Gazdák Lapja, 1906. május (5. évfolyam, 18–21. szám)

1906-05-04 / 18. szám

A SZATMÁRMEGYEI GAZD. EGYESÜLET-, A SZATMÁRMEGYEI LÓVERS. EGYLET-, A SZATMÁRMEGYEI AGARÁSZ EGYLET- ÉS AZ ÉSZAKK. VÁRM. SZÖVETE. SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. MEGJELENIK MINDEN PÉNTEKEN. Előfizetés! ára egész évre 6 korona. A Szatmármegyei Gazdasági Egyesület-, valamint a Szatmárfuegye' Lóverseny Egylet tagjai dijmenteson kapják. Közlemények csak a forrás megnevezése mellett vehetők át. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szatmár, Verbőci-utca 5. te. hová agy a lap szellemi részét illető közlemények, mint a iKegrea- »elések, reklamációk és hirdetési ajánlatok is intéz-endők. Sfciztratok nem adatnak vissza. Telefon 14. szám I Képviselő választások. (P.) Izgalmas napon Írjuk e sorokat, vár­megyénk összes kerületének képviselő választmá­nyának eredménye^ e napon dől el. A hossu lidércnyomás után felszabadult politikai élet kétszeres erővel tör ki most, s nehány kerület kivételével, hol egy-egy jelölt személyében álla­podtak meg, az utolsó percekig sem lehet a küzdelem eredményét előre látni. Általában a függetlenségi zászló vezet, de nyomában a nemzetiségiek minden formában törnek előre. Az eredmény fogja megmutatni, hogy magyar vidékhez tartozunk-é, avagy már a nemzetiségek délköreibe tartozunk. Lidércnyomás ez is, de olyan, melynek a nyomását ébren is érezzük, olyan lidércnyomás, amelyet folyton hessegetni kell magunktól. Ha a mostani politikai napok aggodalmunkat valóra váltanánk, csak kétszeres kötelességet róna reánk az a tudat, hogy fokozott küzdelmet kell kifej­tenünk azzal az ellenséggel, mely ebben a ha­zában van, a mi nemzeti színeink alatt megy harcba a magyar adta jogok fegyverével. Borongós, homályos idők ; bár kiderült a napsugár, de még nem képes áttörni a zimankó ködön. A homályban még folyik az akna munka, de reméljük, hogy a nedvesség és sötétség ele­meit csakhamar beborítja a becsületes, hazafias törekvés napsugara. A jégverés. Ha oly elemi csapás éri szőlőgazdaságunkat, mit megelőzni, s a fenyegető veszedelmet elhárítani a tudo­mány eddigi erejére támaszkodva képtelenek vagyunk, tehetetlenségünk tudata legfeljebb sajgó fájdalmat okoz. Minthogy eddigi ismereteink a jégverés megelő­zésére nem feltétlen megbízhatók, épen emiatt, hogy talán az óvintézkedéseket mulasztottuk volna el, mu­lasztással önmagunkét nem is vádolhatjuk ; kénytelen- kelletlen tehát, de úgy, ahogy, mégis beletörődünk a változhatatlanba, nem csüggedünk, hanem hatványozott tevékenységgel igyekezünk magunkon és tőkéinken segíteni. Szatmárhegy felett, mint tudva van, április 25-én óriási jégvihar vonult keresztül; a hegy déli felét elverte a jég, s a tőkék messziről, nem is látva még a jég ha­tását, már rósz benyomást tesznek a szemlélőre. Amint közeledtem a tŐKéhez, kerestem a tőke alatt a szálveszsző hiányzó hajtásait. Ennyire a jég, — s ez még jó a nagy rósz közepette —, hogy oly nagy ütést a hajtásokon nem okozott. Letört, s derékban eltört hajtásokat 3 nappal a jég után még nem találtam, mi világos bizonyitéka annak, hogy a jég esővel vegyesen jött. Gyors és fe­lületes reá tekintéssel gyenge jégverést lehet megállapí­tani, antant azonban közelről vizsgálat alá vesszük a hajtásokéba sebek rengetegével van 1 — 1 hajtás tele. Magok az ütések okozta sebek nem oly mélyek és erő­sek, hogy ge lehettek volna 2—3-szorta is erősebbek, de mégis teijisen elég arra, hogy az alig 1 — 1 Va cm. fürt csak egység szemtől is teljesen tönkre menjen, s elég arra, hogy a fürtjétől megfosztott hajtásokat, a rajtalevő számtalan seb miatt, nem létezőnek tekintsük. A jégvihart esős idő követte, hő sülyedéssel, ter­mészetesen a tenyészet is majdnem holt pontra jutott, legalább is nem oly rohamos, mint előbb pár nappal. Megállt növekedésében a szőlő hajtása már azért is, hogy a szőlő mint élő növény, az ő beteg hajtásainak tegyen elsősorban szolgálatot; a sebek rengetegén zárja el ma­A Szatm á rvármegy ei Takarékpénztár r.-t. termény- és áruraktárában az államvasut szatmári állomásánál (iparvágányon) beraktározhatók termények, kereskedelmi áru-cikkek, vala­mint- zsákolt juh és birka gyapjú stb. s ezekre az érték 70°/o-áig méltányos kamatozású előleg kölcsön nyerhető. — Megbízatás esetén az eladás kisebb nagyobb tömegekben közvetittetik. Vetőmag tisztítására 327 kiváló szerkezetű rosta a raktárban bárkinek rendelkezésre áll. 12—52 Lapunk mai száma 12 oldal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom