Gazdák Lapja, 1906. március (5. évfolyam, 9–13. szám)

1906-03-02 / 9. szám

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI HETILAP. A SZATMÁRMEGYEI GAZD. EGYESÜLET-, A SZATMÁRMEGYEI LÓVERS. EGYLET-, A SZATMÁRMEGYE.. AGARÁSZ EGYLET- ÉS AZ ÉSZAKÉ. VÁRM. SZÖVETK. SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYEI MEGJELENIK MINDEN PÉNTEKEN. Előfizetési ára egész évre 3 korona. i Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szatmár, Verbőci-utca 5. sz. A Szatrnánriegyei Gazdasági Egyesület-, valamint a Szatmármegyei j hová úgy a lap szellemi részét illető közlemények, mint a mcgren- Lóverseny Egylet tagjai díjmentesen kapják. delések, reklamációk és hirdetési ajánlatok is intézendők. Közlemények csak a forrás megnevezése mellett vehetők át. Kéziratok nem adatnak vissza. Telefon 14. szám Meghívó. A szatmárhegyi fogyasztási és értékesítő szövetkezet f. évi márc. í I-én d. e. 11 órakor, Szatmárhegyen az ev. ref. egyház tanácstermé­ben tartja évi rendes közgyűlését, melyre .a szövetkezet összes tagjait meghívom. óz ülés tárgyai: 1) Az igazgatóság és felügyelő bizottság jelentése az évi üzlet eredményéről s a mérlegről s ezek alapján ezen testületek felmentése. 2) A tiszta jövedelem felosztása. 3) Lemondott igazgatósági tagok helyének be­töltése. Úgy jelen meghivó, tárgysorozat, mint a mérleg egyidejűleg a szövetkezet üzlethelyiségében közszem­lére kitétetett. Szatmár, 1906. márc. 1. Poszvék, ig. elnök. Az illatos sövényrózsa. (Rosa rubignosa.) Számtalan mezőgazda, kertész és erdész szüksé­gét érzi a jé, tartós és olcsó kerítésnek, hogy szán­tóföldjét, lucernását, kertjét, vagy erdejét a házi állatok, vadak és emberek kártételei ellen megvédhesse. A kő, léc, vagy deszkakerítések jók ugyan, de általában drágábbak szoktak lenni semhogy azokkal nagyobb területeket —• a várandó haszonhoz aránylag — olcsón bekeríteni lehetne. Sokkal olcsóbban és a célnak megfelelőbben védhe­tők meg a károknak kitett területek az élősövények­kel való beszegélyezés által, kivált, ha célszerű fajtát választ ki a gazda, azaz olyat, mely sűrűségénél és gyors fejlődésénél fogva a kisebb és nagyobb kárttevő állatokat a megvédendő területektől távol tartani képes. Ilyen képességgel biró növényfajta az illatos sövényrózsa, mely gyors fejlődésénél fogva helyes művelés mellett a harmadik, negyedik évben oly sö­vényt szolgáltat, hogy azon sűrűsége és nagyszámú tövisei miatt ember, vagy állat át nem hatolhat. Természeténél fogva azon tulajdonsággal bir, hogy rendkívül sarjképes s igy mindég uj meg uj hajtásokkal bokrosodva sűríti a sövényt. Bokrosodása az első öt évben a legnagyobb, s jellemző, hogy vege­tációja ezentúl csak a meggyarapodott ágak crősbité- sére irányul, melyek néha túlhaladják a hüvelyknyi vastagságot is. Gyökér hajtásai nem nyúlnak be a szomszédos te­rületekre, s a növéiynek megvan az az előnyös tulaj­donsága, mint a bujtatott szőlővesszőnek; megtartja ugyanis hajtóképességét s igy a sövényben netán elő­állott hézagokat bujtás utján egészíthetjük ki. Virágzása május hó má-odik felére esik, amikor igeu szép látványt nyújt az eleven piros bimbókkal és rózsaszínű virágokkal borított sövény, mely olló alatt nevelve parkok, kertek, nyári lakok, vagy veran­dáknak valóságos diszét képezheti. Levelei a virágzás­tól késő őszig folyton messzeható és kellemes illatot terjesztenek. Virágai bő táplálékot szolgáltatnak a melleknek s főként sok viaszkot. Ősz felé minden kivirított ró- zsabimbt^ helyén élénkpiros rózsacsipke fejlődik, mely eltekintve attól, hogy bizonyos ideig szép látványt nyújt, sajátságos illatánál fogva oly kitűnő marmelade- ot (rózsacsipke izt) szolgáltat, mely finomság ős za­mat tekintetében vetekszik a kajszinbarack izzói. Az illatos sövényrózsa által alkotott kerítés igen tartós, eddigi tapasztalatok szerint egy 25 éven túli sövéuy még mindig erőteljes vegetációt mutatott. Ülte­tése és felnevelése egyszerű és olcsó. Minden méterre elég 6 darab gyökeres csemete. A Szatm á rvármegy ei Takarékpénztár r.-t. termény- és áruraktárában a államvasut szatmári állomásánál (iparvágányon) beraktározhatók termények, kereskedelmi áru-cikkek, va­lamint zsákolt juh és birka gyapjú stb. s ezekre az érték 70%-áig méltányos kamatozású előleg kölcsön nyerhető. — Megbízatás esetén az eladás kisebb, nagyobb tömegekben közvetittetik. Vetőmag tisztítására 327 kiváló szerkezetű rosta a raktárban bárkinek rendelkezésre áll. 26—8 Lapunk mai száma 14 oldal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom