Gazdák Lapja, 1908. június (7. évfolyam, 23–26. szám)

1908-06-05 / 23. szám

VII. évfolyam. Szatmár 1908. junius 5. 23-ik szám. GAZDAK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI HETILAP. A SZATMÁRMEGYEI GAZD. EGYESÜLETET A SZATMÁRMEGYEI LÖVESS. EGYLET-, A SZATMÁRMEGYEI AGARÁSZ EGYLET- ÉS AZ ÉSZAKKELETI VÁRM, SZÖVETK. SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE MEGJELENIK MINDEN PÉNTEKEN. Előfizetési ára egész évre 6 korona. A Szatmármegyei Gazdasági Egyesület, valamint a Szatmár- megyei Lóverseny Egylet tagjai díjmentesen kapják. Közlemények csak a forrás megnevezése mellett vehetők át. Meghívó. A Szatmármegyei Gazdasági Egyesület f. hó 10-én szerdán d. e. 10 órakor Szatmá- ron a városháza tanácstermében igazgatósági ülést tart, melyre a választmány tagjait meg­hívom. Istvándi, 1908. junius hó 3. Kende Zsigmond elnök. Krónika. Gazdasági Egyesületünk életében olyan idő­ket élünk, melyek vármegyénk közgazdasági éle­tére is jelentékeny kihatással lehetnek; a kérdés csak az, amit egyedül a jövő fog beigazolhatni, hogy előnyös lesz-é a változás, avagy hátrányos? Mindenesetre fontos e kornak minden moz­zanatát leszögezni, hogy krónikát kapjunk külö­nösen Gazdasági Egyesületünk életének e vál­tozatokban előreláthatólag gazdag korszakáról. Az elnök választás kérdésének fejlődését ismertettük már egész odáig, hogy Kende Zsig­mond cs. és kir. kamarás, elnökjelölt az április 28-iki értekezlet által az elfogadás feltételeinek kitudakolása végett kiküldött bizottság előtt az elnökség elfogadását a szövetkezet elválasztása és a titkár lemondásának előleges keresztül viteléhez kötötte. Miután pedig a második fel- I Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szatmár, Verbőci-utca 5. sz. hová úgy a lap szellemi részét illető közlemények, mint a meg­rendelések, reklamációk és hirdetési ajánlatok is intézendők Kéziratok nem adatnak vissza. Telefon 14. szám. tételre nézve az által, hogy a titkár Kende Zsig­mond ur elnöksége esetére feltétlen visszavo­nulását írásban is kijelentette, minden akadály megszűnt, egyedül a szövetkezet elválasztása volt még elintézendő. Foglalkozzunk e kérdés­sel kissé közelebbről: A szövetkezet a Gazdasági Egyesület hoz­zájárulásával alakult, teljesen önnálló alapsza­bályokkal rendelkező, kereskedelmi bejegyzett cég, mely az egyesülettel a következőkben áll összefüggésben: 1. Alapszabályai 1. §-a szerint cégében viseli a Gazdasági Egyesület nevét. 2. A 19. §. értelmében az évi nyereség 20%-a a Szatmármegyei Gazdasági Egyesület rendelkezésére bocsájtandó. 3. A 27. §. szerint a szövetkezet elnöke mindig a Szatmármegyei Gazdasági Egyesület elnöke. *) 4. A 29. §. szerint a választmányba 12—20 tagot a Szatmármegyei Gazdasági Egyesület 3 évre nevez ki. **) 5. A 33. §. szerint a Szatmármegyei Gaz­dasági Egyesület mindenkori ügyvezető titkára az igazgatóságnak hivatalból tagja. Végre : 6. A 46. §. szerint feloszlás esetén a *) Hatásköre mindössze a közgyűlésen való elnöklés. **) A választmány hatásköre a szövetkezet egész műkö­désének figyelemmel kisérése, érdekeit előmozdítani s helyes menetére felügyelni. X 5zat«iára«gyei Gazdasági Cgy«siilet Fogyasztási ás ÉrtéijesitS SzSVetKezete műtrágyákból nagy raktárt tart. Lapunk mai száma 12 oldal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom