Gazdák Lapja, 1906. június (5. évfolyam, 22–26. szám)

1906-06-01 / 22. szám

junius 1. 7-ik oldal GAZDÁK LAPJA 175 Bónis József S.-Újlak 6 2 2. 10 í 176 Messinger Mór Vetés 6 6 177 Bodoki Kálmán Nagvmajtény 6 6 178 Kádár Bálint Egri 2 2 179 özv. Kecskés Istvánné Érkörtvélyes 2 2 180 Mikolay Aladár Csenger 6 6 181 Róth Lipót Nyirmegyes 6 6 182 Szilágyi György Szaniszló 6 6 183 Seress Sándor Majtis 2 2 184 Csüry Gedeon Lázári 4 2 2 8 Összesen 12 61 88 748 909 349 Szuperfoszfáíoi Stassfurti kainitot Stassfurti kaiitrágyasőt 40% káli tartalommal —rrtrcn továbbá mindennemű egyéb — mű trágyái élét azonkívül Hézgálicot 52~22 (98—99%) elismert kitűnő minőség­ben legolcsóbban szállít a rrvrrrrrrr"-. ,HUNGÁRIA4 műtrágya, kénsav és vegyi ipar részv.-társaság Budapest, V., Fürdö-utcza 8. szám. Megrendel és okét a legkedvezőbb árszámitás mel­lett elfogad és továbbit a Szatmármegyei -Gazda­sági Egyesület titkári hivatala Szatmárit. ___________ „G azdák Lapja" tudó .hójának árjegyzése. TERMÉNY Szatmiron Bpezten Jegyzet K- f ' K | f K ! f I K j f Búza 14 20 14 60| 16 10 16 6q lanyha „ gyenge 1 o 40 14 Uü 10 4U 16 001 Rozs 11 00 11 40 12 60 12 90 közepes Árpa tak. 12 80 13 40 13 50 14 5o kevés Zab 1480 15 20 17 10 17 60 keresett Tengeri ó 14 — 14 20 12 90 13 20 kevés „ uj 13 20 13 80, —--j--­Bükköny 00 OO oooo — nincs Köles — —’— — Káp. repce _ — — —! — r. T jftnmao­--­_----­__ _ _'__ Feh. bab 27 _28 — — — min, szer Tarka paszuly 25 26 ninos Lóhere 150 — 160 — 90 ­116 -­ni ncs Lucerna 130 — 140 — 96 ­116 — Burgonya 5 20 5 80 — 00 — 00 Lencse 2 ­— 32 — —--j — Széna 7 _ 8 — — — Szalonna 168 — 176 — 117 — 122 — Zsir 180 — 184 — 138 — 139 — Szilva 32 —fi 36 — 28 ­29 — HÚSÁRAK. Marhahús pecsenyének — — 144 fillér Marhahús levesnek — — 136 , Marhahús növendék — — 128 , Sertéshús — — — 136 , A szinórváraljai hetivásáron 1906. május 29-én a következő legmagasabb árak érettek el. Búza 100 kilónként 14'40 Rozs 10 40 Zab 1250 Tengeri 13'80 Szerkesztésért és kiadásért felelős : Poszvák Nándor vm. gaz d egyl. titkár. Segédszerkesztő : Bartha Kálmán gazd. tanácsos. Főmunkatárs : Pethő György urad. jószágigazgató. Munkatárs : Soltész Miklós városgazda. Szatmári vásár. ÁLLATVÁSÁR. A tegnapelőtti állatvásár igen gyenge for­galmú volt, nemcsak a felhajtott állatok kevés mennyisége, hanem az izraelita ünnepek miatt meg nem jelent kereskedők hiánya miatt is. A vevők hiánya azonban tulnagy mértékben nem befolyásolta az árakat, mert azok nem igen csökkentek. Lóvásárra 200 darabon felüli mennyiségű igásló került. Ke­reslet lanyha s az árak középmagasak voltak, eladatott 114 drb ló. Szarvasmarha alig volt több 300 darabnál. Az eladók meg­lehetősen kitartották jószágaikat úgy, hogy sokan inkább hazavit­ték azt, mintsem árán alul elvesztegessék. Elkelt 159 drb szarvas­marha. Juhvásárra felhajtás nem történt. Sertés ezúttal is 6—700 darab körül hajtatott fel a vásárra s meglehetős keresletnek is örvendett, elannyira, hogy 407 darab adatott el magas áron. TERMÉNYVÁSÁR. Az izraelita pünkösd miatt úgyszólván semmi forgalom nem volt a tegnapelótti termenyvásáron s a beho­zatal is oly kis mennyiségű volt, hogy vásárról majdnem szó sem lehetett s igy a létrejött néhány kisebb eladás az áraknál irányadóul nem szolgálhat, miért is azok az elmúlt heti áraktól majdnem sem­miben sem különböztek, Apró hirdetések. rovat alatti hirdetések szavanként 4 fillérért kő­id zöltetnek. Minden hirdetés első szava kövér be­tűvel lesz szedve, további kövér betűvel szedendő szó dija kétszeres. Dijak előre fizetendők. 135 Köles vetőmagot sürgősen keres mintegy 25 mé­termázsát a Szatmármegyei Gazdasági Egyesület Fo­gyasztási Szövetkezete. Minta és árajánlat kéretik. Yiilamoscsengők, telefonok, vil­lámhárító berendezések minden terjedelemben. Javitástés évi gon­dozást iegjutányosabban és jótál­lás mellett eszközöl vidéken is Föld­vári L. debreceni első elektrotech­nikai vállalata Kossuth-utcza 1. sz. (az udvarban). Villamos felsze­relések, zseb-lámpák, kerékpár és alkatrészek raktára. Képes ár jegyzék ingyen. Telefon szám 16-b 390 52—17

Next

/
Oldalképek
Tartalom