Gazdák Lapja, 1908. augusztus (7. évfolyam, 32–35. szám)

1908-08-07 / 32. szám

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI HETILAP. A SZATMÁRMEGYEI GAZD. EGYESÜLET-, A SZATMÁRMEGYEI LÓVERS. EGYLET-, A SZATMÁRMEGYEI AGARÁSZ EGYLET- ÉS AZ ÉSZAKKELETI VÁRM. SZÖVETK. SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE nEQJELENirc niNDEN PÉNTEKEN. Előfizetési ára egész évre 6 korona. A Szatmármegyei Gazdasági Egyesület, valamint a Szatmár- megyei Lóverseny Egylet tagjai dij'mentesen kapják. Közlemények csak a forrás meanevezáse mellett vehetők át. Gazdasági Szakirodája Szatmáron. „Gazdák Lapja“ szerkesztősége és kiadóhivatala. Üzletágaké Birtokok adás-vételének közvetítése. — Kölcsönök közvetítése. —Konvertálások. Biztosítások. — Kárbecslések. — Üzemtervek kidolgozása. Szakértői véleményezések. — Fuvarlevelek, számlák felülvizsgálata. — Gazdasági alkalmazot­tak állásközvetítése. Termények és állatok bizományi adás-vétele. — Mezőgazdasági gépraktár. — Gépek és min­denféle gazdasági szükségleti cikkek beszerzése. Lapunk mai száma 14 oldal. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szatmár, Verbőci-utca 5. sz. hová úgy a lap szellemi részét illető közlemények, mint a meg­rendelések, reklamációk és hirdetési ajánlatok is intézendők Kéziratok nem adatnak vissza. Telefon 14. szám. Meghívó. A Szatmármegyei Gazdasági Egyesület f. évi augusztus hó 12-én d. e. 10 órakor Szatmáron a városháza tanácstermében évi rendes közgyűlést tart, melyre az egyesület tag­jait meghívom. Szeöke Barna alelnök. Tú.gyaorceatt 1. Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása. 2. Elnöki lemondás. 3. Jelentés az egyesület 1907. évi működéséről. 4. 1907. évi számadások jóváhagyása s a fel­mentvény megadása. 5. Bizottság jelentése a hivatalos közlöny ügyében. 6. 1908. évi költségvetés megállapítása. 7. 1908. évi munkatervezet megállapítása. Szemlélődés. (Á.) Kint a mezőn, a rónán, a gazdaem­ber, verejtékes munkájának a gyümölcsét gyűjti, dolgozza fel, búg a gép a falu szélén, — csé­pelnek. Hull a mag a zsákba s ha nem is igen ontja a garat az acélos búzát, lesz kenyerünk, talán jobb is, mint a milyet ebben a változó esztendőben reméltünk. Alább közlünk egy ki­mutatást, mely szerint vármegyénk területén búzából 947.500, rozsból 378.500, árpából 80.700 és zabból 259.700 mm. össztermés várható, a mely a múlt évi termés eredmény­nyel szemben búzából circa 300 ezer, rozsból 140 ezer, árpából 20 ezer és zabból 54 ezer mm. termés többletnek felel meg. * Ezzel szemben, mind sűrűbben hangzik a panasz a takarmányhiány miatt. A rétek és le­gelők kisültek, a mesterséges .takarmány növé­nyek hozama pedig alig kielégítő. Le is ment a marha ára s különösen a kis gazdák adják el olcsón állataikat. Ez pedig nagy vesztesség. Elejét kell ennek vennünk s nem szűnünk meg hangoztatni, hogy rendezkedjenek be a gazdák télére kisegítő takarmányok vetésével, elegendő takarmánynak még ideje korán való beszerzé­sével. A kiknek pedig eladó takarmányuk van, ne siessenek azt most olcsón eladni, várjanak vele, lesz annak jobb ára is. E tekintetben POSZVÉK NÁNDOR

Next

/
Oldalképek
Tartalom