Gazdák Lapja, 1906. június (5. évfolyam, 22–26. szám)

1906-06-15 / 24. szám

junius 15. 4-ik oldal. GAZDÁK Nyers rost — — — 8‘51 „ Amidok — — — 3'58,, (Foiyt. köv.) Hasznos tudnivalók. — A bor valódiságának igazolása tárgyában egyik királyi Ítélőtábla legutóbb a következő elvi jelentőségű határozatot hozta: „A borok eredetiségére és szárma­zására utaló cégjelző valódiságát a cégtulajdonosnak a bejegyzés alkalmával hitelt érdemlő módon igazolni kell. —- Légyfogót mindenki házilag készíthet, ha két rész gyantát egy rész forró lenolajban felold s e keve­rékkel nádszálat, vastag papirt bevon. Tanácsos e nádat, vagy papirt bevonás előtt édes befőtt levével vagy cu­kor oldattal bevonni csalétekül. Ha a papír, vagy pálca megtelt légyhullákkal, legtanácsosabb elégetni. Haszonbér szerződésben kikötött biztosítási köte­lezettség. A kir. Kúria kimondotta, hogy ha a földesur és haszonbérlője között kötött szerződésben a bérlő köteles­ségévé tétetik a haszonbérben birt épületek tűzkár elleni biztosításáról gondoskodni és a bérlő elmulasztja a bizto­sítási dijat pontosan megfizetni, a bérbeadónak jogában áll a haszonbérleti szerződést felbontottnak tekinteni. — Szatmárhegyen ez év szeptemberétől gazdasá­gi és szőlőszeti ismétlőiskolát fognak felállittatni. — Hangyák elűzése a kerti ágyakból. Ha a han­gyák valamely ágyat nagyon ellepnek, könnyen elűz­hetek úgy, ha apró darab fákat kőszénkátrányba mártva az ágy külömböző részein szétszórunk. Ennek a szagát a hangyák teljességgel nem szenvedhetvén, el fognak onnan tágulni. E célból különben jó, ha hal- zsirral vagy karbolsavval beitatott rongy darabokat ra­kunk is szét. — A marhalevelek kiállításánál a földmivelés- ügyi miniszter legújabb határozata értelmében nem szabad tentairónt használni; a határozat indoklása sze­rint a kúria több alkalommal közokiratnak minősítette, ezért törekedni kell arra, hogy azt ezért módosítani, meghamisítani egykönnyen ne lehessen. Ezt pedig a tintairón használata nem zárja ki. Hírek. — Visszautasított petíció- Vécsey László báró országgyűlési képviselő aranyosmedgyesi mandátumát petícióval támadta meg a kissebbségben maradt Tatár János román nemzetiségi jelölt pártja. A petíciót, mely­ben a kérvényezők Vécsey mandátumát etetés, itatás s vesztegetés miatt akarták érvénytelennek nyilváníttatni, a m. kir. kúria második tanácsa megvizsgálta s alaki hibák miatt visszautasította. — Pezsgőgyár Nagykárolyban. Nagykárolyban pezsgőgyárat akarnak felállítani, s az előkészületek már javában folynak. Az uj gyár a környékbeli szőlötelepeken termelt borok kedvező értékesítését célozza. — Állami üsző díjazást tartott f. hó 10-én, va­sárnap a batizi közlegelőn a Szatmármegyei Gazdasági Egyesület, mely alkalommal a következő államdijak lettek megítélve : I. Nyugati üszők után első dijban 60 kor. Jakó LAPJA Endre 1 éves-, 40 kor. inásodik dij dr. Böszörményi Emil 1 éves-, 2 * kor. harmadik dij Fényes Péter 1 éves-, 10 kor. negyedik dij Neviczky Gyula l éves üszője után ítéltetett meg. II. 1 éves magyar fajú üszők után első dijban 60 koronát Fried Dezső, második dijban 40 koronát Jagó András pettyéni lakos, 20 koronát 3-ik dijban Isaák Elemér, 10 koronát 4-ik dijban Mayer Sándor kapta. III. 2 éves magyar fajú üszők után 80 korona első dijat Mayer Sándor, 40 korona második dijat Fried Dezső, 20 korom harmadik dijat Isaák Elemér nyerte. Szaniszlón f. hó 17-én, vasárnap d. e. 9 órakor a Szatmármegyei Gazdasági Egyesület államdi­jakkal szarvasmarha díjazást rendez Szatmármegye területén ellett 1—2 és 3 éves üszők, valamint borjas tehenekre. *. ­A cseng éri üsző díjazás f. hó 2 4 én lesz megtartva. = Állatorvosi doktorátus. F. hó 9-étöl kezdve az állatorvosok is elnyerhetik a doktori címet a bu­dapesti állatorvosi főiskolán. A király, Darányi Ignác földmivelésügyi miniszter előterjesztésére jóváhagyta az állatorvosi doktorátus uj szabályzatát, raelylyel a budapesti állatorvosi főiskolát a doktorrá avatásnak, il­letőleg a Dactor medicináé veteriinriae cini adomá­nyozásának jogával ruházta fel. Doktorok azok az állatorvosok lehetnek, a kik oklevelük ^megszerzése után önálló tudományos vizsgálatokkal foglalkoztak s az ezek alapján megirott értekezés (doktori disszer­táció) benyújtása után az állatorvosi tudományoknak szabadon választott három tárgyából a doktori szigor­latot sikerrel letették. Ezenkívül a főiskola a kir.'F, előzetes engedélyével olyan szakembereknek, a kik a» állatorvosi tudomány fejlesztése körül -kiváló érdeme­ket szereztek, a tiszteletű jti doktori címet adomá­nyozhatja. — Birtok-változások. Balog István és Unger Zsigmond mikolai lakosok 24 00koronáért megvásárolták Zeke Vince mikolai határban levő 60 magyar holdnyi földbirtokát. — Feldmann Ábrahám mándi lakos száz ezer koronáért megvette Mándy Ódon és Kallós Péter borzovai birtokát. — Az almamoiy — amint Nagybányáról Írják — az ottani gyümölcsösökben tömérdek kárt okoz; az alma megférgesedik s hull. — A krasznabéiteki fürdő teljes átalakításon megy keresztül; ezen átalakítási munkálatok rövid időn belüí befejezést nyernek s ennek megtörténte után ünnepélyes megnyitással lesz átadva rendeltetésének, miről a n. é. közönség értesítve lesz. A fürdőszobák folyó hó 10-töl mára közönség rendelkezésére állanak. — A selyem tenyésztés érdekében Darányi fökl- mivelésügvi miniszter körrendeletben utasította a vár-, megyék alispánjait, hogy a selyemtenyésztési szakkö­zegek előterjesztése alapján a köztereken és közutak mentén ültetett szeder fák lombfeleslegét az oly köz­ségek lakói részére engedjék át, ahoi ilyenben hiány mutatkozik. A miniszter elrendelte, hogy ily kérelme­ket a járási főszolgabirák intézzenek el, miután e kérel­meknek a községi elöljáróságokhoz utalása esetén nehe­zen lehet megakadályozni, hogy a szederfalomb felesle­gek átruházásának kicsinyes érdekek útját ne állják. M lntiLen IDHASZATI UFÓK szőlőbirtokos olvaas cimü szőlő- és borgazdasági szaklapot, mely 38. évfolyamában jele nik meg igen gazdag és változatos tartalommal. Évenkint két szine: műmellékletet ad ingyen. Negyedévi előfizetési ára 3 !(, egész évi 12 K------------- Kiadóhivatal és szerkesztőség Budapest, IX. Ü!oli-ut 25. «raasaatss

Next

/
Oldalképek
Tartalom