Gazdák Lapja, 1906. március (5. évfolyam, 9–13. szám)

1906-03-09 / 10. szám

márc. 9. GAZDÁK LAPJA 7-ik oldal 1G4 Mózes Jenő fbirtokos N.-Peleske 165 Nagy Gyula fbirtokos Apa 111. 166 Nagy Lajos honvéd százados Szatmár 167 Nagy Endre ügyvéd Szatmár 168 Nagy Miklós fbirtokos Szatmár 169 N. Szabó Antal ügyvéd N.-Károly I. V. 170 N. Szabó Pál kir. jbiró N.-Károly IV. 171 Németh Elemér földbirt. Gjőrtelek 172 Németh Ignácz földbirt. Csenger 1. III. 173 Németh Lajos földbirtokos Györtelek 174 Nyikora Demeter földbirt. Résztelek 111. 175 Nyikora Péter földbirt. Réztelek 111. 176 Papp Géza v. polgármester Szatmár 17 7 Papp Gyula földbirt. Udvari 1. 111. 178 Papp György földbirt Réztelek 111. 179 Papp János földbirt. B.-Vasvári 1. V. 180 Papp József folyambiztos Sz.-Cseke 181 Papp Kálmán ny. tszéki biró Sima II. V. 182 Papp Mór földbirt Udvari 111. 183 Papolczy Béla földbirt. Sz.-Váralja 11. 111. 184 Papp József tszki biró Szatmár 180 Dr. paál István tszki biró Szatmár 186 Páskuj Imre keresk. Szatmár V. 187 Pethö György jószágigazgató Szatmár I. IV. V. 188 Péchy László ny. min. o. tan. Porcsalma V. 189 Péterffy Imre fbirt. Kakszentmárton 190 pjka Miklós földbirt. Berend I. 191 Pittner György gazd. Madarász III. 192 Pongrácz Imre földbirt. Csenger III. 193 Pohi Gábor urad, kasznár Ura 194 Prohászka Lajos erdőmester Erdőd 195 Radó Bertalan I. m. bizt. főnöke Szatmár V. 196 Rácz Elemér fbirtokos Császló 197 Rácz Béla fbirtokos Szatmár 198 Reisman Adolf fbirtokos Amacz 199 pényi Árpád üveggyáros Zelestye 200 Rébay Dezső urad. int. Erdőd I. III. 201 Réthy Adolf bérlő Cs.-Bagos III. ^02 Róth Lipót gazd. Ny.-Megyes III. 203 Rooz Ignácz fbirtokos Szatm.-Udvari 204 R00z Zsigmond gazdálkodó Farkasaszó 265 Salamon József földbirt. Puszta-Darócz 206 Sántha Kálmán földbirt. T.-Kóród III. V. 207 Sáíközy Andor földbirt. Óvári [Csenger) 208 Schwent József hon. őrnagy Szatmár I. 209 Selyeby Gyula földbirt. Ar.-Megyes I. III. 210 Sepsy Miklós földbirt. Egri I. II. III. 211 dr. Serly Gusztáv m. főorvos N.-Károly IV. V. 212 Solymossy István ny. százados Csomaköz 218 Spiegel Ferencz földbirtokos Szatmár 214 Spitz Dezső bérlő N.-Ecsed III. 2 ■ ű Stoll Béla ügyvéd N.-Bánya. V. 216 Strobencz Péter földbirt. Ér-Endréd II. 21 ‘ Stein Rezső fbirtokos Ernőd 218 Sváby Sándor íhirtokos Kökönyesd pl9 Svaiczer Gábor ny. ezredes Ar.-Megyes I. 2p0 Schvarcz Ignácz fbirtokos Géres p21 Szabó Gyula fbirtokos Kr.-Béltek pp2 Szabó Béla ev. ref. lelkész Sályi I. 223 Szabó Lajos földbirt. Szatmárhegy IV. 224 Szaitz Mihály földbirt. Erdőszáda III. pp5 Szalkay Sándor földbirt. M.-Szalka II. 226 Szarka Andor földbirt. Zsadány 1. 11. 227 Szentiványi Gyula földbirt. Apa V. 2p8 Szeőke Sándor földbirt. Udvari IV. V. 229 Székelyhídi Béla földbirt. Majtis 230 N. Székely Mihály földbirt. Ombod 1.111. IV. V. 231 Szilágyi Ferencz gazd. felügy. Kendilóna 1. 232 Szilágyi György földbirt. Szaniszló 1905 233 Sz. Tréger Albert gtiszt Csegöld 1. 111. 1897 234 Szlafkovszky Lajos földbirt. Szatmár 11. 1899 235 Szombathy Ödön szolgabiró Szatmár V. 1893 236 Szuhányi Ferencz földbirt. Csenger V. 1888 237 Szuhányi Ödön földbirt. Ivácskó 1. 111. IV. V. 1883 238 Szűk József földbirt. Kölese 111. 1883 239 dr. Tanódy Márton orvos Szatmár IV. V. 1899 I 240 Tarpay Lajos földbirt. Fülesd 111. 1900 241 Tauszig Gyula földbirt. K.-Jánosi 111. 18S3 I 242 gróf Teleki János földbirt. Koltó 1. 1899 243 Tielf Imre gazdatiszt Miklósmajor 1903 244 Tóth Lajos telekkönyvvezető Erdőd 19 )4 245 S. Tóth Kálmán fbirt. Garbolcz 111. 1899 246 Tóth Mór földbirt. Patóháza 1, IV. 1895 247 Ujfalussy Lajos fbirtokos Pusztaiak 1905 248 Úrbéri birtokosság Zajta 1903 249 Uray Gáspár ügyvéd Szatmár V. 1883 250 Uray Géza ügyvéd Szatmár 1. ÍV. 1883 251 Uray Lajos földbirt. Tyúkod 111. 1899 252 Veres Ferencz közs. biró Domahida 111. 1898 253 Világosi Gáspár földbirt, Zsadány 111. 1898 254 Wallon Ede földbirt. Szatmár IV. 1SS5 255 Weisz Sándor bérlő Pusztaiak 1904 256 Winter György fbirtokos Kr.-Beitek 1906 257 Wissinyey Dezső urad. kasznár Puszta-Sándor 1906 Hasznos tudnivalók. — Ja tanács a méhészek számára. Égy régi méhész azt a tanácsot adja, hogy a méhes közelében ne ültessünk vöröshagymát, foghagymát, de még kel­káposztát és salátát se, mivel mikor a méhek megter- helten jönnek haza, ezen növények kipárolgás ,í tói a tőidre hullanak s onnan nem tudván fölemelkedni, el­pusztulnak. — Akár igaz ez az állítás, akár nem, a tanácsot nem árt követni! „Méhészeti szemle.“ Irodalom. Pataki Béla szerkesztésében megjelent „Méh é- szeti szemle“ 2-ik száma most hagyta el a sajtót az első számhoz hasonló bő, és tanulságos tartalom­mal ; ne vegye azonban az érdemes szerző rossz néven, ha szóvá tesszük azon ránk nézve feltűnő jelenséget, hogy folyóirata most közli a Szatmármegyei Gazda­sági Egyesület méhészeti szakosztályának 1904. évi szept. 8-án Nagybányán tartott első közgyűlésének részleteit. Nagyon ugv tűnhet fel az az olvasó szemé­ben, mintha a szakosztály azóta semmi felemlitésre érdemeset nem tett volna, holott ez elien a feltevés ellen, reméljük, első sorban a szerző tiltakoznék, ki a szakosztály érdemes szakelőadója. Hírek. —- Medvevadászaí. Sikeres medvevadászatot tar­tott február hó végén-Károlyi Lajos gróf az általa bérelt nagybányai kincstári bérceken. Ugyanis sikerült két napi hajtás alatt 2 darab fekete és 1 szürke medvét leteriteni, melyből egy-egy darabot a gróf ven­dégei, Ápponyi Gyula és Eszterházy László gróf, egyet pedig maga a házigazda ejtett el. Ugyanezen alkalommal 1 drb. igen szép hiuzt lőtt a vadőrök egyike. 1902 1900 1901 1903 1905 1886 1883 1901 1898 1883 1899 1899 1902 1833 1899 1896 1902 1883 1883 1889 1903 1904 1899 1884 1899 1899 Is 97 1900 1895 1906 1904 1899 1904 1904 1903 1904 1899 1899 1899 1904 1905 1902 1899 1902 1899 D99 1898 1886 1903 1904 1899 1891 1395 1904 1905 1890 1905 1906 1898 1899 1889 1883 1892 18*6 1895 1885 1883 1900

Next

/
Oldalképek
Tartalom