Gazdák Lapja, 1906. május (5. évfolyam, 18–21. szám)

1906-05-25 / 21. szám

GAZDÁK LAPJA 5-ik oldal május 25 korona, adva az Urlovasok Szövetkezete által; ebből 9Ö<) korona az elsőnek, 200 korona a másodiknak. Táv. kb : 3600 méter. Négy éves és id. lovak szá­mára, melyek a folyó évben 1400 korona értékű ver­senyt nem nyertek. 1905. évben 2000 korona értékű gát vagy akadályverseny nyerői kizárva. V. A ma­gyar kir. Földmivelésügyi Miniszter dija. Gátverseny. 1000 korona, adva a nagyméltóságu m. kir. Földmive­lésügyi Miniszter Ur által; ebből 800 kerona az első­nek, 200 korona a másodiknak. Táv. kb : 2400 méter. Négy éves és id. lovak számára, melyek 1400 korona értékű versenyt nem nyertek. — Súlyos csapás érte Bartha István, kerületünk dereceni magy, kir. állattenyésztési felügyelőjét. 15 éves István nevű fia, ki Losoncon végezte iskoláit, ott váratlanul elhunyt. A vármegyénkben is széles kör­ben ismert és kedvelt férfiú iránt általános a részvét. — Uj gazdasági előadó a megyei közigazgatási bizottságban. A földmivelésügyi miniszter Szegedy An­tal közigazgatási bizottsági előadót állásától felmen­tette és helyére Luby Béla országgyűlési képviselőt, ki e tisztet már éveken át közmegelégedésre töltötte be, ezen állásra újból kinevezte. — Megyei közgyűlés. Szatmárvármegye törvény- hatósági bizottsága e hó 29-én délelőtt fél 11 órakor tartja rendes havi közgyűlését, melyen az alispáni szék s az ennek folytán megüresedő állások fognak betöltetnL — Üsző díjazások. -A Szatmármegyei Gazdasági Egyesület a f. évben 3 üsző díjazást fog tartani. 1. Június 10-én 4(30 korona államdijat a Szat­mármegyei Gazdasági Egyesület batizi közlegelőjére beváltott üszők között oszt ki, a bizottság által a hely­színén megállapítandó részietekben. A díjazás kezdő­dik d. e. 10 órakor. 2. Szaniszló községben junius hó 17-én d. e. 9 órakor kezdődő díjazáson 500 korona államdij lesz az ottani környéken nevelt üzső borjuk után kiosztva, 3. Csengerben junius 24-én d. e. 9 órakor kez­dődő díjazáson ugyancsak 500 korona államdij fog az ottani környéken nevelt üszők után kiosztatni. A bizottságok a Szatmármegyei Gazdasági Egye­sület érdektelen tagjai sorából a helyszínén lesznek megválasztva. ■— Ä fagyos szentek állandó rémei a gazdáknak. Megkönnyebbülve lélegzetűink fel, midőn f. hó 14-én túl estünk ezeken is minden nagyobb baj nélkül. A le­vegő lehűlt ugyan, azonban nehány elszórt kisebb jégeső árán tűi estünk rajtuk. — Időjárás- Mátészalkán szombaton délután erős felhőszakadás volt 4—5 percig tartó sűrű jégesővel, ami a gyümölcsösökben jelentékeny kárt okozott. — A bukaresti kiáiilíás megnyitása. E hó 29-én nyílik meg a bukaresti kiállítás, a melyen uralkodón- 1 kát Ferenc Salvator főherceg, II. Vilmos német csá­szárt pedig Eitel Frigyes herceg, a császár másod- szülött fia fogja képviselni. — Méhészeti közgyűlés- Gazdasági Egyesületünk méhészeti szakosztályának folyó évi rendes tavaszi közgyűlését e hó 30-án d. u. 2 órára tűzte ki a szak­osztály múlt évi szeptember 27-dikén tartotta rendes j őszi közgyűlése; azonban a méhészét iránt a szakosz- l tály tagjainak már szinte megszokottá vált rideg rész- j vétlensége miatt, mennyiben a szakelőadók közzül a kitüzütt közgyűlési határidőben egyetlenegy tag vagy érdeklődő sem jelent meg, az nem volt megtartható. Sajnos, hogy közönségünk, különösen a méhészettel foglalkozó gazdaközönség olyannyira kevés érdeklődést tanúsít a kedves és fontos nemzetgazdasági ág iránt. Ezen körülmény mindenesetre szomorú világot vet megyénk méhészeti viszonyaira s mentségéül iegfölebb az szolgálhat, hogy a közgyűlés határ ideje helytelenül tűzetett ki vasárnapi napra, midőn sem a vidéki, sem a városi méhészekre nézve nem volt alkalmas az idő, s igy a közgyűlésre újabb határnap fog kitüzetni, mely határnapról a tagok és az érdeklődő közönség lapunk utján is idejekorán fog értesülést nyerni, amikor is reméljük, hogy közönségünk nagyobb érdeklődése lehe­tővé fogja tenni a fölötte érdekes tárgysorozat letár- gyalását. — Ili-ik országos borászati szölöszetí kongresz- szus. Az országos szőiőmivelése és bortermelése érde­kében szükséges, hogy a közös ügyek iránt érdeklődő gazdatársak egyes alkalmakkor összejőve, az őket érintő kérdésekben határozatokat hozzanak. A jelen kedvező politikai helyzet remélni engedi, hogy törvényhozásunk működése biztosítva van és igy a felmerült kérdéseket oly formában kell előkészíteni, hogy azok mielőbb a képviselőház elé kerülhessenek, és a termelő közönség érdekeinek megfelelően oldassanak meg. A 111-ik or­szágos borászati és szőlészeti kongreszus e célból rendezíetik lbivó évi szeptember havában Nagyvára­don. Köztudomású, hogy az utolsó kongresszus 1902- ben volt Pozsonyban. Sajnos, hogy azóta a viszonyok nem sokat változtak és sok oly régi kérdés van ma is felszínen, mely még mindig megoldásra vár. Tény azonban az is, hogyr a meglevőkhöz újak is jöttek hozzá, olyanok, melyek mindenike megvitatásra érde­mes. Tájékoztatóul közöljük, hogy eddig a kővetkező kongresszusi tárgyak vétettek fel : 1. „A borértékesí­tésről“, Czeinér Nándor uradalmi főtiszttartónak is­mertetése. 2. „A bortörvény revisiója“, dr. Drucker Jenő, a MSzQE. igazgatójának előadása, 3. „Az ag- rárkölcsön reformja“, dr. Molnár Imre jogakad. tanár­nak előadása. 4. „Az okszerű borkezelés köréből vett kérdés“. Rácz Sándor, a pincemesteri tanfolyam igaz­gatójának előadása. Ezenkívül a magyar szőlősgazdák országos egyesülete módot akar nyújtani másoknak is egy-egy aktuális kérdésről előadás tartásra, miért ' is felhívja az érdeklődök figyelmét arra, hogy amennyi­ben ezt igénybe venni óhajtják, a szabályzat értelmében arról a bizottságot értesítsék. — Országos vásárok. Nagykárolyban május 28-án, Nyíregyházán május 28 és 29-én, Mezőkaszunyban május 29-én, Ujfehértón junius 4-én ; Halmiban junius 4 és 5-én, Krasznabéitéken junius 5-én, Zilálton jun. 6 és 7-én, Máramaros-Szigeten junius 5—9-én, — Méhészeti előadások' Forgách Lajos ötödik kerületi (székhelye Arad.) állami méhészeti vándorta- nitó f. hó 19-én Opéeskán, a gazdasági ismétlő isko­lánál. 20-án Battonyán, 21-én Tótkomlóson, 22-én Orosházán a polgári iskolánál. 23-án Csorváson, 25-én Csabán a gazdasági ismétlő iskolánál. 26-án Sarlóidon tartja előadásait. — Tanfolyam szeszgyárvezetök kiképzésére. A magyar mezőgazdasági szesztermelők országos egyesü­Tekintetes Pálfi Antal urnák Szeged. Tisztelettel éttesitjük, hogy folyó hó 8-ikán délelőtt kazánházunkban a pozdorjakészlet kigyu- ladt, meiy alkalommal 3 darab „iV!!NIMAX“-szal a tüzet sikeresen eloltottuk, miért is kérjük, hogy a mellékelt hatósági igazolvány alap­ján részünkre 3 ingyen töltést postán Nagyhalászra megküldeni szíveskedjék. Tisztelettel Herceg Odescalchi Rétközi kendergyár, — Te­kintetes Pálfi Antal urnák Szeged. A Herceg Odescalchi-féle rétközi kendergyár kivánságára alulírott elöljáróság hivatalosan igazolja, hogy a nevezett cég kendergyárában folyó hó 8-ikán előfordult tüzeset alkalmával 3 „MINIMAX‘,-ot kilövelt és a tüzet sikerrel eloltotta. Nagy- Halász, 1906. május hó 13. Szentpéteri József főbiró. — Ugyanitt megjegyezzük, hogy a „Minimax“-szal 1904. évtől 1855 esetben olta- tott el komolyabb tiiz. Múlt hónapban 102 esetben lett használatba véve.

Next

/
Oldalképek
Tartalom