Gazdák Lapja, 1906. szeptember (5. évfolyam, 36–39. szám)

1906-09-28 / 39. szám

szép, 28. ________________________________GAZDÁK LAPJA______________________________3-iic oldal tá sba helyezett 1000 kor. állami szubvenció tervezetét az ülés oly formán terjesztette be, hogy abból 250 kor. Szinérváralján alkalmazandó kosárkötő mester költségére ferdittassék, mig az engedélyezendő összeg többi részével a Szatmárhegyen fog szőlő és gyü­mölcskosár fonó tanfolyam rendeztetni. Olvastatott az 0. M. G. E. felhívása a mezőgazda- . sági érdekképviselet mikénti szervezése tárgyában, melyre az ülés válaszolva kijelentette, hogy az érdekkép­viseletet a kényszertársulás alapján tartja szervezendő- nek, megyei kerületekre történendő beosztással, járá- sonkénti szervezetek felállítása mellett, a megye alis­pánjának s a főszoigabiráknak az igazgatóságba leendő bevonásával biztosítván a közigazgatással való együtt­működést, az intenzivebb működés érdekében kívána­tos 40 ezer korona évi költségvetési alapnak a föld­adó egy csekély hányadával való fedezése mellett, az igazgatóságban részben a legtöbb földadót fizetők, részben a választottaknak, a közgyűlésben pedig az összes földadó fizetés utján hozzájárulóknak biztosí­tandó jogokkal. A Biharmegyei Gazdasági Egyesület kiállítási szabályzatát, a Zemplénmegyei G. E. által megküldött tokaj-hegyaijai szőlősgazdák borértékesitő , részvény- társaságának szabályzatát, valamint az Északkeleti vármegyei szövetkezetek szövetsége által megküldött füzetet az ülés tudomásul vette. Helyesléssel vette tudomásul továbbá az ülés a Sárosváriaegyei G. E.-uek a vemhes remonda lovak kezelésére tett javaslatát, a Fehérmegyeí G. E.-nek a földbérlők III. oszt. kereseti adója tárgyában, s a ma­gyar szőlősgazdák orsz. Egyesületének az uj bortör­vény revíziója tárgyában tett javaslatát. Kocsord község átirata 2 drb. tenyészmén kiesz­közlése tárgyában a iótenyészbizottság elnökéhez téte­tett át. Köszönettel vétetett Paur Ödönnek Mezőgazda­sági Problémák cimü müve. Ignáth Gyula kosárfonó telepének segélyezése iránti kérvénye a földmivelésügyi miniszterhez leendő felterjesztése határeztatott azzal az ajánlattal, hogy miután a kosárfonó mesterre vonatkozó kérése az Egylet e célra kilátásba helyezett subvenciójából lesz megoldható, a fűz vessző telep létesítéséhez a földin.- ügyi minisztérium részéről a dugványvessző és hoidan- kénti 100 K engedélyeztessék. Jelentette a titkár, hogy a nyár folyamán 1400 kor. állami díjjal 3 üsző díjazás lett rendezve, melye­ken kiosztott dijakból vissza adtak : Fried Emil 100 kor.-t tagsági alapítványul, dr. Böszörményi Emil 40 kor.-t hasonló díjazás céljaira és Jakó Endre 60 kor.-t eddig meghatározatlan rendeltetéssel. A batizi legelő kérdésében megbízta az ülés dr. Keresztszeghy Lajo* alelnököt és Poszvók Nándor titkárt, hogy az Egylet érdekeinek szemelőtt tartása- i val állapítsák meg azokat a módozatokat, melyek mellett esetleg a batizi legelő bérszerződése egy né­pesebb ülés ilyen értelmű határozata esetén megszün­tethető. Uj tagokul felvétettek : csiszéri Nagy Samu Szatmár, Szabó Bertalan Mikola, Földessy Oszkár Mikola, ifj. Meszes Mátyás Kiskunmajsa, Taxler Sán- i dór Batiz, Pákosi Paxy Kornél huszár főhadnagy Nagyvárad, Nagy Ákos huszár százados Nyíregyháza rendes tagok és Kárász Bertalan évdijas tag. Ellenben töröltettek : elhalálozás folytán Kárász Jenő Rozsály évdijas tag, kilépés folytán ifj. Pál Fe­renc Ombod évdijas tag, Zajtai úrbéri birtokosság és Góts János községi bíró Zajta rendes tagok, utóbbi kettő tagdíj hátralékának befizetési kötelezettsége mellett. így a tagok létszáma 66 alapitó 274 rendes és 246 évdíjas, összesen 586. Ezzel a tárgysorozat kimerittetvén az elnök az ülést berekesztette. Hivatalos verseny jelentés. Szatmár, 190G. szeptember 23. vasárnap. I. Mezőgazdák versenye. 200 K. II. Sikverseny 1150 K. 1600 m. Báró Berg Hermann száz. 3 é. sp. h. Perczent gr. Teleki Sándor hgy. 1 Hagelin Henning száz. 3 é. p. k. Timelles tulajd. 2 Nagy Ákos száz. 5 é. p. k. Góta Elf. Elekes G. fgy. 3 Gr. Merveldt Miksa száz, 3 é. p. in. Gosse. Paxy fhgy. _ 4 Karácson Pál hgy. 3 é. sp. m. Avanti talajd. 0 Kazy István ur id. s. k. Liszsza tulajd. 0 Tót. rz 5 : 28. Könnyen nyerve, jó harmadik. Érték : 760 K. L, 190 K. II., 95 K. III.. 28 50 K. IV., 57‘50 K. a verseny-pénztárnak. III. Hölgyek dija. Vadászverseny. Tiszteletdijak 4000 m. Dr. Galgúcy István ur id. sp. h. Sólyom tulajd. l Kölcsey Gabor ur id. sz. k. Lady. Horváth I. 2 Nagy György ur 5 é. p. k. Babám. Gyeno P. 3 Tor. — 5: 11. Tetszés szerint első, 20 hosszal harmadik. IV. Akadályverseny. 1150 K. 4000 m. Hagelin Henning száz. id. p. k. Caserta tulajd. 1 Gr. Merveldt Miksa száz. 4 é. s. h. Jutalom. Paxy fh. 2 Kazy István ur id. s. k. Liszsza fv. tulajd. 3 Streicher Lajos hgy. id. s. h. Ince tulajd. 4 Tot. ~ 5: 14. Két hoszszal második. Érték: 760 K. I., 190 K. II., 95 K. III., 47’50 K. IV., 57’50 K, a verseny-pénztárnak. V. Tenyészverseuy. Sikverseny. 1000 K. 2000 m. Ifj. Meszes Mátyás ur id. vp. k. Menyecske tulajd. 1 Nagy Áko . száz. 4 é. p. m. Galifard Fior Elekes G. fhgy. 2 Paxy Kornél fhgy. 5 é. p. k. Marosa tulajd. 3 berencei Kovács Jenő ur id. p. m. Násznagy. Köl­csey S. 0 Tot. = 5: 16. Három hoszszal első, tiz hoszszal harmadik. Násznagy feltartva. Érték : 665 K. I., 190 K. II., 95 K. III., 50 K verseny-pénztárnak. VI. Gátverseny. 750 K. 2400 m. báró Berg Hermann száz. id. s. k. Barkarol, tulajd. 1 gróf Merveldt Miksa száz. id. p. m. Ismét. Paxy X. fhgy. 2 Kazy István ur id. s. k. Liszsza, tulajd. 3 1, Jói liszló ipa- is élszep üzletéi 78 52—3 • folyó éyi május hó l-tól a Gillyén József ur Házába Szlávi* Zs. ur üzlete mellé helyeden» át. Tisztelettel JOG LÁSZLÓ utóda.

Next

/
Oldalképek
Tartalom