Gazdák Lapja, 1908. március (7. évfolyam, 10–13. szám)

1908-03-06 / 10. szám

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI HETILAP. A SZATMÁRMEGYEI GAZD. EGYESÜLET-, A SZATMÁRMEGYEI LÓVERS. EGYLET-, A SZATMÁRMEGYE AGARÁSZ EGYLET- ÉS AZ ÉSZAKKELETI VÁRM. SZÖVETK. SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE MEQJELENÍK HINDEN PÉNTEKEN. Előfizetési ára egész évre 6 korona. A Szatmármegyei Gazdasági Egyesület, valamint a Szatmár- megyei Lóverseny Egylet tagjai díjmentesen kapják. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szatmár, Verbőci-utca 5. sz. hová úgy a lap szellemi részét illető közlemények, mint a meg­rendelések, reklamációk és hirdetési ajánlatok is intézendők. Közlemények csak a forrás megnevezése mellett vehetők át. Kéziratok nem adatnak vissza. Telefon 14. szám. Meghívó.*) \ A Szatmármegyei Gazdasági Egyesület Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezete rendes tavaszi közgyűlését Szatmáron, a városháza tanácstermében március 18-án délelőtt 10 órakor tartja. Szatmár, 1908. február hó 27. Az Igazgatóság. ‘I*árgyalt : 1. Az igazgatóság jelentése a szövetkezet 1907. évi működéséről. 2. Az 1907. évi zárszámadás és vagyon mérleg jóváhagyása, a nyereség felosztása iránti határozat, valamint az igazgatóság és felügyelő-bizottság szoká­sos felmentése. 3. A lemondott igazgatósági és felügyelő-bizott­sági tagok helyének betöltése. 4. Esetleges indítványok. *) Vagyonmérleg és nyereség veszteség számla lapunk 8-ik oldalán van közölve. A Szatmármegyei Gazdasági Egyesület Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezete Igazgatóságának jelentése a szövetkezet 1907. évi működéséről. Mélyen tisztelt Közgyűlés! Az 1907. év tulajdonképen az első, mely szövet­kezetünk egész évi eredményére vet világot, s minthogy még ez az év is jórészben a fejlesztés és kialakítás munkája volt, a most beterjesztett eredmény kétsze­resen fontos ránk, hisz ez van hivatva szövetkezetünk életrevalósága fölött a jogos bírálat alapjául szolgálni. A kezdet nehézségein kívül számos körülmény van még, mely az ez évi kedvező eredmény elbírá­lásánál jóindulatú mérlegelésre szorul. Az 1907. év elején egyetlen fióktelepünk állt még csak, a többiek fokozatosan évközben állíttattak fel, természetes tehát, hogy az a megkívánt minimális forgalom is mely megfelelő központi szervezetet fentartani képes, csak lasanként, jórészt az év végefelé birt kifejlődni. Ugyanez a körülmény érthetővé teszi azt, hogy szövetkezetünk kellő anyagi eszközök feletti rendel­kezéshez is csak fokozatosan jut s igy forgalmunk fennakadás nélküli lebonyolítása is erősen igénybe vette a vezetőség gondosságát. Ez a körülmény kü­lönben, sajnos, még mindig sokban akadályozza a szövetkezet megfelelő kiterjeszkedését, mert pl., amig az üzletrész tőkében épen nagyobb anyagi támoga­tásra képes gazdáink által eddig befizetett mindössze 4000 koronát jelentékenyen fel nem emelik, addig ép a legtöbb tőkét igénylő, a mennyiségek kiszámithatlan- sága folytán a rendeléseknél a legnagyobb kockázat­tal járó, s a mellett mégis a legcsekélyebb hasznot biztositó speciális gazdasági tömeg-cikkek forgalma­zásának kellő kifejlesztését, a szövetkezet megerőltetés nélkül nem eszközölheti. Minthogy épen az anyagi eszközök kellő bizto­sítása kell, hogy feladatunkat egyelőre képezze, erős fiókok felállítására fektettük az 1907. évben a súlyt, így fióktelepeink számát felemeltük 11 -re, a mivel üzlettőkénket is eddig befizetett 22 ezer koronát meg­haladó összegre emeltük. Az év közben elért fejlődést különben az alábbi számadatok mutatják: A 5zatmám«syel Gazdasági Egyesület Fogyasztási is értiijesitS Szövetkezete műtrágyákból nagy raktárt tart. fiai számunk 14 oldat

Next

/
Oldalképek
Tartalom