Gazdák Lapja, 1908. július (7. évfolyam, 27–31. szám)

1908-07-03 / 27. szám

Vlf. évfolyam. Szatmár 1908. julius 3. / 27-ik szám. GAZDAK LAPJA . . • v-5-Wcn .\ f SúöYh V* * V- *.<" X<LV - , KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI HETILAP. A SZATMÁRMEGYEI GAZD. EGYESÜLET-, A SZATMÁRMEGYEI LÓVERS. EGYLET-, A SZATMÁRMEGYEI AGARÁSZ EGYLET- ÉS AZ ÉSZAKKELETI VÁRM. SZÖVETK. SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE MECUELENIK MINŐÉN PÉNTEKEN. Előfizatési ára egész évre 6 korona. A Szatmármegyei Gazdasági Egyesület, valamint a Szatmár- megyei Lóverseny Egylet tagjai díjmentesen kapják. Közlemények csak a forrás megnevezése mellett vehetők át. Tengeri kígyó. Az a tengeri szörny, a mely a hajósokat ős időktől fogva ijesztgeti, a „mezőgazdasági kamarák“ tilulusa alatt újra felszínre kerül, hogy a mai független gazdasági szervezeteket rab láncokra fűzze s igy azon egyetlen osztályt, mely hazánkban egyedül függetlennek volt mondható. A legsűjnosabb pedig a dologban az, hogy akadnak magyar gazdák, akik örömujongva fogadják a jármot, a melyet önnönmaguk se- gitnek elkészíteni azért, hogy saját és gazda­társaik nyakába akasszák s vontassák azon cél felé, a melyet a bürokratikus hatalom saját ér­dekeinek szolgálatára felállított. Albionnak egy darab történetét Cromwel korbácscsal irta megákkor, midőn ezzel az an­gol parlamentet szétkergette és pedig azért, mert a meghunyászkodó szolga lelküeket nem tartotta érdemesnek arra, hogy egy független nemzet érdekeit képviseljék. Vájjon mivel kel­lene a magyar gazda közönséget szét ugrasz­tani, hogy cynikus apathiájából függetlenségé­nek és emberi méltóságának tudatára ébredjen ? Hiszen maga az Isten ostora veri már századok óta s nem, hogy nem okul, de sőt vetélkedve a meghunyászkodásban oda törekszik, hogy minél alárendeltebb helyzetbe jusson ! A magyar nemzet ereje, függetlensége és Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szatmár, Verbőci-utca 5. sz„ hová úgy a lap szellemi részét illető közlemények, mint a meg­rendelések, reklamációk és hirdetési ajánlatok is intézendők Kéziratok nem adatnak vissza. Telefon 14. szám. büszkesége évezreden keresztül a gazda közön­ség volt mindaddig, mig megőrizte hü magyar­ságát s nem engedte át a hegemóniát holmi uj uraságoknak, kiknek tendenciája elejétől fogva az volt, hogy a hatalom szárnyai alá bújva féregként támadják meg a büszke tölgy azon törzsökét, mely évszázados viharok da­cára fentartotta magát! A férgek rágonyai azonban megtették ha­tásukat, az évezredes tölgy korhadozik s a leg­közelebbi vihar befogja végezni rajta romboló munkáját! Mert hogy a célba vett mezőgazdasági kamaráknak egyedül ez az intenciója, az már maga a tervezetből is kétségtelenül kitűnik akkor, mi­dőn ez a hatalom omnipotenciáját deklarálja. A tervezet szerint lenne egy „Országos mezőgazdasági kamara“ és esetleg több „Mező- gazdasági kamara“, a mely az előbbinek van alá­rendelve. Az országos kamara tagjai közül 80-at a miniszter nevez ki, harmincat pedig a többi ka­marák választanak. A vidéki kamarák szék­helyét a miniszter állapítja meg, a kit illet a legfőbb felügyeleti jog, a ki a törvény végre­hajtásával is megbizatik, a ki ekként minden irányban absolut hatalmat gyakorol. Mint látjuk: a kormány az országos kam­ránál 80, mig a gazda közönség csak 30 tag­gal van képviselve. Ebből önként minden ma­A Szatiiraegyei Gazdasági Sgyesilet fogyasztási ás íft^esitő Szövetkezete műtrágyákból nagy raktárt tart. Lapunk mai száma 12 oldal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom