Gazdák Lapja, 1908. június (7. évfolyam, 23–26. szám)

1908-06-26 / 26. szám

6-ik oldal GAZDAK LAPJA junius 26. nem rendelkeztek. Darányi Ignác földmivelésügyi mi­niszter azzal siet a hegyvidéki nép segítségére, hogy tetemes államsegitséggel járul a kútfúrás költségeihez. Az elmúlt évben öt községben öt közkút létesítéséhez 11000 korona állami segítséget adományozott. A ku­tak már el is készültek. — Védekezés a sóhiány ellen. A múlt évi súlyos tapasztalatok alapján a sóhiány rémétől va­lósággal retteg a hazai kereskedelem. Erélyes és ha­tározott hangon jut kifejezésre ez a rettegés az ösz- szes hazai kereskedelmi és iparkamarák évi jelenté­seiben, melyek ép mostanában érkeznek be a keres­kedelemügyi minisztériumhoz s amelyeknek a sóhi­ányra vonatkozó részeit Kossuth Ferenc, kereskede­lemügyi miniszter intézkedése folytán sürgősen átküldik a pénzügyminisztériumba. Ugyanezen ügyben a Fű­szer- és Vegyeskereskedők Országos Egyesülete in­formativ adatokat gyűjtött, melyekből kitűnik, hogy ez évben is általában nagy vaggonhiányra kell elké­szülve lenni. Nehogy pedig ez a vaggonhiány, mint tavaly, ezidén is országos sóinséggé fokozódhassák, a fentnevezett országos egyesület terjedelmes felirati előterjesztést intézett a pénzügyminisztériumhoz, mely­ben a fenyegető sóhiányra jóelőre felhívja a minisz­térium figyelmét és sürgeti a szükséges óvintézkedé­seknek teljesítését, nevezetesen ama tartalék sókész­leteknek az ország minél több pontján sürgősen való gyűjtését és szervezését, amelyeknek litesitését We- kerle Sándor, miniszterelnök ez ügyben történt par­lamenti felszólalások alkalmával a sóhiány elkerülése érdekében ismételten kilátásba helyezte. — A katonák szabadságolása aratás idejére. A m. kir. honvédelmi miniszter kiadott körrendeleté értelmében a hadsereg tényleges állományú legénysé­gének jelentékeny része az aratási munkában való résztvevés céljából a folyó évben az aratás idejében 3 hétre szabadságoltatni fog. A -jelzett kedvezményben azon katonák fognak részesülni, kik mezőgazdasági birtoknak tulajdonosai vagy bérlői, ezek fiai az említett kedvezményben nem fognak részesülni. A kedvezmény iránti kérvényeket a szabadságolandók hozzátartozói, a tartózkodási helyük községi vagy vá­rosi elöljáróságnál nyújthatják be, mely a kérvényben előadottak valódiságát igazolja. Amennyiben pedig a tényleges állományú katonák kérnék a szabadságolást, úgy ezek kérvényüket a községi bizonyítvány csato­lásával szolgálati utón terjeszszék elő. — Sáskajárás az Érmelléken. Az Érmellék biharmegyei részét nagy veszély fenyegeti. Nagyiéta község határába beköltözött a sáska s rohamossággal pusztítja a vetéseket. Eddigelé a sáska fellegek 1500 hold termést borítottak be. A zöldes sárga férgek na­gyon gyorsan szaporódnak s néhány nap alatt ellepik a közelfekvő falvak határát is. A lakosság tehetetlen kétségbeeséssel nézi, hogy egész évi munkájának gyü­mölcse miként pusztul, esik a sáskjárásnak áldozatul. Botokkal, forróvizzel, a vetés felégetésével próbálnak a veszedelemtől szabadulni, mindezek azonban a kí­vánt sikerre nem vezetetnek. Jablonszky József, a deb­receni rovartani állomás igazgatója, veszedelem szín­helyén megjelenvén, gyakorlati felvilágosításokkal látta el a lakosságot s nemsokára 60 vasboronát bocsát rendelkezésükre a rovarok kiirtására, A nagylétai ha­tárban nem csak marokkói, hanem összesen négyféle sáskafaj ütött tanyát. A károsultak kétségbe vannak esve, mert vetéseiket csak tűz és jég ellen biztosítot­ták s igy kártérítésről szó sem lehet. Az Érmellék szilágysági részébe is nagyon félnek a gazdák, hogy még őket is felkeresi a gyilkos sáskahad. — A cikóriatermesztés fellendítése. Hazánk kiimája és talaja igen alkalmas a cikória termesztésére s a termesztés mégsem képes a fogyasztást kielégíteni. Miért is Darányi a cikóriatermesztés fellendítése érde­kében több üdvös rendeletet adott ki: a kanizsai pótkávégyárat a beváltott cikória mennyisége szerint államsegélyben részesíti. Nagyobb jelentőségű azon­ban a földmivelésügyi miniszter azon intézkedése, mely szerint elrendelte, hogy úgy a magyaróvári nö­vénytermesztési kísérleti állomáson, valamint egyes vállalkozó gazdák földjén cikóriatermesztési kísérletek történjenek, egyrészt a legjobb fajták kiválasztására, másrészt a legalkalmasabb mivelési módok megállapí­tására. Ezen utóbbi intézkedés alkalmas arra, hogy a cikóriatermesztést a kívánt arányokra fejleszsze. — Állategészségügyi kimutatás. A földmive- lési értesttő a megyénkre vonatkozó legújabb állat­egészségügyi kimutatást most tette közé, melyet a következőkben közlünk : Lépfene: mátészalkai Kán- torjánosi; nagykárolyi Érendréd 1., Kismajtény 1.; Nagybánya. Veszettség: mátészalkai Nagydobos; nagy­károlyi Kismajtény; nagysomkuti Csőit, Kovás ; szi- nérváraljai Szinérváralja. Juhhimlő: r szatmárnémetii Batiz. Rühkór: csengeri Nagygéc ló, Óvári juh ; er- dődi Dobra juh, Krasznasándorfalu ló, Nántű 3 u. ló, Oroszfalva ló; fehérgyarmati Milota ló, Tiszabecs ló; mátészalkai Gebe ló, Nyirderezs ló, Parasznya ló; nagykárolyi Csanálos ló, Csomaköz ló, Érdengeleg ló, Érendréd 2 u. ló, Érkörtvélyes ló, Genes ló és 1. juh, Kaprony juh, Mezőfény ló, Penészlek ló és 3 u. juh, Szaniszló 2 u. ló, Vállaj ló, Verend ló ; nagysomkuti Durusa 2 u. ló : szatmárnémetii Aranyosmegyes ló ; Nagypalád 3 u. ló, Sárközujlak ló, Szamoskrassó ló, Szárazberek ló, Szatmárkóród ló; szinérváraljai Iloba ló, Szamosborhid ló, Sztnérváralja ló. Sertésorbánc : csengeri Csengerbagos, Óvári, Szamosdob, Tyúkod ; erdődi Nagymadarász 9 u.; mátészalkai Fábiánháza 2 u.; Mátészalka, Nyircsaholy 3 u. Sertésvész: csengeri Csengerbagos, Csengerujfalu, Nagygéc, Tyúkod, Ura; erdődi Géres, Krasznasándorfalu 2 u., Nagyszokond 9 u.; fehérgyarmati Cseke, Fülpösdaróc, Istvándi, Mi­lota 3 u.; mátészalkai Mátészalka, Nagydobos, Nagy- ecsed, Nyirmegyes 2 u., Nyirvasvári 7 u.; nagybányai Erdőszáda 4 u.; nagykárolyi Csanálos 3 u., Csoma­köz, Érendréd, Iriny 2 u.; nagysomkuti Gyökeres 5 u., Jeder, Nagysomkut, Pribékfalva, Szamoslukácsi; szatmárnémetii Szamoslippó, Szatmárpálfalva; szinér­váraljai Barlafalu 5 u.; Nagybánya; Nagykároly 2. u. — Kis állatok kórháza. A m. kir. állatorvosi főiskolán a kis állatok kórháza be van rendezve be­teg baromfiak és más kis állatok elhelyezésére is, en­nek folytán rendszerint kezelnek ott baromfiakat, másféle madarakat és néha nyulakat is. Most, amikor a baromfi- és nyultenyésztés az egész országban fel­lendülőben van, valószínűleg gyakrabban fogják ilyen betegekkel is felkeresni az állatorvosi főiskola kórhá­zát, ami annál inkább kívánatos, mert ezeknek a kisebb házi állatoknak a betegségei, eltekintve egyes fertőző bajoktól, jórészt még alig ismeretesek s erre való tekintettel a beható megfigyelés és az észszerű orvoslás módjainak megállapítása úgy az állatorvosi tudomány, mint gyakorlati élet szempontjából is kívá­natos. A beteg baromfiak kezeléséért és etetéséért díjazás nem jár, ha azonban vidékről küldenek ilye­neket fel, úgy a szállításból felmerülő költségek a tu­lajdonos terhére esnek. A szállítmány a m. kir. állator­vosi főiskolába, a kis állatok kórházába (Budapest, VII., Rottenbiller-u. 23.) cimzendő.

Next

/
Oldalképek
Tartalom