Gazdák Lapja, 1906. június (5. évfolyam, 22–26. szám)

1906-06-01 / 22. szám

előfizetési ára egész évre 8 korona. A Szatmármcgyei Gazdasági E-: vesület-, vtőaníini a Szatmármegvei Lóverseny ügyiét ‘kv e'í díjmentesen kepjäß. • Közlemények csak a forrás megnevezése mellett vehetők át. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szatmár, Verböci-utca 5. sz. hová úgy a lap szellemi részét illető közlemények, mint a megren­delések, reklamációk cs hirdetési ajánlatok is intézendők. Kéziratok nem adatnak vissza. Telefon 14. szám KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁG! HETILAP. A SZATMÁRMEGVEI GAZD. EGYESÜLET-. A SZATMÁRMEGVEI LÓVERS. EGYLET-, A SZATMÁRMEGYEI AGARÁSZ EGYLET- ÉS AZ ÉSZAKIG VÁRM. SZÖVETE. SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. MEGJELENIK MINDEN PÉNTEKEN. V. évfolyam Szatmár 1906. június I. 22-ik szám 1 eíefon a gazdaságban. Az idő pénz, mondja egyik kulturnemzet. Ennek a megtakarítására pedig legalkalmasabb eszköznek bizonyult a telefon. Mutatja annak ro­hamos, páratlan gyors fejlődése. Nem is szólva a külföldről, csak hazánkban elért eredményt te­kintve, rögtön belátja az ember annak nagy kul­turális horderejét. Hazánkban 25 év előtt 54 előfizetővel nyílt meg a telefonhálózat Budapesten és ma már az országban mintegy 25000 előfizetője van a te­lefonnak. Minthogy azonban az állami telefonok­nak ily szédületes, gy- rs fejlődése sem elégít­heti ki a fokozódó igényeket: nyomon követi ennek terjedését a magán telefon fejlődése. Mig 1887. évben csak 149 volt ezeknek száma, ma már meghaladja a 2000-et. Várme­gyénk területén is már 20 magán telefon tulaj­donos van Már születésekor belátták az emberek, hogy a szellemi közlekedés ezen kényelmes, olcsó esz­közének nagy szerep fog jutni az idő és tér alapos kihasználásával. Be is következett, mert n | teieron ma már nemcsak a közforgalomnak, a í közgazdaságnak, ipar és kereskedelemnek fontos tényezője, hanem a társadalom minden rétegé­nek nélkülözhetetlen közlekedési eszköze. A sajtónak és a közönségnek politikai és társadalmi faireket szállít, a bankárt a börze ár­hullámzásairól, a gazdát az időjárás változásairól, gazdatisztje intézkedéseiről, cselédjei munka-ered- mónyéről, személyzete és állatjai egészségi álla­potáról, elemi csapásokról stb. értesíti. Megfe­lelő telefon berendezés mellett a gazda úgyszól­ván maga vezetheti távoli birtokán a gazdálko­dást. Éjjel-nappal érintkezhetik alkalmazottjaival, referáltathat magának és ennek alapján a leg­messzebbmenő intézkedéseket megteheti. Tűzvész esetén a távol lévő tűzoltóság se­gélyét kérheti. Betörés, lopás, szociális zendülés stb. előfordultával a csendőrséget és hatóságot értesítheti. Ha háztartásához hirtelen szükséges valami, csak kiszól és hozzák be. Vagy megfor­dítva, ha tanyán lakik, és orvosra, bábára, gyógyszerre, vagy valami háztartási cikkre van szüksége, beszól a városba, vagy községbe és igy legalább is íele idejébe kerül céljának elé­rése. Leirhatatlanok azon előnyök, miket a tele­fon nyújt. Legjobban tapasztalják azt a gazdál­kodók, hogy sokszor egy gyors üzenetváltás mily előnynyel járna és kénytelenek számtalan esetben lovas és gyalog küldöncökkel izengeíni és leveleket küldözni. Egyik izenet még el sincs intézve, már is szükség van egy másá ra. Sokszor hiába küld a postára, mert nem tudja van-e levele, vagy egyéb átvenni valója. Mig, ha telefonja vau, eleve megkérdezheti. Sőt a legközelebbi táviró hivatalba is bevezetheti te­lefon vezetékét és akkor kívánhatja, hogy neki táviratai megérkezés után azonnal bemondassanak. Továbbá ugyanezen utón táviratait fel is A Szatmárvármegyei Takarékpénztár r.-t. termény- áru raktárában a nyár folyamán gyapjú-vásárt szándékozik rendezni. A nyírás után a gyapjú szekeren, vagy vasúton zsákolva szállítandó a raktárba, hol is a vásár napjáig a fekbér díjmentes. A vásár napjáról, hol vevő és eladó érintkezésbe jönnek, kellő időben értesítve lesznek és pedig széles körben a bel- és külföldi posztó gyárosok, valamint a beraktározó gazdák és kereskedők. A vásár élénkítése és sikere érdekében kívánatos, hogy a gyapjú tulajdonosok haladék nélkül jelentsék be hoz- 327 závetőleg a beküldendő gyapjú mennyiséget. Az igazgatóság. 19—52 Lapunk mai száma 12 oidal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom