Gazdák Lapja, 1906. június (5. évfolyam, 22–26. szám)

1906-06-01 / 22. szám

2-ik oldal GAZDÁK LAPJA junius 1. adhatja, illetve bemondhatja oda. Mindezen szol- j gálatokért csak 10 fillért fizet táviratonként. Természetesen a távirat diján felül. A távirási dijak fedezésére 50 korona biz­tosítékot kell letenni a postán és ha 3U része ennek már felhasználtatott: kiegészítendő az összeg. Általában annyi előnye van a távbeszélőnek, s ez a mai modern viszonyak közt annyira élet szükséges kérdés, hogy a legrövidebb idő alatt a gazdálkodás nélkülözhetetlen eszköze lesz, s nem kell nagy látnoki erő elképzelni, hogy aránylag rörid idő alatt egyetlen nagyobb birtok nem lesz, melyet távbeszélő sodronyok ne há­lóznának keresztül-kasul. Röhlich. Gazdagyűlés. A Szatmármegyei Gazdasági Egyesület f. hó 30-án d. e. 11 órakor, Szatmáron, a városháza tanácstermé­ben tartotta IV-ik igazgató-választmányi ülését Szeőke Barna alelnök elnöklése alatt. A múlt ülés jegyzőkönyvének hitelesítése után az elnöklő alelnök fájdalommal emlékezett meg gróf Károlyi Sándor, a magyar gazdavezér elhunytáról, s jelentette, hogy temetésén Egyesületünk Domahidy Sándor elnök, Poszvék Nándor titkár és bulyi Jékey István egyleti tag által képviseltette magát. Ezután olvastatott dr. Darányi Ignácz leirata, melyben földmivelésügyi miniszterré történt kinevezé­sét tudatja s az egylet támogatását kéri működéséhez. Az ülés örömmel vette tudomásul a leiratot s lelkes hangú válaszban üdvözölte a minisztert. A földmivelésügyi miniszter leiratát, melyben a kereskedelmi szerződések szövegét közli, valamint a magyar kereskedelmi részvénytársasággal kötött uj szerződésről szóló értesítést az ülés tudomásul vette. Kapnikbánya 3 országos s 1 heti vásár tartására engedély iránti kérvényét az ülés tárgyalván, 2 orszá­gos vásár és 1 heti vásár engedélyezését hozza javas­latba. Megnyugvással vette az ülés tudomásul Szatmár- Németi szab. kir. város polgármesterének az aratás nyugodt lefolyásának biztosítása érdekében a íőkapitá- nyi hivatalnak kiadott rendelkezéseit. Az 0. M. G. E. felterjesztése mellett a munkás izgatások szigorú üldözése tárgyában az ülés szintén állást foglalt. Tudomásul vette az O. M. G. E. átiratát, mely­ben a Hevesvármegyei arató-gép szövetkezetre hívja fel az egylet figyelmét. Az OMGE figyelmeztetésére, hogy az ősszel tár­gyalás alá kerülő cselédtörvények revíziója kérdését az •gylet addig is tanulmányozza s akkor e tárgyban vé­leményét nyilvánítsa, megbízta az ülés a titkárt, hogy e kérdést figyelemmel kisérje s részletes tanulmány tárgyává tegye. Az OMGE.-nek a kóbor cigányok elleni akcióját az ülés helyeslőleg vette tudomásul s megbízta a tit­| kárt, hogy e nagy horderejű kérdést újabb, népesebb i ülés elé terjessze. Tudomásul vette az ülés a magyar szőlősgazdák | országos Egyesületének hirdetményét a nagyváradi III-ik országos borászati és szőllőszeti kongresszus tár­gyában. A Békésmegyei Gazdasági Egyesület állásfoglalá­sát a „Néplap“ politikai irányzata ellen az ülés he- tyeslőleg vette tudomásul. Tudomásul vette a Szabolcsmegyei Gazdasági Egylet hirdetményét tenyész és luxu3 lóvására tár­gyában. A kassai III-ik kerületi honvéd parancsnokság éle­lem s lótápszükssgletének szállítására vonatkozó felhí­vását ajánlattétel végett kiadja az ülés a szövetke­zetnek. Elhatározta az ülés, hogy az üsző díjazásra en­gedélyezett 1400 koronából 400 koronával junius 10-én az egylet batizi kö/.legelőjén az ott beváltott üszők közt, junius 17-én d. e. 9 órakor Szaniszlón 500 korona díj­jal és junius 24-én Csengerben 500 korona díjjal fogja a díjazásokat rendezni. E három díjazáson esetleg ki nem osztandó díjjal pedig egy újabb díjazás lesz ren­dezve, melynek helyét és idejét az utolsó díjazó bí­zó'tság állapítsa meg. A Szatmárvármegyei Takarékpénztár Gyapjuvá- sárának támogatása tárgyában a határozatot következő, népesebb ülésnek tartották fen. Varga Károly botpaládi gazda birtokának minta­gazdasággá történendő alakítás iránti kérvényét tájéko­zás szerzés és megfelelő intézkedés végett az ülés a titkárnak adta ki. A Szatmármegyei Gazdasági Egyesület Fogyasz­tási és Értékesítő Szövetkezetének megalakítását az ülés örömmel vette tudomásul, úgyszintén az alapsza­bályok intézkedését, mely a szövetkezet tiszta jövedel­mének 20°/0-át az egylet rendelkezésére biztosította. Az ebből befolyó bevétel hova fordítása fölött azonban népesebb ülésen fog határozni. A titkár azon jelentését, hogy a batizi legelőre 141 csikó, 37 db. 2 éves és 21 db. 1 év s üsző vé­tetett fel, az ülés jóváhagyólag tudomásul vette s el­rendelte, hogy a kis gazdák csikói után kilátásba he­lyezett államsegély iránti kérvény mielőbb terjesztes­sék fel. Tudomásul vette az ülés a titkár jelentését a szőlőtelep átadásáról, s megbízta a titkárt, hogy a már esedékes 6000 korona vált-ágdij kiutalása iránt intéz­kedjék, mely összegből előző határozat szerint 1000 korona a fogyasztási szövetkezetnél 100 üzletrészben, 5000 korona pedig egyelőre a Szatmármegyei takarék­pénztárban helyeztessék el. Az elnök által 1— 20-ik tételig 2895 korona ér­tékben történt eddigi utalványozások átvizsgáltatván, azokat az ülés jóváhagyólag tudomásul vette. Uj tagokul felvétettek: Anderkó Viktor Udvari, Heim Pál Krasznabéltek, Püspöki Gáza N'-Peleske, Gö­dény Sándor Homok rendes, Kiss András Szatmár, Végh József Kisnamény és Bikás Miklós Riese, évdijas tagok. Ellenben töröltetnek kilépés folytán Gábel An­tal S.-Ujlak és elhalálozás folytán Markovics Ignácz Apa évdijas tagok. Ezzel a tagok névsora 66 alapitó, 268 rendes, 247 évdijas, összesen 581-re emelkedett. Fugel István 3 ko-ona tévesen vezetett tagdíj hátra­Ingük Pál férfi- és női ei p é sz-iiz 1 e t e Szatmáron, Kazincy-utci 20 szám a zárdával szemben. Mer­ték utáni megrendelések es javítások gyorsan es ponto- tosan eszközöltetnek. 20 — 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom