Gazdák Lapja, 1908. május (7. évfolyam, 18–22. szám)

1908-05-01 / 18. szám

VIÍ. évfolyam. Szatmár 1908. május 1. 18-ík szám. GAZDÁK LAPJA KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI HETILAP. A SZATMÁRMEGYEI GAZD. EGYESÜLET-, A SZATMÁRMEGYE1 LÓVERS. EGYLET-, A SZATMÁRMEGY1I AGARÁSZ EGYLET- ÉS AZ ÉSZAKKELETI VÁRM. SZÖVETK. SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE MEGJELENIK MINDEN PÉNTEKEN. Előfizetési ára egész évre 6 korona. A Szatmármegyei Gazdasági Egyesület, valamint a Szatmár- megyei Lóverseny Egylet tagjai díjmentesen kapják. Közlemények csak a forrás megnevezése mellett vehetők át. Agrárizmus és merkantilizmus. (N) Az emberiség szaporodásával mind fokozottabb mértékben igénybevett módus vi­vendi midőn a megsokasodott szükségletet ki nem elégítheti, — kénytelen a leszorított rész uj megélhetési módozatokat teremteni. E megélhetési módozatoknak ma már annyiféle faját űzi a létküzdelem forgatagába sodort emberiség, hogy az eddig egymás mel­lett óriáskodó agrárizmus és merkantilizmus körül van burjánozva, annyira össze-vissza ágazó érdekű omnicizmussal, hogy valóban alig lehet e mégis csak legfontosabb két kérdés bárme­lyikét is külön — önállóan a részrehajlás lát­szata nélkül tárgyalni. Azt azonban bizonyítanunk sem kell, hogy hazánk közgazdasági alapját kizárólag az agrá­rizmus alkotja. Boldogulását, izmosodását, fenn­állását csak helyes agrárpolitika biztosithatja. A merkantilizmus és minden más csak az al­tera parsnak a modus vivendije. — Ami tehát ilyen értelemben nem más, mint az agrárizmus­nak az ellenlábasa. Nem állíthatjuk azonban, hogy a merkan­tilizmusnak az agrárizmussal való érintkezése sok tekintetben üdvös és hasznos is ne volna; az adott hasznot — azonban ez — mindenkor sokkal több ellenértékkel kénytelen viszonozni. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szatmár, Verbőci-utca 5. sz hová úgy a lap szellemi részét illető közlemények, mint a meg­rendelések, reklamációk és hirdetési ajánlatok is intézendők. Kéziratok nem adatnak vissza. Telefon 14. szám. így aztán amaz, e hasznosnak látszó szolgála­tát is a nagyobb haszon kilátásának és sikeré­nek érdekében — tehát önzésből teszi. Szi^pru száraz számítás mellett a merkan- tilizmussál akár teljesen is szakítani tudnánk; mert az nem egyéb, mint a gazdasági és ipari termékek közvetítése, már pedig elsősorban nem ezek közvetítése, de ezeknek a produká­lása a fődolog. A felületes szemlélő szemében a látszat azt a csalódást idézi, hogy a merkantilizmus a termékek árát emeli, forgalmát könnyíti. Tény­leg azonban ez nem áll, mert — emeli ugyan az árát — szükségletünkért nagyobb árat kell adnunk és igy mi semmit nem nyerünk, mig ők a közvetítésnél hasznukat busásan meg­kapják. Élni azonban mindnyájunknak kell. Az édes magyar haza földje nemcsak azé akinek mond­juk „drága neve ott van a telekkönyvben“ — hanem minden magyar honpolgáré: minden tisztességes foglalkozásnak és keresetmódnak el kell ismerni a létjogosultságát. Ezer és ezer-féle anyagi viszonyok között többféle hajlammal, egyenlőtlen testi és szel­lemi fejlettséggel és képességgel egyféle fog­lalkozást nem Űzhetünk bár, érdekünkben áll azonban figyelemmel kisérni és oda hatni, hogy e közvetítő foglalkozásoknál túlkapások, visz­A Sziissáriegyci Gazdasági Sgyesfilet fogyasztási Is ért!l(esiti Szövetkezete műtrágyákból nagy raktárt tart. Lapunk mai száma 12 oldal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom