Gazdák Lapja, 1908. október (7. évfolyam, 40–44. szám)

1908-10-02 / 40. szám

VII. évfolyam. 40-ik szám. Szatmár, 1908. október 2. GAZDÁK LAPJA KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASAGI HETILAP. A SZATMÁRMEGYEI GAZD. EGYESÜLET-, A SZATMÁRMEGYEI LÓVERS. EGYLET-, A SZATMÁRMEGYEI AGARÁSZ EGYLET- ÉS AZ ÉSZAKKELETI VÁRM. SZÖVETE. SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. MEGJELENIK MINDEN PÉNTEKEN. Előfizetési ára egész évre 6 korona. 1 Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szatmár, Árpád-utca 21. szám, A Szatmármegyei Gazdasági Egyesület, valamint a Szatmármegyei hová úgy a lap szellemi részét illető közlemények, mint a megren- Lóverseny Egylet tagjai díjmentesen kapják. j delések, reklamációk és hirdetési ajánlatok is intézendők. Közié menyek csak a forrás megnevezése meíleit vehetők át. j Kéziratok nein adatnak vissza. Telefon 14. szám Dr. Fekete Sámuel. a—— in m ih TrmrmrranirTTn rrTni7r’*w,i'TC”TT,n‘iniri7rTT^ wrirtikrirt^^ J- « Egy jó emberünkkel ismét kevesebb. A mi ügyes-bajos dolgaink lelkes barátját, tanács­adónkat, irányitónkat vesztettük el benne, aki mindenkor ott állott oldalunknál, amikor nemes eszmék mellett kellett néha ugyancsak nehéz harcot vívnunk. Végtelen szomorúság fog el ben­nünket elvesztésén s velünk érez mindenki, a ki ismerte. Meri a puritán jellemű ember mindenkinek jóakarója volt. Mint orvos végtelen em­ber szerét étéről híres s mint a közéletben szereplő férfiú minden nemes ügy támogatót talált benne. Minden tettében a szeretet és idealizmus vezette. E mellett a lángoló hazaszeretet, hi­vatalában a buzgóság és tudás s az érintkezésben a lovagias előzékenység jellemezték az öreg urat. Már mint ifjú, ott küzdött a szabadságharc többi bajnokával, részt vett az egész erdélyi hadjáratban, golyók zápora között végezte kötelességét, gyógyította a sebesülteket. A sza­badságharc befejeztével telepedett le Szatmáron. S ekkor egy csapásra megnyerte a vármegye intelligen(iájának és szegényeinek tiszteletét és becsülését. Amazok jó barátot, tudós, lelkiismere­tes orvost, ezek pedig szükölködésükben, nyomorúságukban segítőjüket találták fel benne. 1860. őszén választották meg a vármegye főorvosának. S ekkor még nagyobb ener­giával, még nagyobb idealizmussal látott hozzá a reá várakozó erős munkához s maradandók azon alkotásai és intézkedései, a melyeket a közegészségügy terén tett. Hivatalos dolgai mellett azonban időt vett arra is, hogy a mi ügyeinket is szeretet­tel támogatta. Ott láttuk a Gazdasági Egyesület vezető emberei között s szenvedélyes passióval karolta fel a szőlő és kertgazdaságot érdeklő közös ügyeket. Mint kitűnő szőlész és gyümölcstermelő praktikus tanácsaival s ezen gazdasági ágak irányításánál közreműködésével nagy szolgálatot tett a mezőgazdaságnak. De nemcsak ezért tiszteltük és szerettük mi s nemcsak ezért siratjuk s zárjuk emlékét szivünkbe. — Azt Poszvék Nándor iMö 5lMÍ 3. ÜZitfflílPOíl ,GÄZDM LAPJA' szerkesztősége ós kiadóhivatala U A Gazdák Biztosító Szövetkezete vezérképviselete. — Az Agrár és járadékbank kér. képviselete. Üzletágak : Birtokok adás-vételének közvetítése. — Kölcsönök közvetítése. — Konvertálások. Szakértői véleményezések. — Fuvarlevelek, számlák felülvizsgálata. Termények és állatok bizományi adás-vétele. — Mezőgazdasági gépraktár. — Gépek és min­denféle gazdasági szükségleti cikkek beszerzése. Lapunk mai száma 14 oldal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom