AG'A^ÁSZ EGYLET- ÉS AZ ÉSZ íKKÉLÉTI VÁRM. SZÖVETE. SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. MEGJELENIK MINDEN PÉNTEKEN. % Előfizetési ára egész évre 6 korona Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szatmár, Rákóci-utca 36. szám, A Szatmármegyei Gdzdaslgi Egyesület, valamint a Szatmármegyei hová úgy a lap szellemi részét illető közlemények, mint a megrea- Lóverseny Egylet tagjai díjmentesen kapják. delések. reklamációk és hirdetési ajánlatok is intézendők. .óverseny Egylet? tagjai díjmentesen kapják Közlemények csak a forrás megnevezése mellett vehetők át, f II. .MIM ............. .1.1 .......... ......... ' . , TI.--, II— I. — Kéz iratok nem adatnak vissza. Telefon 14. szám Meghívó. A Szatmármegyei Gazdasági Egyesület igaz­gató választmánya folyó évi november hó 11-én délelőtt 10 órakor Szatmáron a városháza nagy termében ülést tart, melyre az igazgatóválaszt­mány tagjait tisztelettel meghívom. Szatmár, 1908. évi november hó 4. Szeőke Barna alelnök. Tárgysorozat: 1. Múlt ülés jegyzőkönyvének hitelesítése. 2. Titkári jelentés a GÉOSz.-nek a mezőgazdasági kamarák ügyében hozott határozatáról. 3. A m. kir. földmivelési minisztérium 90577/Vii—3. •számú leirata a június 3-i megfelebbezett közgyűlés tárgyában. 4. A m. kir. földmivelésíigyi miniszter leirata a tervezett heremagtisztitó felállítása tárgyában. 5. Az egyesületi hivatalos közlöny ügyének el­döntése. 6. Titkári jelentés különféle folyóügyekről. 7. Esetleges előterjesztések és indítványok. Meghívó. A Szatmármegyei Gazdasági Egyesület folyó évi november hó 11-én délelőtt 11 órakor Szat­máron, a városháza nagytermében rendkívüli közgyűlést tart, melyre az egyesület tagjait tisztelettel meghívom. Szatmár, 1908. évi november hó 4. Szeőke Barna aieinök. Tárgysorozat: 1. Titkári jelentés a GEOSz.-nek a mezőgazdasági kamarák ügyében hozott határozatáról. 2. A m. kir. földmivelési minisztérium 90577/VII—3. sz. leirata a jun. 3-i megfelebb. közgyűlés tárgyában. 3, Elnökség előterjesztése a fogyasztási szövetke­zet kérdésében. 4, A m. kir. földmivelésügyi miniszter leirata a tervezett heremagtisztitó tárgyában. 5. Az egyesületi hiv. közlöny ügyének eldöntése. 6, Esetleges indítványok.*) Meghívó. A Szatmármegyei Gazdasági Egyesület Fo­gyasztási és Értékesitő Szövetkezete Szatmáron, a városháza tanácstermében folyó évi november hó 18-án d. e. 10 órakor rendkívüli közgyűlést tart, melyre a szövetkezet tagjait meghívjuk. Szatmár, 1908. november 5, Az igazgatóság. T á r g y a k: 1. Az alapszabályok 16, 18, 19, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 46. §§ ainak módosítása, illetve törlése. 2. A módosított alapszabályok értelmében az igazga­tósági tagok számának választás utján leendő felemelése. *) Alapszabály 24. §. poszvék Nándor MmSzaliilá a Szatmáriul „GAZDAK LAPJA“ szerkesztősége és kiadóhivatala A Gazdák Biztositó Szövetkezete vezérképviselete. — Az Agrár és járadékbank kér. képviselete. Üzletágak : Birtokok adás-vételének közvetítése. — Kölcsönök közvetítése. — Konvertálások. Szakértői véleményezések. — Fuvarlevelek, számlák felülvizsgálata. Termények és állatok bizományi adás-vétele. — Mezőgazdasági gépraktár. — Gépek és min­denféle gazdasági szükségleti cikkek beszerzése. Lapunk mai száma 16 oldal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom