Gazdák Lapja, 1908. április (7. évfolyam, 14–17. szám)

1908-04-03 / 14. szám

r LAPJA K^TTéS MpáőGAZDASÁG! HETILAP. A SZATMÁRMEGYEI GAZD. EGfeÜÉg'ÍS A SZ AT MÁRMEGYEI LÓ VERS. EGYLET-, A SZATMÁRMEGYEI AGARÁSZ EGYLET- ÉS AZ ÉSZAKKELETI VÁRM. SZÖVETK. SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE MEGJELENIK MINDEN PÉNTEKEN. fi s°nv ü . 4. iWf.f Előfizetési ára egész évre 6 korona. A Szatmármegyei Gazdasági Egyesület, valamint a Szatmár- megyei Lóverseny Egylet tagjai dij'mentesen kapják. Közlemények csak a forrás megnevezése mellett vehetők át. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szatmár, Verbőci-utca 5. sz. hová úgy a lap szellemi részét illető közlemények, mint a meg­rendelések, reklamációk és hirdetési ajánlatok is intézendők. Kéziratok nem adatnak vissza. Telefon 14. szám. Az Agrárpárt Szatmáraiegyében. (R.) A „Szamos“ szatmárnémeti-i lapban Domahidy István szatmármegyei földbirtokos tollából, a vármegye kis- és közép földbirto­kos osztályához intézett lelkes s a gazdakö­zönség által nagyon is megszívlelendő felhívást olvastunk. A minden izében talpra esett cikk merőben politikai részére — nem foglalkozván politikával — nem terjeszkedünk ki, azonban lehetetlen a felhívásnak ama vonatkozásait figyelmen kívül hagynunk, mely az uj adóre­form következtében, újabb megterheléssel fe­nyegeti a gazdát s mely a közös érdek meg­óvása céljából tömörülésre, szervezkedésre szó­lítja fel a gazdaközönséget. Igen helyesen jegyzi meg cikkíró, hogy ma már a társadalom leg­különbözőbb rétegei is szervezkednek, a kor­mányt memorandumokkal és küldöttségekkel keresik fel s eredménye az, hogy 100 és 100 milliók lesznek különböző célokra megszavazva, a melyek mind a legbiztosabb adóalapot, a földet újabb és újabb teherrel sújtják. A harmadosztályú kereseti adóalap bi­zonytalan, annak precíz megállapítása a mai rendszer mellett úgyszólván a lehetetlenséggel határos s igy nagyon természetes, hogy a kor­mány a folyton emelkedő állam kiadások fede­zése céljából neki megy a földnek, melyet tu­lajdonosa le nem tagadhat, sőt a jó gazda keze alatt mindig jobb és jobb adóalap lesz; szé­pen fejti ki ezt Domahidy István a midőn azt mondja; „ha egy kis-, vagy közép-birtokos, kiket csak a remény és csalódás éltet, adóval és adósággal elterhelt birtokát jövedelmezőbbé akarja tenni és nagy befektetéssel a vizenyős, lápos legelőjét kaszálóvá, kaszálóját szántó­földdé akarja átváltoztatni, azonkívül, hogy sáncokat, vízlevezető csatornákat húz birtokán, vagy társulattá alakul, hogy vizmentesitse, de minden körülmények között költséges kultúrá­val eszközli és próbálja jövedelmezőbbé tenni birtokát, és a melyre évek hosszú során át ráfizet, a mai viszonyok között még adóeme­léssel is terheltessék; ez a törekvés odairányul, hogy az elterhelt földbirtokos belemerüljön ter­hének özönébe s a már félkultura alatt álló magyar földnek más nép álljon a barázdáiba.“ Ennek a szomorú jóslat beteljesedésének megelőzésére kell gazdáinknak szervezkedni s megalakitani az agrárpártot, mely párt, mint a magyar föld és igy a magyar gazda védelme­zője és képviselője első sorban lesz hivatva a gazdák sérelmeire a kormánynál is gyógyító irt szerezni s érdekeiket a leghathatósabban minden szociális kérdésben is megvédeni. Üdvözöljük a felvetett eszmét s felhívjuk A Szsitulraegyd Gazdasági ?gy«sil«t Fogyasztási Is Értfljesití Széfct|«zete műtrágyákból nagy raktárt tart. W*&\ számunk 12 oldal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom